Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K dotacím na podporu včelařství

15/05/08
smf

Upřesnění Zásad pro rok 2008, týkající se dotačního programu 1.D. Podpora včelařství. Zdroj: www.mze.cz
 

Upřesnění Zásad pro rok 2008, týkající se  dotačního programu 1.D. Podpora včelařství

 
Vážení žadatelé o dotaci,
upřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2008 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno z důvodu potřeby reagovat na situaci vzniklou v důsledku přemnožení roztoče Varroa destructor v zimním období 2007 – 2008. Upřesnění Zásad je provedeno na základě bodu 8. písm. g) části A Zásad, který umožňuje v odůvodněných případech provést zpřesnění Zásad v průběhu roku.
V rámci upřesnění Zásad 2008 byla provedena úprava rozšiřující dotační program 1.D. Podpora včelařství o nový předmět dotace 1.D.d.) obnovené včelstvo, jako náhrada za ztráty způsobené plošným přemnožením roztoče Varroa destructor v zimním období 2007-2008, který umožní výplatu výše zmíněné dotace chovatelům, kteří znovuobnovují svá včelstva.
Sazba dotace je do 500 Kč za obnovené včelstvo.
Případné dotazy možno směrovat na Český svaz včelařů, místně příslušné základní organizace Českého svazu včelařů či odbor rybářství, myslivosti a včelařství MZe.
 

 

Změny v původním programu jsou pro snazší orientaci vyznačeny podtržením.
 
Část B Zásad
 
1.D. Podpora včelařství
 
Účel: zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin.
 
Předmět dotace:
 
1.D.a.)   včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno.
1.D.d.) obnovené včelstvo, jako náhrada za ztráty způsobené plošným rozšířením roztoče Varroa destructor v zimním období 2007-2008. 
 
Subjekt: včelař, chovající včely na území ČR.
 
Forma dotace: dotace kvýsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
 
Výše dotace: 
 
1.D.a.) do 180 Kč na jedno včelstvo splňující předmět dotace.
1.D.d.) do 500 Kč na jedno obnovené včelstvo splňující předmět dotace.
 
Poznámka:
Dotace se poskytne prostřednictvím Českého svazu včelařů a jeho organizačních složek,  u 1.D.a.) dle jmenného seznamu včelařů a počtu zazimovaných včelstev v příslušném roce, u 1.D.d.) dle jmenného seznamu včelařů a počtu obnovených včelstev v příslušném roce. 
Včelař podává žádost u základní organizace Českého svazu včelařů, jejímž je členem, neorganizovaný včelař u základní organizace Českého svazu včelařů, na jejímž území má umístěná včelstva.
Český svaz včelařů vypracuje "Vnitřní směrnici k administraci dotací" pro oba předměty dotace.
 
1.D.a.)Zazimovaným včelstvem pro účely této dotace se rozumí včelstvo, které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 39 x 24 cm (odlišná míra se přepočítává).
 
1.D.d.) Dotace přísluší žadateli, který prokáže, že ztráty jeho včelstev způsobené plošným rozšířením roztoče Varroa destructor v zimním období 2007-2008 byly větší než 15%.
Dotace přísluší žadateli, kterému ztráty vznikly a obnova včelstev byla provedena v okresech uvedených v části D Zásad.
Podnikatelům podnikajícím v zemědělské výrobě na základě § 2 zákona č. 513/1991 Sb. bude tato podpora poskytnuta v režimu de minimis podle nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů a to na základě předloženého čestného prohlášení o veškerých podporách de minimis obdržených podle nařízení Komise (ES) č. 1860/2004 či nařízení Komise č. 1535/2007 v roce 2008 a v předchozích dvou letech. 
 
Obsah žádosti:
a)     identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b)     doklad o registraci,
c)      doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (bankovní výpis předmětného účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu, apod.),
d)     jmenný seznam včelařů,
e)     vyplněná tabulka v části C na požadovanou dotaci.
 
Zhodnocení účinnosti: 
doklad o vývoji stavu včelstev od roku 1990 (předkládá Český svaz včelařů) a počet obnovených včelstev v důsledku ztráty způsobené plošným rozšířením roztoče Varroa destructor v zimním období 2007-2008. 
 
Dotační podprogram 1.D.d.) je realizován podle nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů. 
 
 
 
 
 
Část C Zásad
                                                 Tabulka č. 1
Dotační program 1.D.
Podpora včelařství
 
1.D.a.)
Počet zazimovaných včelstev: ………………………..… včelstev
Sazba dotace: ……………………………………… Kč
Požadavek na dotaci: …………………….………………. Kč
 
1.D.d.)
Počet obnovených včelstev: ….…………………….…… včelstev
Sazba dotace: ………………………………………. Kč 
Požadavek na dotaci: …………………….………………. Kč
 
Požadavek na dotaci celkem: ………………………. Kč
 
Poznámka k 1.D.d.)
Podnikatelům podnikajícím v zemědělské výrobě na základě § 2 zákona č. 513/1991 Sb. bude tato podpora poskytnuta v režimu de minimis podle nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů na základě předloženého čestného prohlášení o veškerých podporách de minimis obdržených podle nařízení Komise (ES) č. 1860/2004 či nařízení Komise č. 1535/2007 v roce 2008 a v předchozích dvou letech. 
 
 
 
Číslo listu
 
Počet listů
 
 
 
 
V
 
Dne
 
 
Podpis(y) statutárního(ch) zástupce(ů)
Otisk razítka žadatele
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V
 
Dne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřil a převzal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Část D Zásad – nově
Dotační program 1.D.
Podpora včelařství
 
 
Seznam okresů s plošným úhynem včelstev
Podprogram 1.D.d.) obnovené včelstvo, jako náhrada za ztráty způsobené plošným rozšířením roztoče Varroa destructor v zimním období 2007-2008. 
 
Benešov                                                                   Písek
Beroun                                                                     Praha – západ
Brno – město                                                            Praha – východ
Bruntál                                                                     Praha
Břeclav                                                                     Příbram         
České Budějovice                                                      Rakovník
Domažlice                                                                 Rokycany
Hodonín                                                                    Tábor
Cheb                                                                         Sokolov
Mělník                                                                       Strakonice
Olomouc                                                                   Uherské Hradiště
Ostrava
Plzeň – město
Plzeň – sever
 
Poznámka: Seznam okresů s plošným úhynem včelstev může být na základě statistiky ztrát ještě nevýznamným způsobem korigován.