Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Aktuální stav biopotravin v ČR

27/05/08
smf

Během 1. čtvrtletí 2008 se zvýšil počet ekofarem o 246, počet výrobců biopotravin o 44 a výměra zemědělské půdy v ekologickém hospodaření o 9 506 ha. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Aktuální stav biopotravin v ČR na jaře 2008
Během 1. čtvrtletí 2008 se zvýšil počet ekofarem o 246, počet výrobců biopotravin o 44 a výměra zemědělské půdy v ekologickém hospodaření o 9 506 ha.
Kampaň propagující biopotraviny je realizována agenturou Ogilvy&Mather, a sice z příspěvku z fondů EU 430 000 EUR a stejné částky z SZIF. Zatím jen asi 5 % spotřebitelů kupuje biopotraviny pravidelně. V důsledku dlouhodobé státní podpory stabilně roste počet ekologických zemědělců a výrobců potravin.
Aktuální statistické údaje
 
Stav k 1. 1. 2008
Stav k 31. 3. 2008
Nárůst za 1. čtvrtl. 2008
Počet ekofarem
1 318
1 564
246
Výměra zemědělské půdy v EZ (ha)
312 890
322 396
9 506
Podíl EZ na celkové výměře zemědělské půdy (%)
7,35
7,57
0,22
Výměra orné půdy (ha)
29 505
31 194
1 689
Výměra trvalých travních porostů (ha)
257 899
267 189
9 290
Výměra trvalých kultur (sady) (ha)
1 625
1 737
112
Ostatní plochy (ha)
245
353
108
Počet výrobců biopotravin
253
297
44
 
V Sasově u Jihlavy budou postavena první jatka na ekologicky hospodařící farmě, a sice za pomoci podpory z evropského programu rozvoje venkova (7 mil. Kč). Na farmě o ca 500 ha jsou chována především prasata (1 000 kusů), ale i skot, ovce a koně.
 
Potraviny, které mají národní logo „bio“, musí být certifikovány některou z kontrolních organizací (KEZ, ABCERT nebo BIOKONT) a musí mít uveden kód příslušné kontrolní organizace.
Poznámka zpracovatele: Od 1. 1. 2009 má být podle nařízení ES povinné i uvádění loga EU, ale zatím není kvůli protestům Německa jisté, že dosavadní logo EU zůstane v platnosti, nebo bude zvoleno jiné (kvůli podobnosti s německým).
 
Potravinářský zpravodaj, 2008, č. 5, s. 6, 16