Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář v Pardubicích

30/04/08
smf

Dne 14. 5. 2008 pořádá Institut vzdělávání Praha ve spolupráci se ZS ÚO a ZS Pardubice seminář na téma „ Zvyšování efektivnosti produkce a konkurenceschopnost v živočišné výrobě“. Bližší informace v pozvánce. Zdroj: ZS Ústí nad Orlicí

spolufinancováno Evropskou unií
Evropský Zemědělský fond pro rozvoj venkova: evropa investuje do evropských oblastí
 

                                                                                                                 

 
 
Z E M Ě D Ě L S K Ý   S V A Z 
Č E S K É   R E P U B L I K Y
 
Vás zve na seminář
 
 
 
Zvyšování efektivnosti produkce a konkurenceschopnosti v živočišné výrobě

 
zaměřený na konkurenceschopnost a perspektivy produkce mléka, hovězího a vepřového masa.
 
 
Účastníci získají potřebné informace, aby dokázali umístit svou produkci i zdroje důsledně a pružně tam, kde mohou docílit nejvyšších konkurenčních výhod, aby obstáli v konkurenci evropského a světového trhu. Přednášky pomohou účastníkům zvýšit schopnost předvídat změny a rozpoznat jejich dopady.
 
 
Semináře jsou pořádány v rámci Programu rozvoje venkova, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost
 
Termín a místo konání:
14.5.2008,Kostelecký a spol. v.o.s.
Hostovická 2,Pardubice,Černá za Bory,533 01

 

P R O G R A M   S E M I N Á ř E

Zvyšování efektivnosti produkce a konkurenceschopnosti v živočišné výrobě
14.5.2008,Kostelecký a spol.v.o.s,Hostovická 2,Pardubice,Černá za Bory,533 01
8.00 – 9.00           Prezence účastníků
9.00 – 9.15           Zahájení
                   p. Václav Koblížek, tajemník ZS Ústí nad Orlicí
9.15. – 11,00
Konkurenceschopnost a perspektivy produkce mléka v ČR v kontextu vývoje produkce v EU – Ing. Iveta Bošková, VÚZE Praha
– Aktuální vývoj produkce mléka ve světě, přehled oblastí s výraznou dynamikou produkce, aktuální vývoj poptávky a nabídky a vývoj cen mlékárenských komodit na světových trzích.
– Dopad světového a evropského trhu s mlékem na změny produkce mléka a mlékárenských výrobků v ČR, vývoj struktury produkce, vývoj cen a uplatnitelnost na zahraničních trzích.
– Srovnání nákladů a výnosů produkce mléka v ČR s  vybranými zeměmi v hlavních světových produkčních regionech včetně zemí EU.
– Perspektivy vývoje evropských tržních mechanismů, včetně analýzy metod a dopadů odstranění mléčných kvót v EU.
– Perspektivy produkce mléka v ČR, přednosti a nevýhody českých chovatelů dojného skotu ve srovnání s producenty v dalších zemích EU.
11,00 – 12,45
Dosavadní výsledky efektivnosti a konkurenceschopnosti produkce hovězího masa včetně odhadu vývoje v následných letech s poukazem na rizika spojená s uplatněním na trhu – Ing. Josef Ouředník, Ing. Josefina Menzlová, VÚZE Praha
– Dosavadní vývoj produkce a obchodu s hovězím masem, přehled významných producentských zemích v EU a ve světě.
– Dosavadní vývoj efektivnosti výkrmu skotu, rozhodující položky nákladů na výkrm skotu.
– Snižování bariér omezujících zahraniční obchod s hovězím masem, vliv globalizace na úroveň cen zemědělských výrobců jatečného skotu.
– Vliv plemenného složení na efektivnost produkce hovězího masa, respektování požadavku zpracovatelů na objem a kvalitu dodávek podle požadavku trhu.
– Výhled produkce hovězího masa v ČR ve srovnání s předpoklady výroby v rozhodujících zemích EU a významnými světovými producenty.
12,45 – 13,15        Oběd
13,15 – 15,00
Výroba vepřového masa v ČR a její perspektivy z pohledu konkurenceschopnosti a efektivnosti – Ing. Miluše Abrahamová
– Aktuální vývoj výroby vepřového masa ve světě, přehled významných roducentů v EU a ve světě, aktuální vývoj poptávky a nabídky na trhu a jejich vliv na vývoj cen vepřového masa.
– Chov prasat a výroba vepřového masa v ČR, vývoj stavů, produkce a spotřeby, soběstačnost.
– Vliv zahraničního obchodu na domácí trh s vepřovým masem a na vývoj cen zemědělských výrobců v ČR; konkurenceschopnost domácí produkce.
– Ekonomika chovu prasat, efektivnost výkrmu prasat, rozhodující položky nákladů ovlivňující jejich výši nákladů; parametry užitkovosti v chovu prasat.
– Intenzita výroby vepřového masa a její vliv na životní prostředí.
– Výhled produkce vepřového masa a její perspektivy v porovnání s očekávaným vývojem v ostatních zemích EU a u významných světových producentů.
 
Organizační pokyny a přihláška
 
Účast na semináři včetně podkladových materiálů je zdarma. Stravování bude zajištěno.
 
 
Přihlášky zasílejte nejpozději do 12.5. 2008 na adresu:
Václav Koblížek
ZS ČR územní organizace Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191,
562 01 Ústí n. Orlicí
Tel., fax: 465 524 214, e-mail: agr.kom@wo.cz
 
 
Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.ivzops.cz
 
 
Případné informace: Ing. Veronika Hlaváčková, Ph.D., tel.: 602 790 274,
 
 
 
_________________________________zde oddělte_________________________________
Přihláška
na seminář „Zvyšování efektivnosti produkce a konkurenceschopnosti
v živočišné výrobě“,
 
14.5.2008,Kostelecký a spol.v.o.s,Hostovická 2,Pardubice,Černá za Bory,533 01
 
Jméno účastníka:…………………………………………………………………………………
Organizace, farma…..……………………………………………………………………………
Adresa:…………………………………………………………………………………………..
E-mail a tel:………………………………………………………………………………………
 
 
Podpis účastníka:
 
 

Zařazeno v Aktuality, Semináře, ZS ČR