Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Prohlášení Svazu chovatelů prasat

07/04/08
smf

Předsednictvo Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě na svém zasedání dne 3.dubna 2008 posoudilo stav na úseku chovu prasat a vydává následující prohlášení. Zdroj: www.schpcm.cz
 

Prohlášení Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

Předsednictvo Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě na svém zasedání dne 3.dubna 2008 posoudilo stav na úseku chovu prasat a vydává následující prohlášení.
Cena za jatečná prasata dlouhodobě nepokrývá náklady vynaložené na jejich výrobu. Průměrná cena za rok 2007 dosáhla podle údajů ČSÚ 28,85 Kč a od počátku roku 2008 26,56 Kč za l kg živé hmotnosti. Náklady na výrobu dosáhují v současné době 37 – 38 Kč na 1 kg živé hmotnosti a dále se zvyšují.
Odvětví chovu prasat zaznamenalo v roce 2007 ztrátu převyšující 2,5 mld. Kč, která se v letošním roce výrazně prohlubuje. Důsledky tohoto propadu se odrážejí v dramatickém poklesu stavů prasat i počtu hospodářství, na kterých se prasata chovají. Ještě v roce 2003 bylo ve stavech 282 tisíc prasnic a 3,36 mil prasat celkem a lze reálně předpokládat, že v polovině letošního roku klesnou stavy prasnic pod 150 tisíc kusů a prasat celkem bude okolo 2 mil. kusů, což bude nejnižší stav od roku 1947. Odhadujeme, že letošní domácí výroba nepokryje více než 65 % tuzemské potřeby a tento podíl bude dále klesat.
Důrazně upozorňujeme Mze ČR, že se dostáváme do závažného rozporu se stanovenými cíli Společné zemědělské politiky EU, která stanovuje mimo jiné zabezpečení základní potravinové bezpečnosti a spravedlivé příjmy v zemědělství.
K likvidaci českých chovatelů prasat nedochází proto, že bychom nebyli schopni se vyrovnat s celkovými náklady na výrobu jatečných vepřů, ty jsou u nás prakticky shodné s těmi, jaké jsou dosahovány v jiných státech EU ( Německo, Rakousko, Francie aj. ), ale jednoznačně z arogantního přehlížení skutečnosti. Spolu s prvovýrobou je ničena i výrobní nadstavba, tj. šlechtění prasat, plemenářské a státní organizace, které poskytují služby tomuto odvětví.
Vyzýváme Mze ČR, aby na základě všech dostupných informací vyhodnotilo velmi vážnou a kritickou situaci v odvětví chovu prasat a přijalo komplexní návrh řešení, který povede k nápravě. Upozorňujeme, že neřešení této problematiky povede k radikálnímu zvýšení cen vepřového masa a výrobků a tudíž přispívá k dalšímu růstu inflace.
Ve Vraném 3.4.2008
Za předsednictvo Ing. Jaroslav Hajda, CSc. v.r., Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě