Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

21/04/08
smf

Informace ze SZIF – čerpání prostředků z HRDP, informace pro žadatele, mléčné kvóty, Zdroj: www.szif.cz
 

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vyplatil koncem března poslední finanční prostředky ze zdrojů programu Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP). Z celkové částky 19 646 170 483,92 Kč, která byla částečně použita i na doplacení Speciálního předvstupního programu pro zemědělství a rozvoj venkova (SAPARD), zůstalo nedočerpáno pouhých 445,79 Kč. Česká republika tak prostřednictvím SZIF v maximální možné míře vyčerpala finanční prostředky získané z Evropské unie.
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) připravil a v sekci Plán rozvoje venkova (PRV) umístil Informaci pro žadatele týkající se žádostí, které se vztahují zejména k opatřením: Agroenvironmentální opatření (AEO), Jednotná platba na plochu (SAPS), Platba v méně příznivých oblastech (LFA), Lesnictví,Národní doplňková platba (TOP-UP) a došlo u nich k některé z níže uvedených skutečností: úmrtí žadatele, vyšší moci – výjimečným okolnostem, změně žadatele a ukončení zemědělské činnosti žadatele.