Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zásady pro dotace 2008

05/03/08
smf

Žádosti budou osobně předány na příslušnou ZA a PÚ, uznanému chovatelskému sdružení, oprávněné osobě, případně zaslány poštou s razítkem pošty nejpozději ve stanoveném termínu.

Zásady pro dotace 2008 (MZe)
 
1.D. Podpora včelařství
       Účel: zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin.
1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách
       Účel: zvýšení konkurenceschopnosti a kvality ovoce, chmele, vinných hroznů a školkařských výpěstků.
1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů
       Účel: restrukturalizace ovocných sadů, resp. nezbytné zlepšení zdravotního stavu ovocných stromů a zlepšení kvality   
        produkovaného ovoce.
2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat
2.A.a. Podpora ověřování původu
2.A.b. Podpora zavádění a vedení plemenných knih (dále jen „PK“) dle plemen vyjmenovaných hospodářských zvířat
2.A.e. Kontrola užitkovosti (dále jen „KU“), výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy a posuzování a kontrola dědičnosti (dále
          jen „KD“) užitkových vlastností a zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat
3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
    Účel: zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence šíření hospodářsky závažných
     virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem a sadbou.
8. Nákazový fond                 
8.A) Účel: podpora vybraných činností zaměřených proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat.
8.B) Účel: částečná úhrada nákladů spojených s neškodným odstraňováním kadáverů – udržení příznivé nákazové situace v  
        chovech hospodářských zvířat a minimalizace rizik šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka.
8.E) Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu (IBR)
9. Poradenství a vzdělávání
    Účel: organizační, ekonomické a odborné poradenství.
9.A. Speciální poradenství
9.A.a. Speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb.
9.A.b. Speciální poradenství pro rostlinou výrobu.
9.E.    Školní závody
9.F. Podpora poradenství v zemědělství
       Účel:   pomoc zemědělským podnikům při plnění zákonných požadavků a správné zemědělské praxe, šíření informací o
       opatřeních Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a o aktuálních problémech při realizaci společné  
       zemědělské politiky.
9.H. Podpora marketingu a propagace na vybraných mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí
       Účel: Podpora marketingu a propagace vystavovatelů z České republiky, jejich výrobků, případně služeb na
       vybraných mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí
10.D. Podpora evropské integrace nevládních organizací
        Účel: zlepšení efektivnosti a odborné úrovně činnosti nevládních organizací formou podpory integrace v rámci ES.
10.E. Podpora České technologické platformy pro potraviny
13., 13 A. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu
        Účel: zvýšení kvality zpracování zemědělských produktů, zvyšování konkurenceschopnosti potravinářských podniků na
        evropském trhu, hlavně s ohledem na jakost, nezávadnost a dohledatelnost výrobků. Zabezpečení funkčnosti a účinnosti 
        jakostních systémů (včetně Integrované prevence a omezování znečištění).
13.B. Podpora zvýšení jakosti zpracování zemědělských produktů při výrobě krmiv
15.    Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků  
         Účel: částečná kompenzace újmy rybářským subjektům vzniklé zajišťováním vodohospodářských a celospolečenských
         funkcí rybníků.
 
Ukončení přijímání žádostí je :          Dotační programy
Do 31. 3. 2008 včetně                     9.F., 10.D., 10.E.
Do 30. 4. 2008 včetně                     13.A., 13.B.
Do 30. 5. 2008 včetně                      3.c., 3.e., 9.E.
Do 30. 6. 2008 včetně                      1.I., 3.i., 9.A. (mimo 9.A.b.4.), 15.
Do 30. 9. 2008 včetně                      1.R., 3.a., 3.b., 3.d., 3.h., 8.A)
Do 15.10. 2008 včetně                      8.B.a), 8.E), 9.H.
Žádosti podávané prostřednictvím příslušného uznaného chovatelského sdružení, oprávněné osoby s výjimkou 1.D.
Do 31.10. 2008 včetně                      1.D., 2.A., 9.A.b.4.
 
Poznámka :    
Žádosti budou osobně předány na příslušnou ZA a PÚ, uznanému chovatelskému sdružení, oprávněné osobě, případně zaslány poštou s razítkem pošty nejpozději ve stanoveném termínu.
Zdroj: MZe, 3. 3. 2008