Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Publikace Zemědělství a krajina

31/03/08
smf

V knize se autoři snažili zpracovat problémy současné zemědělsky intenzivně využívané krajiny, popsat možná opatření na orné půdě, trvalých travních porostech, v sadech i vinicích.Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Zemědělství a krajina: Cesty k vzájemnému souladu
Nová publikace Bioinstitutu.
Autorský kolektiv z domácích i zahraničních pracovišť se pod vedením prof. Bořivoje Šarapatky a Dr. Urse Niggliho rozhodl zpracovat ucelený text, který by poskytl informace o transformaci krajiny z minulého jednoúčelového využití pro agrární produkci blíže k návratu do rovnovážné ekologicky diverzifikované krajiny, ve které by se obnovila biotická rozmanitost a jež by vedla k udržitelnému zemědělství.
 
V knize se autoři snažili zpracovat problémy současné zemědělsky intenzivně využívané krajiny, popsat možná opatření na orné půdě, trvalých travních porostech, v sadech i vinicích. Uvedené příklady a doporučení mají jak zemědělský, tak biologický a ekologický základ.
 
Zemědělci nepracují pouze na polích a travních porostech, ale svou činností ovlivňují i vodní ekosystémy a krajinný ráz. I těmto otázkám je v publikaci věnována pozornost.
 
Samostatná kapitola je o ekologickém zemědělství, které by mělo být v čele snah o minimalizaci negativních vlivů lidské činnosti na přírodu a krajinu.
 
V neposlední řadě je rozpracována i dotační politika a komplexní řešení hospodaření na farmě, a to nejen ze zemědělského hlediska, ale i z pohledu optimalizace krajinných a dalších doprovodných prvků. Jedná se o tzv. plány faremního managementu zpracovávané v některých evropských zemích.
 
Čtenáři v knize, která je určena jak poradcům, učitelům a studentům, tak i pro praxi, mohou najít užitečné informace pro optimalizaci využití zemědělské krajiny a šetrné hospodaření v ní. Pozitivní bude, pokud prohloubí znalosti o složitých vazbách v zemědělské krajině a otevře další otázky i možnosti jejich řešení. 
 
Knihu, která má 271 stran, je možné objednat na tel. 585 631 182, info@bioinstitut.cz
(distribuční poplatek činí 100,- Kč + poštovné)

Zařazeno v Informace z ČR, Semináře