Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Petice proti návrhu novely zákona o odpadech

29/03/08
smf

Navržená novela pouze prodražuje celý systém likvidace odpadů pro obce i občany, aniž by vytvářela reálné motivační prostředí pro skutečné separování odpadů a jejich následné druhotné využití. Zdroj: www.smocr.cz
 

Petice proti návrhu novely zákona o odpadech č.185/2001
Ve čtvrtek 20. března 2008 se v Praze uskutečnila první vzájemná schůzka zástupců petičního výboru "Petice proti návrhu novely zákona o odpadech č. 185/2001" a zástupců Svazu měst a obcí České republiky (SMO ČR). Účastníci schůzky při setkání vyjádřili shodu ve všech projednávaných tématech a zároveň domluvili vzájemnou podporu svých stanovisek.
 
Dle názoru účastníků setkání navržená novela pouze prodražuje celý systém likvidace odpadů pro obce i občany, aniž by vytvářela reálné motivační prostředí pro skutečné separování odpadů a jejich následné druhotné využití. Navržené zdražení celého systému nakládání a likvidace odpadů bude navíc intenzivním podnětem k nelegálnímu odstraňování odpadů a vzniku černých skládek.
Účastníci jednání dále vyjádřili nesouhlas s navrženým přerozdělením základního poplatku mezi kraje a obce, v jejichž katastru se nachází skládka. Zdůraznili, že není možné měnit "pravidla hry" v průběhu provozování skládek a že tyto poplatky musí trvale kompenzovat zhoršení životního prostředí, omezení rozvojových programů i další negativní vlivy a rizika spojená s umístěním skládky v katastru obce. Proto je nutné zachovat určení poplatku pro tyto obce ve výši dle současného platného zákona a případný podíl pro kraje vypočítávat teprve z chystaného navýšení. To však musí být postupné, aby umožnilo plynulý přechod na nové legislativní podmínky bez ohrožení hospodaření všech obcí a zavedeného systému nakládání s odpady v obcích.
Přítomní zástupci obou stran zároveň vyjádřili podiv nad prezentací návrhu novely, která u nezasvěcených vytváří dojem, že teprve po jejím přijetí bude moci být zahájeno skutečné třídění a separace odpadů. Současný stav je ovšem zcela jiný. Drtivá většina obcí má zaveden systém třídění a separace odpadů, a to včetně bioodpadů, jsou- li pro to podmínky (hustota zástavby, lokalita obce, finanční možnosti aj.). Naopak obce často složitě řeší, kam takto vytříděný produkt umístit. Tento problém ale připravovaná novela naznačuje pouze v obecné a spíše jen proklamativní rovině, bez návrhů konkrétních možností. Zástupci se dále shodli, že je třeba podporovat energetické využití odpadů a vytvořit legislativní rámec umožňující výstavbu zařízení pro toto využití.
Text petice proti návrhu novely zákona o odpadech bude předložen k projednání dne 27. března 2008 odborné svazové Komisi životního prostředí. Ta dá i ve spolupráci se zástupci petičního výboru Ministerstvu životního prostředí připomínky k předložené novele zákona o odpadech.
 
Alojz Šula
člen petičního výboru
Bc. Marek Sýkora
člen Komise životního prostředí