Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Novela přináší pozitivní změny v podmínkách agroenvironmentálních opatření

26/03/08

Tisková zpráva  Praha, 26. března 2008

Novela snižuje vstupní výměru potřebnou k zařazení do titulu Biopásy, zemědělcům hospodařícím výlučně ekologicky navyšuje sazbu na travních porostech, umožňuje pastvu hospodářských zvířat po provedení první seče na lokalitách s chřástalem polním, upravuje požadavky na použití hnojiv a řeší možnost rozorání travního porostu za účelem zúrodnění půdy (tzv. obnovu). Dále dokument mění některé sankce a zpřesňuje kontrolní mechanismy. Materiál tak odstraňuje dílčí nedostatky, které ukázala až praxe.
 
„Titul Biopásy má zvýšit potravní nabídku a tím podpořit rozvoj především ptačích společenstev, ale i ostatních druhů živočichů vázaných na polní stanoviště a ekosystémy. Princip spočívá v tom, že vyčleněný pás půdy se po dobu pěti let osévá předepsanou směsí osiv, nesmí přes něj přejíždět zemědělská technika a tak dále. Výše dotace v titulu Biopásy je čtyři sta jedno Euro na hektar ročně,“ vysvětluje ministr Gandalovič a dodává: „Financování opatření vychází z finančního plánu uvedeného v Programu rozvoje venkova. Pro většinu regionů České republiky platí, že Evropská unie přispívá osmdesáti procenty a dvacet procent jde ze státního rozpočtu. V případě katastrálních území hlavního města Prahy přispívá Unie pětapadesáti procenty a ze státního rozpočtu plyne čtyřicet pět procent.“
 
Předložená novela obsahuje následující hlavní změny:
snižuje se vstupní výměra v titulu biopásy z pěti hektarů na dva hektary,
v rámci ekologického zemědělství na travních porostech dochází k diferenciaci sazby. Vyšší sazba bude poskytována ekologickým zemědělcům hospodařícím bez souběhu s konvenčním hospodařením,
povoluje pastvu hospodářských zvířat na půdních blocích zařazených do titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního,
upravuje podmínky při rozorání travního porostu za účelem zúrodnění (tzv. obnova), které je jednou za pět let povoleno ze zákona o zemědělství; jednoznačná úprava problematiky je nezbytná z důvodu právní jistoty žadatelů a pro kontrolní mechanismy,
novela také upravuje minimální požadavky na použití hnojiv, což je vyvoláno implementací 2. Akčního programu nitrátové směrnice na období 2008 až 2011.
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe