Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K vývoji produkce cukru v Evropské unii

03/03/08
smf

V roce 2010 čeká možná odvětví cukru v Evropské unii konečné snížení kvóty ve výši 1,16 milionu tun. Zdroj: www.europa.cz
 

IP/08/306
V Bruselu dne 26. února 2008
V roce 2008/09 se neočekává preventivní stažení cukru z trhu; je možné konečné snížení kvót o 1,16 milionu tun v roce 2010
V roce 2010 čeká možná odvětví cukru v Evropské unii konečné snížení kvóty ve výši 1,16 milionu tun vzhledem ke kvótám, kterých se v této etapě podniky vzdaly v rámci revidovaného fondu pro restrukturalizaci odvětví cukru. Aby se usnadnilo rozhodování společností ve druhé fázi hospodářského roku 2008/09, dostanou členské státy a zúčastněné subjekty tento týden informaci o tom, jakým způsobem se předpokládané konečné snížení rozdělí mezi členské státy. Cílem režimu restrukturalizace je ve střednědobém horizontu dosáhnout strukturální rovnováhy trhů s cukrem, kde budou vývozy omezeny na závazek v rámci Světové obchodní organizace (1,374 milionu tun) a dovozy z nejméně rozvinutých zemí by měly výrazně vzrůst. Cíl snížení je stanoven na 6 milionů tun. Dosud se podniky v rámci režimu restrukturalizace zřekly 4,8 milionu tun: 2,2 milionu v roce 2006 a 2007; 2,5 milionu tun v první fázi hospodářského roku 2008/09 a 0,1 milionu tun v hospodářském roce 2009/10. Pokud se do roku 2010 podniky v rámci režimu restrukturalizace nevzdají dostatečného objemu kvót, má Komise pověření zavést povinné snížení kvót, a to bez finanční náhrady.  Vycházíme-li ze 4,84 milionu tun, kterých se podniky zřeknou v této etapě, znamenalo by to v roce 2010 snížení o 1,16 milionu tun.
Tato snížení by se lišila v závislosti na objemu, kterého se jednotlivé členské státy a podniky vzdaly v rámci dobrovolného režimu restrukturalizace. Tento týden předloží útvary Komise v Řídícím výboru pro cukr údaje o pravděpodobném rozdělení případného konečného snížení o 1,16 milionu tun mezi členské státy. Dopis obsahující stejné údaje bude zaslán CEFS (European Committee for sugar producers – Evropský výbor producentů cukru) a CIBE (European association of sugar beet producers – Evropské sdružení pěstitelů cukrové řepy), aby byly informovány příslušné hospodářské subjekty.
Rozhodnutí, zda se vzdát daného množství před 31. březnem 2008 za příznivějších podmínek pro hospodářský rok 2008/09, nebo až následující rok za méně příznivých podmínek, nebo se vystavit riziku konečného snížení bez náhrady, bude ležet na podnicích.
Další snižování v rámci režimu restrukturalizace bude znamenat nižší konečné snížení. Komise by navíc musela přijmout rozhodnutí v únoru 2010 na základě v té době dostupných údajů a s ohledem na rovnováhu trhu v daném období.
Nedojde k preventivnímu stažení cukru z trhu
Vzhledem k tomu, že v první fázi režimu restrukturalizace v roce 2008/09 se podniky vzdaly 2,5 milionu tun kvóty pro cukr a isoglukosu a že se očekává, že se dalších kvót zřeknou ve druhé fázi v roce 2008/09, rozhodla komisařka Mariann Fischer Boelová po přešetření všech dostupných informací, včetně stanovisek různých zúčastněných subjektů, že v současném okamžiku není důvod pro stažení cukru pro rok 2008/09.
Komise může každoročně nejpozději do 16. března rozhodnout o (povinném) stažení cukru nebo isoglukosy podléhajících kvótě, pokud by prognózy ohledně situace na trhu ukázaly, že je to nezbytné. Lhůta pro toto rozhodnutí má umožnit producentům upravit plochy určené k osetí cukrovou řepou tak, aby se vyhnuli produkci přebytečných zásob.
V rámci zdokonaleného režimu restrukturalizace se výrobci cukru a isoglukosy zřekli 2,5 milionu tun kvót v první fázi roku 2008/09, která skončila 31. ledna 2008. Podle zvláštních předpisů týkajících se režimu restrukturalizace pro rok 2008/09 mají ty podniky, které se v první fázi zřekly kvóty odpovídající alespoň úrovni preventivního stažení pro rok 2007/08, nárok na účast ve druhé fázi až do 31. března 2008 a na další snížení jejich kvóty za příznivých podmínek pro rok 2008/09. Očekává se, že v této druhé fázi se zřeknou dalších množství. Vzhledem k těmto předpokladům není považováno rozhodnutí o „preventivním“ stažení v březnu za nezbytné. Pokud však budou výsledky druhé fáze restrukturalizace pro rok 2008/09 nedostatečné a trh bude muset čelit velkému převisu nabídky, mohla by se Komise k otázce stažení vrátit v říjnu letošního roku.