Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Evropský parlament k Health Checku

03/03/08
smf

Zemědělský výbor EP se domnívá, že prověrka SZP by měla umožnit konsolidovat poslední kolo reforem bez redukování dalších plateb z pilíře I nebo aplikace diskriminační degresivity přímých plateb. Zdroj: www.asz.cz
 

Evropský parlament k Health Checku

Zemědělský výbor EP se domnívá, že prověrka SZP by měla umožnit konsolidovat poslední kolo reforem bez redukování dalších plateb z pilíře I nebo aplikace diskriminační degresivity přímých plateb. Musí být také brán zřetel na specifické regiony a citlivé sektory a zároveň dbát zjednodušení pravidel pro farmáře. Zpráva Lutze Goepela, která byla většinou ZV přijata toto úterý, schvaluje s malými změnami obsáhlou zprávu Komise k Health Checku. Vyjímka se týká degresivity přímých plateb a modulace zdrojů z I.pilíře (podpora trhu) do II. (rozvoj venkova). Také zdůrazňuje, že jakákoliv změna v systému přímých plateb (decoupling a separace plateb od historických referenčních hodnot) a zvýšení mléčných kvót musejí být v členských státech uplatňovány dobrovolně. Ke Goepelově zprávě bylo předloženo 636 připomínek, ale přesto se podařilo v zásadních bodech dosáhnout kompromisu a dohody.
Přímé platby, decoupling a rozšíření systému jednotných plateb
Výbor uvítá, pokud budou mít státy více flexibility, pokud chtějí například oddělit přímé platby od historických referenčních hodnot na národní úrovni.
Výbor také souhlasí s principem rychlejšího decouplingu produkčních podpor (které celkově vedly k úspěšné tržní orientaci evropského zemědělství). Dále souhlasí, i když opatrněji, s principem možné integrace dalších plodin (suché píce, konopí, lnu a bramborového škrobu) do systému plateb na plochu.
Poslanci se domnívají, že by neměly být měněny speciální platby pro zvířata, protože chovatelé mají v současné době problémy a ceny krmiv se zvyšují. Žádají komisi o navržení globální strategie, jak ochránit trh s živočišnými produkty v delším horizontu.
Také zdůrazňují, že přímé platby zůstanou nezbytností i po roce 2013, ne jen v případě krizí na trhu, ale jako „odměna“ za veřejnou službu a kompenzace za velmi kvalitativní, bezpečnostní a welfare standardy.
Set-aside, cross-compliance a zjednodušení SZP
Povinnost set-aside by podle poslanců, stejně jako přímé platby bez cross-compliance, měla být zrušena. Nesouhlasí s rozšířením cross-compliance dokud nebudou učiněny kroky ke zjednodušení a harmonizaci kontrolních pravidel. Navíc říkají, že EU by měla členským státům pomoci s používáním pravidel cross-compliance během přechodného období. Environmentální cíle set-aside mohou být dosaženy skrze opatření v rámci rozvoje venkova.
Intervence, krizové řízení
Poslanci doporučují snížit práh intervence u tržních plodin na nulu (kromě pšenice) a nahradit současný systém bezpečnostní sítí pro krize, které budou zřejmě díky globálnímu oteplování stále častější.
Domnívají se, že by měla být vypracována soukromé a smíšené pojišťovací schémata pro případy nouze s podporou z veřejných zdrojů, která by ale neměla porušit rovnováhu mezi jednotlivými členskými státy. Žádají Komisi, aby zvážila zavedení celoevropského pojišťovacího systému pokrývajícího následky změn klimatu a přírodních katastrof a zdůrazňují, že tato opatřená by měla být pokryta z I.pilíře.
„Progresivní modulace“, alternativa k povinné modulaci a degresivitě
Výbor nesouhlasí se současným návrhem Komise na degresivitu plateb pro velké farmy, protože neexistuje souvislost mezi velikostí farmy a jejím „zdravím“. Zdůrazňuje, že návrh komise neovlivňuje dostatečně udržení široké škály zemědělských subjektů a mohl by znevýhodnit velké podniky.
Také nesouhlasí s další modulací financí z pilíře I do pilíře II, jak Komise navrhuje. To by znamenalo 8%-ní redukci přímých plateb pro zemědělce do roku 2013.
Namísto toho Poslanci navrhují zavést progresivní modulaci na základě odhadu následků pro jednotlivé farmy (struktura, práce, náklady na práci). Prostředky, které by se takto získávaly by byly dále rozděleny podle stanovených pravidel a zůstaly by v regionech nebo státech, kde byly nashromážděny.
Tato progresivní modulace aplikovatelná v letech 2009-2013 by se skládala z 1%-ní redukce z celkové přímé podpory od 10,000 do 100,000; 2%-ní redukce z částky mezi 100,000 a 200,000; 3%-ní redukce při příjmu v částce 200,000 až 300,000 a 4%-ní redukci pro částky nad 300,000.
Článek 69, klíč k novým typům podpor?
Výbor se domnívá, že současný mechanismus v článku 69, který opravňuje státy nechat si a přealokovat až 10% přímých plateb v I.pilíři, by měl být revidován a fondy by měly být použity na podporu chovu skotu v horských oblastech, suchých oblastech a zamokřených regionech a dalších znevýhodněných oblastech, restrukturalizaci klíčových sektorů (např. mléčná produkce a chov ovcí), environmentální opatření (ekologické zemědělství) a krizové řízení.
Rozpočet pro revidovaný článek 69 by mohl pokrývat až 12% přímých plateb.
Příprava na zrušení systému kvót
Z obavy, že současný systém kvót nebude pokračovat po roce 2015 v její aktuální podobě výbor žádá Komisi, aby pro období po roce 2015 předložila přesvědčivý plán pro sektor mléka včetně znevýhodněných regionů.
Zdroj: www.asz.cz
 

Zařazeno v Aktuality, ASZ ČR, Dotace