Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vyšší slevy a úlevy až za rok

26/02/08
smf

Jaké další důležité změny, kromě novelizovaného zákona o daních z příjmů, čekají letos na živnostníky? Autoři: DANIEL KÁBA
ZUZANA SMÝKALOVÁ ,Orkán plus. Zdroj: www.asz.cz

Vyšší slevy a úlevy až za rok

Jaké další důležité změny, kromě novelizovaného zákona o daních z příjmů, čekají letos na živnostníky?
Při vyplňování formuláře daňového přiznání za rok 2007 (návod najdete v příloze) musíte uplatnit zásady vyplývající ze znění zákonů k 31. 12. 2007. Naposledy proto třeba využijete společné zdanění manželů. V rámci daňové úlevy na dítě uplatníte 6 tisíc korun, až v přiznání pro letošní rok se objeví 10 680 korun schválených v rámci reformního balíku. Je proto užitečné, když připomeneme nejdůležitější změny, které se při vyplňování daňového přiznání pro rok 2008 dotknou fyzických osob-podnikatelů.
PŘÍJMY Z PODNIKÁNÍ SE JIŽ NESNIŽUJÍ O ZAPLACENÉ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ NA POPLATNÍKA, jde o nedaňový výdaj. Změna se týká podnikatelů – osob samostatně výdělečně činných, spolupracujících osob, společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti.
Pozor, zaplacené sociální a zdravotní pojištění nemůžete od letoška uplatnit ani navíc k paušálním výdajům.
Oproti tomu sociální a zdravotní pojištění, které hradí živnostník za zaměstnance ze svých prostředků (až 35 % z vyměřovacího základu) v případě, že uplatňuje skutečné výdaje v prokázané výši, zůstává i nadále výdajem daňovým.
ZRUŠENÍ MINIMÁLNÍHO ZÁKLADU DANĚ uvítají podnikatelé s nízkými příjmy, popřípadě daňovou ztrátou. Minimální základ daně se neuplatňuje ani u spolupracujících osob.
PODSTATNOU ZMĚNOU JE ZAVEDENÍ JEDNOTNÉ SAZBY DANĚ pro fyzické osoby. Její sazba činí 15 % v roce 2008 a 12,5,% v roce 2009. V souvislosti se zavedením jednotné sazby daně byla zrušena ustanovení o samostatném základu daně. Ruší se institut společného zdanění manželů i výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období. Tento nástroj daňové optimalizace snižoval daňové dopady v případě, kdy poplatník dosáhl v jednom roce vysoký příjem, na jehož dosažení bylo ale nutné vynaložit několikaleté úsilí.
ZVYŠUJE SE LIMIT PRO ZDANĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ AUTORŮ DO NOVIN A ČASOPISŮ – z dosavadních 3000 Kč na 7000 Kč. Současně se však zvyšuje srážková daň u tohoto příjmu z 10 % na 15 %.
ZÁKLADEM DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A Z FUNKČNÍCH POŽITKŮ JE NYNÍ TZV. SUPERHRUBÁ MZDA, tj. hrubá mzda zvýšená o částku odpovídající pojistnému na sociální a zdravotní pojištění, které musí platit zaměstnavatel sám za sebe, tj. ze svých prostředků (až 35 %). Daň se sice opticky snížila ), ale velmi významně vzrostla částka, ze které je daň vypočtena.
Při porovnání původního a nového výpočtu daně u stejného daňového základu (u zaměstnance s hrubou mzdou 20 000 Kč) překvapivě vychází, že rovná daň není 15 %, nýbrž 23,14 %. Nově stanovený základ daně v kombinaci s rovnou daní znamená, že zaměstnanec při aplikaci superhrubé mzdy ušetří na dani tím více, čím vyšší dosahuje příjem. Princip superhrubé mzdy se neuplatňuje na příjmy ze závislé činnosti nepodléhající pojistnému.
PRODLUŽUJE SE DOBA ODPISOVÁNÍ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ ze stávajících 4 let na 5 let (je zrušena odpisová skupina 1a). Zrušen je i limit vstupní ceny a limit pro finanční leasing osobních automobilů ve výši 1 500 000 Kč (pro automobily pořízené do konce roku 2007 platí předpisy roku 2007, tj. limitovaná vstupní cena až do konce odpisování).
Nově zákon stanoví dobu trvání finančního leasingu u movitého majetku shodnou se stanovenou minimální dobou odpisování podle zařazení majetku do odpisových skupin. Všechny automobily se tedy od roku 2008 odpisují 5 let a mají stejně dlouhou minimální dobu trvání finančního leasingu.
U nemovitostí činí minimální doba trvání leasingu 30 let. Pro stávající leasingové smlouvy, které byly uzavřeny do konce roku 2007, se pokračuje i nadále podle předpisů platných v r. 2007, a to až do ukončení smlouvy. Odpisová skupina se však mění i u stávajících osobních automobilů, které již byly odpisovány. Od 1. 1. 2008 se přeřazují do 2. odpisové skupiny s dobou odpisování 5 let.
JE OMEZENA DAŇOVÁ UZNATELNOST FINANČNÍCH NÁKLADŮ U LEASINGŮ (pro účely zákona se za finanční náklady považuje 1 % ročního objemu nájemného u uzavřených leasingů). Pokud celková hodnota finančních výdajů na leasing překročí ve zdaňovacím období částku 1 000 000 Kč, je nutno z daňových nákladů vyloučit hodnotu odpovídající 1% z úhrnu nájemného (tato částka nebude daňovým výdajem). Úhrnem nájemného se rozumí hodnota nájemného u finančního leasingu zaúčtovaná na příslušný nákladový účet nebo zaevidovaná v daňové evidenci za příslušné zdaňovací období. Toto ustanovení se tedy dotkne poplatníků, jejichž výše splátek ve zdaňovacím období přesáhne částku 100 mil. Kč.
RUŠÍ SE MOŽNOST ODPISOVÁNÍ MAJETKU NABYTÉHO DAREM, který je současně od daně darovací osvobozen. Toto ustanovení se vztahuje jak na hmotný majetek nabytý darem počínaje rokem 2008, tak i na již odpisovaný darovaný hmotný majetek. Zcela nově je možno do daňových výdajů zahrnout likvidaci nepotřebných zásob.
ZVYŠUJÍ SE SLEVY NA DANI. Částky jsou stanoveny jinak pro rok 2008 a jinak pro rok 2009 a roky následující. Novinkou je, že základní slevu na dani na poplatníka ve výši 24 840 Kč (rok 2008) mohou uplatňovat i starobní důchodci. Nově si tuto základní slevu může uplatnit poplatník-daňový nerezident, jen pokud úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky činí nejméně 90 % všech jeho příjmů.
ZVYŠUJÍ SE I DAŇOVÉ ÚLEVY NA DĚTI. Dosavadní částka 6000 Kč je zvýšena na 10 680 Kč pro rok 2008 a počínaje rokem 2009 se snižuje na částku 10 200 Kč. Maximální částka daňového bonusu, který může poplatník uplatnit, činí 52 200 Kč ročně (doposud 30 000 Kč).
SOUČÁSTÍ PŘÍJMŮ, KTERÉ NEJSOU PŘEDMĚTEM DANĚ, je nyní i např. příjem získaný darováním nebo převodem nemovitosti a movitých věcí mezi osobami blízkými v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti. Touto změnou se odstranila daňová zátěž pro nové nabyvatele zemědělského majetku (většinou děti), kteří pokračují v zemědělské činnosti rodičů, kteří svoji činnost ukončili kvůli získání dotace. Od roku 2008 je již darovaný majetek na straně příjemce daru předmětem daně darovací.
U NEZDANITELNÉ ČÁSTKY – ODPOČTU ZAPLACENÉHO POJISTNÉHO NA SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – lze odpočet od základu daně uplatnit i v případě pojistné smlouvy uzavřené s pojišťovnou usazenou v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.
Nově je od daně u zaměstnance osvobozen příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění zaměstnanců do roční výše 24 000 Kč.
OD LETOŠKA MUSÍ PODAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ i daňový nerezident, tedy např. zaměstnanec, který uplatňuje slevy na dani, daňové zvýhodnění na vyživované dítě nebo nezdanitelnou část základu daně na bytovou potřebu (úroky z úvěru).
DANIEL KÁBA
ZUZANA SMÝKALOVÁ
Orkán plus
Zdroj: www.asz.cz