Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Upozornění pro žadatele zařazené do programu PUZČ

05/02/08
smf

Upozorňujeme, že pro vyplacení dotace z programu PUZČ za rok 2008 je třeba podat žádost o dotaci na příslušný RO SZIF do 15. února 2008. Zdroj: www.szif.cz
 

Upozornění pro žadatele zařazené do programu PUZČ na končící termín pro podání žádostí o dotaci 2008 

V souladu s nařízením vlády č. 69/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které upravuje podmínky poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele upozorňujeme, že pro vyplacení dotace za rok 2008 je třeba podat žádost o dotaci na příslušný RO SZIF do 15. února 2008.
Na vyplacení dotace mají za předpokladu splnění podmínek nárok žadatelé zařazení do programu v předchozích letech a žadatelé, kteří doložili převod podniku (dodatečnou dokumentaci) a zatím jim nebylo zasláno rozhodnutí o zařazení do programu. Těmto žadatelům bude žádost o dotaci zadministrována až po nabytí právní moci rozhodnutí o zařazení, ale je třeba, aby byla podána rovněž do 15. února 2008.
Formulář žádosti o dotaci společně s čestným prohlášením o tom, že žadatel nebyl v předchozím kalendářním roce poživatelem starobního důchodu je ke stažení na webových stránkách www.szif.cz v sekci HRDP/Předčasné ukončení zemědělské činnosti.
Zdroj:  www.SZIF.cz