Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pracovní poměr na dobu určitou

24/02/08

Pokud existují vážné provozní důvody, nemusí zaměstnavatel dodržet podmínku dvou let, kterou omezuje zákoník práce uzavírání pracovního poměru na dobu určitou.

Pracovní poměr na dobu určitou  
12.2.2008, JUDr. Vladimír Treybal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokud existují vážné provozní důvody, nemusí zaměstnavatel dodržet podmínku dvou let, kterou omezuje zákoník práce uzavírání pracovního poměru na dobu určitou.

Dotaz:
Je možné uzavírat pracovní smlouvy na dobu určitou po dobu trvání kontraktu, když kontrakt je uzavřen na 3 roky s tříměsíční výpovědní dobou?

Odpověď:

Podmínky uzavírání pracovních smluv na dobu určitou jsou uvedeny v ustanoveních § 39 zákoníku práce. Podle nich
  • uzavírání těchto smluv je omezeno na dva roky, a to i když jsou uzavírány opakovaně, pokud mezi ukončením a novým navázáním pracovního poměru neuplynula doba alespoň 6 měsíců. Proto postup, při kterém by zaměstnavatel uzavřel s týmž zaměstnancem pracovní smlouvu např. na dva roky a návazně novou na jeden rok, aby pokryl dobu uzavřeného kontraktu, odporuje zákonu. Kromě toho může zaměstnanec, který končí dobu dvou let a je si vědom toho, že na něm bude zaměstnavatel požadovat opětovné navázání pracovního poměru na dobu určitou, předem písemně oznámit zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání a pak se jeho pracovní poměr mění na dobu neurčitou,
  • výjimku tvoří pouze případy uvedené v odst. 3 cit. paragrafu, tedy zejména uzavírání pracovních poměrů s důchodci anebo na záskok za dočasně nepřítomného zaměstnance pro překážku v práci (např. mateřská a navazující rodičovská dovolená),
  • jsou-li dány vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele, nemusí být podmínka dvou let dodržena za předpokladu, že zaměstnavatel v písemné dohodě s odborovou organizací blíže vymezí tyto důvody. Nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, může nahradit tuto dohodu vnitřním předpisem.
Podle mého názoru potřeba práce ke splnění kontraktu časově omezeného vážným provozním důvodem je, avšak je nezbytné, aby zaměstnavatel splnil výše uvedenou podmínku, tedy buď uzavřel konkrétní dohodu s odborovou organizací nebo vydal stejně konkrétní vnitřní předpis. Jinak se vystavuje nebezpečí postihu orgánem inspekce práce nebo úřadu práce pro porušení zákona, a to dosti citelnému.
Předpokládám, že tříměsíční výpovědní doba zmiňovaná v dotaze se vztahuje k pracovnímu poměru a nikoli ke kontraktu (podle znění dotazu je obojí možné). Pokud je tento předpoklad správný, může zaměstnavatel dohodnout v pracovní smlouvě (popřípadě i v kolektivní smlouvě) tříměsíční výpovědní dobu kdykoli, protože ustanovení § 51 odst. 1 určuje dvouměsíční výpovědní dobu jako minimální. Případné sjednání delší výpovědní doby nemá však na výše uvedené podmínky uzavírání pracovního poměru na dobu určitou žádný vliv. Jde-li však o možnost vypovědět kontrakt, jde o záležitost týkající se výhradně zaměstnavatele a nikoli jeho zaměstnanců.