Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Když se kontrola zeptá

25/02/08

Kontrola plnění zákonných povinností zaměstnavatelů – plátců pojistného zdravotního pojištění – je zakotvena v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Když se kontrola zeptá  
1.2.2008, Zdroj: VZP
Kontrola plnění zákonných povinností zaměstnavatelů – plátců pojistného zdravotního pojištění – je zakotvena v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.
Provádět kontrolu jsou oprávněni pověření pracovníci příslušné zdravotní pojišťovny, kteří jsou k tomu vybaveni služebním průkazem a zvláštním oprávněním, vydaným ředitelem zdravotní pojišťovny. Jsou prováděny dva druhy kontrol:
  • pravidelné (periodické)
  • nepravidelné (operativní)
Pravidelné kontroly se provádějí podle ročního plánu kontrol. Perioda kontrol je z důvodu promlčecí lhůty pro vyměření penále kratší než 5 let.
Nepravidelné kontroly jsou vyvolány zásadními nebo opětovnými poklesy výše plateb pod obvyklý průměr, nebo pokud jiná instituce upozorní na porušování povinností plátce pojistného, v případě ukončení činnosti plátce apod. Před provedením kontroly oznámí zdravotní pojišťovna plátci pojistného, u kterého bude provedena kontrola, datum zahájení kontroly dopisem alespoň 2 týdny předem. Kontrola se provádí u plátce pojistného nebo v místě, které je vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení jejího účelu. Kontrolu u zaměstnavatele s menším počtem zaměstnanců nebo u osoby samostatně výdělečně činné je možné po vzájemné dohodě provést přímo v příslušné zdravotní pojišťovně po předložení potřebných dokladů. Zaměstnavatelé jsou povinni vést průkaznou evidenci o uskutečněných platbách pojistného. Na žádost příslušné zdravotní pojišťovny jsou povinni předložit údaje rozhodné pro výpočet pojistného, včetně rodného čísla každého zaměstnance (§ 25 zákona č. 592/1992 Sb., v platném znění).
Plátce pojistného je podle § 22 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb. povinen:
  • předložit kontrolnímu pracovníkovi na vyžádání účetní a jiné doklady, jež jsou potřebné pro správné stanovení placení pojistného rozhodné, anebo o které pověřený pracovník požádá, a podat k nim ústně nebo písemně požadované vysvětlení, má-li pověřený pracovník kontroly pochybnost o jejich úplnosti, správnosti nebo pravdivosti
  • nezatajovat doklady, které má k dispozici nebo o nichž je mu známo, kde se nacházejí
  • zajistit vhodné místo a podmínky k provádění kontroly
  • zapůjčit potřebné doklady i mimo prostor provádění kontroly
Základním písemným dokumentem o provedené kontrole je Zpráva o výsledku kontroly a závěrečný protokol. Tento dokument je také závazným podkladem pro řešení právních následků provedené kontroly, včetně vystavení platebního výměru. Proti Závěrečnému protokolu může plátce pojistného podat do pěti dnů písemné a zdůvodněné námitky. Po uplynutí této lhůty, pokud nedojde ke shodě, zahajuje zdravotní pojišťovna správní řízení a vystavuje platební výměr.