Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Když nezaplatíte včas…

25/02/08

… pak se v případě, že jde o pojistné na sociální zabezpečení, seznámíte s institutem zvaným penále.

Když nezaplatíte včas…  
5.2.2008, Zdroj: ČSSZ
… pak se v případě, že jde o pojistné na sociální zabezpečení, seznámíte s institutem zvaným penále.
Jestliže nebylo pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo zaplaceno v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno, je plátce pojistného povinen platit penále.
Penále činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá.
 • Osoba samostatně výdělečně činná neplatí penále z dlužného pojistného za dobu, kdy nevykonává samostatnou výdělečnou činnost.
 • Osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění neplatí penále z dlužného pojistného za dobu dobrovolné účasti na tomto pojištění.
 • Zaměstnavatel (organizace nebo malá organizace), neplatí penále z dlužného pojistného za dobu, po kterou se již nepovažuje za zaměstnavatele pro účely zákona o pojistném.
 • Penále se dále neplatí:
  • za dobu ode dne následujícího po dni vydání platebního výměru do dne předcházejícímu dni jeho vykonatelnosti, pokud dlužné pojistné bylo zaplaceno do dne vykonatelnosti platebního výměru,
  • za dobu ode dne prohlášení konkursního řízení na majetek plátce pojistného do dne právní moci usnesení soudu o zrušení konkursu,
  • za dobu od vstupu plátce pojistného do likvidace,
  • za dobu od právní moci usnesení soudu, jímž byl zamítnut návrh na prohlášení konkursního řízení pro nedostatek majetku plátce pojistného, nebo usnesení soudu o povolení vyrovnacího řízení, pokud je v řízení vydáno rozhodnutí o vyrovnání,
  • z částky přeplatku na dávce nemocenského pojištění, o kterou bylo kráceno pojistné, a to až do dne předcházejícímu dni, kdy se stal vykonatelný platební výměr, kterým bylo dlužné pojistné z tohoto důvodu předepsáno organizaci k úhradě,
  • jestliže pojistné bylo zaplaceno na účet cizozemského nositele pojištění namísto příslušné OSSZ (PSSZ, MSSZ) a organizace (malá organizace) uhradí dlužné pojistné do 8 dnů po zjištění, že měla pojistné zaplatit OSSZ (PSSZ, MSSZ). Za den tohoto zjištění se přitom považuje den, ve kterém mu OSSZ (PSSZ, MSSZ) písemně oznámila číslo účtu, na který mají být platby pojistného zasílány.
Penále v nižší výši (0,025 % z dlužné částky za každý kalendářní den ve kterém dluh na pojistném trvá) se platí z dlužného pojistného, na které bylo povoleno jeho placení ve splátkách
Na písemnou žádost plátce pojistného může příslušná okresní správa sociálního zabezpečení povolit placení dlužného pojistného a penále ve splátkách. Podmínky pro možnost povolení splátek jsou stanoveny v § 20a zákona o pojistném.