Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Jak začít podnikat v ekologickém zemědělství

22/02/08
smf

Informace o tom, jak podat žádost o registraci, postup při registraci v ekologickém zemědělství atd. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Jak začít podnikat v ekologickém zemědělství
 
Informace o tom, jak podat žádost o registraci, postup při registraci v ekologickém zemědělství atd.

Registrace pro podnikání v ekologickém zemědělství
Každý nový zájemce, který hodlá podnikat v ekologickém zemědělství, (ekologický zemědělec, výrobce biopotravin, obchodník s biopotravinami, výrobce biokrmiv, dodavatel biosiv a biosadby a ekologický včelař) musí podat žádost o registraci na MZe. Rozsah žádosti je 1 strana, žádost je možné si stáhnout zde, nebo si ji vyžádat na tel. 221 812 025 nebo u kontrolních organizací. Ekologický včelař se registruje na stejném formuláři jako ekologický zemědělec. Na žádost o registraci pro ekologické zemědělství se vylepuje kolek 1000,- Kč.
 
Žádost se podává na adresu: Ministerstvo zemědělství ČR, odbor rozvoje venkova a environmentální politiky, Těšnov 17, 117 05 Praha 1. Kontaktní místo pro ekologické zemědělství na MZe je také odbor rozvoje venkova a environmentální politiky, tel. 221 812 056 nebo 221 812 419, e-mail: martin.leibl@mze.cz, jiri.jungr@mze.cz
Od 30.12.2005 nemusí být registrován maloobchodník, který pouze prodává biopotraviny konečnému spotřebiteli ve spotřebitelském balení. To znamená, že je např. nepřebaluje, ale pouze je odebere od dodavatele, umístí do regálu a prodá konečnému spotřebiteli.
Přílohou žádosti o registraci musí být vyjádření kontrolní organizace, že žadatel prošel vstupní kontrolou a plní podmínky zákona i nařízení.
V praxi je proto nezbytné postupovat tak, že žadatel nejdříve zkontaktuje příslušnou kontrolní organizaci, přihlásí se u ní ke kontrole a certifikaci, uzavře s ní smlouvu o kontrole, kontrolní organizace provede vstupní kontrolu a poté vystaví příslušné potvrzení, které tvoří přílohu žádosti o registraci.
 
V případě ekologických zemědělců vystaví MZe po podání žádosti o registraci informaci o zahájení přechodného období, případně rozhodnutí o registraci pro ekologické zemědělství (po uplynutí doby přechodného období). U ostatních osob podnikajících v ekologickém zemědělství vystaví MZe po podání žádosti rozhodnutí o registraci pro ekologické zemědělství.
 
V případě zvýšení nebo snížení výměry pozemků na ekofarmě, nebo v případě zařazení nového druhu zvířat do ekologického zemědělství nebo vyřazení stávajícího druhu, je ekologický zemědělec povinen tuto skutečnost písemně oznámit. Vzhledem k tomu, že prováděcí vyhláškou není stanoven formulář pro oznamování změn, hlásí se změny na formulářích, které si lze vyžádat přímo u kontrolní organizace, která je pověřena ministerstvem výkonem kontroly a certifikace v ekologickém zemědělství, a se kterou má ekologický zemědělec uzavřenu smlouvu (KEZ o.p.s., ABCERT GmbH nebo Biokont CZ, s r.o.). Formulář se po vyplnění zasílá zpět kontrolní organizaci, podání oznámení o změně nepodléhá žádnému správnímu poplatku. V případě zvýšení výměry začíná přechodné období na nových pozemcích dnem doručení oznámení. V případě převodu nebo přechodu farmy na jinou osobu musí tato nová osoba, pokud hodlá nadále hospodařit na ekofarmě, podat žádost o registraci jako nový žadatel. Tato žádost podléhá správnímu poplatku 1000,- Kč.
 
Kontrolní organizace
Každá osoba podnikající v ekologickém zemědělství musí mít uzavřenou platnou smlouvu s některou kontrolní organizací, která je pověřena MZe výkonem kontroly a certifikace v ekologickém zemědělství. Ministerstvem zemědělství josu pověřeny výkonem kontroly a certifikace následující kontrolní organizace:
 
Kontrola ekologického zemědělství (KEZ) o.p.s.
Poděbradova 909
537 01 Chrudim
Tel.: 469 622  249
Fax: 469  625 027
e-mail: kez@kez.cz
 
ABCERT GmbH
Zemědělská 5
613 00 Brno
Tel.: 545 215 899
Fax: 545 217 876
e-mail: info@abcert.cz
Biokont CZ, s r.o.
Měříčkova 34
621 00  Brno
Tel.: 547 225 565, 606 605 728, 731 471 708
Fax: 547 225 565
 
Příloha : jak_zacit_podnikat_-dodavatel_osiv.doc [doc ; 52736 bytů]
Příloha : jak_zacit_podnikat_-zadost_obchodnik.doc [doc ; 52736 bytů]
Příloha : jak_zacit_podnikat_-zadost_vyrobce.doc [doc ; 51200 bytů]
Příloha : jak_zacit_podnikat_-zadost_vyrobce_krmiv.doc [doc ; 52224 bytů]
Příloha : jak_zacit_podnikat_-zadost_zemedelec.doc [doc ; 50176 bytů]

Zařazeno v Odkazy, Zemědělství