Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Změny účetních předpisů

31/01/08

Od 1. ledna 2008 dochází ke změnám zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a také Českých účetních standardů.

Změny účetních předpisů  
14.1.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. ledna 2008 dochází ke změnám zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a také Českých účetních standardů.
Novela zákona o účetnictví
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je k 1. 1. 2008 novelizovánzákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a zákonem č. 296/2007 Sb., kterým se mění insolvenční zákon.
Od 1. ledna 2008 dochází ke zvýšení obratu zakládajícího fyzickým osobám povinnost vést účetnictví z 15 na 25 mil. Kč
Dále se v zákoně mění v otázky týkající se uzavírání a otevírání účetnictví v souvislosti s úpadkovým právem, současné sestavování mimořádných a mezitímních účetních závěrek, ověřování účetních závěrek auditorem v souvislosti s úpadkovým právem, inventarizaci majetku a závazků pro účely podání návrhu na vyrovnání a konečně uschování účetních záznamů.
Novela vyhlášky č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
Vyhláška 500/2002 Sb. s účinností od 1. ledna 2008 byla novelizována vyhláškou  č. 349/2007 Sb. Která ustanovení se touto vyhláškou mění?
 • Zpřesňuje se vymezení povolenek na emise.
 • Zpřesňuje se rozvahová položka z "B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata" na "B.II.5. Dospělá zvířata a jejich skupiny".
 • Zpřesňuje se rozvahová položka z "C.I.4. Zvířata" na "C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny".
 • Do rozvahové položky „C.I.1. Materiál" patří nově i pokusná zvířata.
 • Položka výkazu zisku a ztráty „II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti" obsahuje i změnu stavu mladých a ostatních zvířat a jejich skupin.
 • Zpřesňuje se ocenění hmotného a nehmotného majetku a doplňuje se oceňování zásob
 • Dílčím způsobem se upravuje název účtových skupin 55.a 57.
 • Upravují se vyjádření peněžních jednotek v účetní závěrce pro účetní jednotky s výší aktiv celkem deset miliard Kč a vyšší
Novela Českých účetních standardů pro podnikatele
Změny českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., vyšly ve Finančním zpravodaji 10/2007. S účinností od 1. ledna 2008 dochází ke změnám v těchto účetních standardech:
 • 001 Účty a zásady účtování na účtech
 • 010 Zvláštní operace s pohledávkami
 • 011 Operace s podnikem
 • 012 Změny vlastního kapitálu
 • 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
 • 015 Zásoby
 • 017 Zúčtovací vztahy
 • 021 Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaci
V praktickém pracovním sešitu Účetní souvztažnosti v kostce už jsou změny ČÚS pro rok 2008 zapracované!
Praktické příklady a informace potřebné ke správnému vedení účetních knih včetně souvisejících událostí jako jsou např. změny v ČÚS či novely účetních předpisů Vám nabízí příručka Praktický průvodce účetnictvím!