Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Závazné posouzení u daní z příjmů od 1. 1. 2008

30/01/08

Daňová reforma rozšířila editační povinnost také pro účely daně z příjmů. V jakých případech můžete požádat správce daně o závazné posouzení?

Závazné posouzení u daní z příjmů od 1. 1. 2008  
2.1.2008, Zdroj: Ministerstvo financí
Daňová reforma rozšířila editační povinnost také pro účely daně z příjmů. V jakých případech můžete požádat správce daně o závazné posouzení?

Informace k závaznému posouzení vybraných daňových důsledků

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, mění mimo jiné i zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Od 1. 1. 2008 se rozšiřuje okruh oblastí, u kterých je poplatník oprávněn požádat místně příslušného správce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení daňových důsledků, které pro něho vyplynou z daňově rozhodných skutečností již nastalých nebo očekávaných, v případech stanovených zvláštním daňovým zákonem.
Předmět závazného posouzení
Od 1. 1. 2008 se nově rozšiřuje předmět závazného posouzení o:
1.       způsob rozdělení výdajů nebo nákladů ke zdanitelným příjmům (§ 24a ZDP),
2.       stanovení poměru výdajů nebo nákladů spojených s provozem nemovitosti (§ 24b ZDP),
3.       technické zhodnocení (§ 33a ZDP),
4.       projekt výzkumu a vývoje (§ 34a ZDP).
Doposud byl předmětem závazného posouzení odečet ztráty od základu daně (§ 38na ZDP) a posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami (§38nc ZDP).
Žádost o závazné posouzení
Poplatník je oprávněn podat žádost o závazné posouzení svému místně příslušnému správci daně. Žádost musí obsahovat všechny povinné náležitosti uvedené v ZDP.
Poplatek za závazné posouzení
Každý předmět závazného posouzení podléhá samostatně správnímu poplatku ve výši 10 000 Kč podle přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích") splatnému současně s podáním žádosti. Správnímu poplatku nepodléhá žádost o závazné posouzení odečtu ztráty od základu daně (§ 38na ZDP).
Pro jaká období lze žádat o závazné posouzení
Daňový subjekt může závazného posouzení využít pro posouzení skutečností, které pro něj vyplynou z daňově rozhodných skutečností již nastalých nebo očekávaných, tedy skutečností, které doposud neměly vliv na vyměřenou daňovou povinnost. Rozhodnutí může být vydáno maximálně na tři zdaňovací období.
Posuzování podkladů pro rozhodnutí o závazném posouzení
Závazné posouzení nemá charakter úkonu směřujícího ke stanovení nebo ověření správnosti daňové povinnosti. Uvede-li poplatník v žádosti o závazné posouzení veškeré povinné náležitosti, pak správce daně rozhodne na základě předložených podkladů.
Rozhodnutí o závazném posouzení
Předmětem závazného posouzení není daň ani příslušenství daně. Proto vůči rozhodnutí o závazném posouzení není přípustné odvolání ani nelze uplatnit mimořádné opravné prostředky podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSDP"). Rozhodnutí o závazném posouzení lze uplatňovat jen pro období, u kterých dosud neuplynula prekluzivní lhůta pro vyměření daně ve smyslu § 47 ZSDP, resp. § 38r ZDP.