Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2007

15/01/08
smf

Pokyn č. D – 317 11. ledna 2008 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2007. Zdroj: www.mfcr.cz
 

Pokyn č. D – 317
11. ledna 2008
 
o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za  zdaňovací období roku 2007.

11.01.20082145913199000 Kontejner s obsahem dokumentu TEXTOVA SABLONA

Na základě zmocnění podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona č. 586/1992 Sb. Odkaz na externí web, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), Ministerstvo financí sděluje:
1)  Průměrné ceny pohonných hmot v Kč/l včetně DPH uplatňované jejich  rozhodujícími prodejci v České republice ve zdaňovacím  období roku 2007 u jednotlivých druhů činily:
Benzin Speciál BA – 91 29,37 Kč
Benzin Natural BA – 95 29,72 Kč
Benzin Super plus (Natural) BA – 98, 99 a 100 32,47 Kč
Benzin Normál (Natural) BA – 91 29,29 Kč
Nafta motorová   28,76 Kč
 

2)
 Tyto ceny může poplatník použít pro účely stanovení výdajů  za spotřebované pohonné hmoty ve výši náhrady výdajů za  spotřebované pohonné hmoty podle § 24 odst. 2 písm. k) bod  3 zákona, t.j. u vlastních silničních motorových vozidel nezahrnutých do obchodního majetku a silničních motorových vozidel bezplatně vypůjčených ve smyslu § 659 občanského zákoníku.
3)  Použije-li poplatník ceny vyšší, je povinen je doložit  doklady o jejich nákupu, jak to vyplývá z § 24 odst. 2 písm.  k) zákona.
4)  V případě, že poplatník nakupoval jiný druh benzinu, který není uveden v bodu 1, uplatní cenu toho druhu benzinu, který má shodné oktanové číslo. Pokud benzin se shodným oktanovým číslem bod 1 neobsahuje, uplatní cenu benzinu s nejbližším  oktanovým číslem.
5)  Tímto pokynem nejsou dotčeny ceny pohonných hmot stanovené na základě § 189  zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vyhláškami Ministerstva práce a sociálních věcí, které se používají výhradně pro stanovení výše náhrady za pohonné hmoty, na kterou má nárok zaměstnanec, použije-li pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele.
  
V Praze dne 10.1.2008
Ing. Stanislav Špringl, v. r.
zdroj: www.mfcr.cz