Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Evidence hnojení

21/01/08
smf

Program pro evidenci o používání hnojiv, pomocných látek, upravených kalů a sedimentů podle zákona o hnojivech. Autor: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně.

Evidence hnojení

Program pro evidenci o používání hnojiv, pomocných látek, upravených kalů a sedimentů podle zákona o hnojivech. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně.
Program Evidence je určen pro operační systémy MS Windows. Data a číselníkové údaje jsou uloženy v databázi MS Access a výstupní protokoly jsou ukládány ve formátu MS Excel. Program využívá databázové struktury MS Access, avšak pro vlastní práci s daty není potřeba, aby byl MS Access na počítači nainstalován. Pro generování výstupních protokolů je v této verzi potřeba, aby byl na počítači nainstalován MS Excel. To umožňuje s .xls tabulkami dále pracovat a optimalizovat tak finální podobu výstupů. Po finálním odladění se předpokládá generování výstupních sestav ve formátu .html, který umožňují prohlížet a tisknout běžně používané internetové prohlížeče (MS Internet Explorer). Vlastní práce s programem nevyžaduje připojení na internet, celé zpracování dat je lokální. Nicméně se předpokládá, že uživatel bude využívat internetové sítě pro aktualizace programu, databází s číselníky, údajů o půdních blocích nebo jejich dílech (PB/DPB) uživatele a také pro případný import či export dat v návaznosti na národní datové registry (např. LPIS, vč. nové vrstvy nitrátové směrnice, od března 2008). Na program (modul) Evidence budou postupně navazovat moduly produkce a obratu statkových hnojiv a plánů hnojení (vč. automatické kontroly požadavků nitrátové směrnice či dotačních titulů již ve fázi plánování hnojení, tedy nikoliv až při evidování hnojení).
Při dalších vylepšeních a aktualizacích programu si uživatel vždy jen vymění aplikaci “Evidence“, přičemž naplněná databáze zůstává zachována. Formuláře výstupů odpovídají legislativním požadavkům na evidenci hnojení (příloha č. 1 vyhlášky č. 274/1998 Sb. ve znění novely č. 91/2007 Sb.), číselníky korespondují s vyhláškou i s publikací Evidence hnojení (zelený sešit) vydanou Výzkumným ústavem rostlinné výroby. Zde je možno také najít vysvětlení většiny termínů a postupů používaných programem.
Základní pokyny pro instalaci a spuštění programu:
Obsah složky .zip s programem Evidence překopírujte do vlastní složky (adresáře) na počítači. Pro evidenci hnojení na více podnicích je vhodné obsah „zipu“ překopírovat několikrát do různých adresářů, označených názvy podniků.
Program se spouští souborem „Evidence“ (typ souboru – Aplikace, ikona – žlutozelená kytička), vše se automaticky zapisuje do databáze – souboru „PEvidence“. Soubor označený jako „PEvidence_empty“ je záložní, prázdný. Pokud se funkční soubor „PEvidence“ přemístí do jiného adresáře nebo přejmenuje, tak už do něj nelze zapisovat a místo něj se může jako „PEvidence“ přejmenovat ten záložní, prázdný.
Ze základních číselníků se vyberou pěstované plodiny a používaná hnojiva. Vlastní vybrané číselníky lze kdykoliv průběžně doplňovat o hnojiva a plodiny ze základního číselníku.
Lze samozřejmě evidovat i hnojiva (výhledově i plodiny) neuvedená v základním číselníku, pak se ale musí uvést obsahy živin a další potřebné informace.
Hnojení apod. se vkládá jako „Nová operace“. Program počítá automaticky i nepovinné bilance živin (aktuální přehled o bilancování na pozemku je v záložce „Evidence“ a ve výpisech s bilancí).
Je možné evidovat i hnojení menší plochy než je plocha bloku (plodiny), dávka se pak pro účely evidence hnojení počítá jen na hnojenou plochu (v 1.vydání zeleného sešitu na str. 3 dole to bylo uvedeno z hlediska evidence hnojení chybně, i když správně z hlediska bilancí živin). Pro bilance živin si totiž program automaticky rozpočítá hnojení na celý blok (plodinu), tedy i na tu nehnojenou část. To má logiku, protože proti tomu se porovnává výnos plodiny a odběr živin zase z celého bloku, tedy i z té nehnojené části.
Při pěstování více plodin lze účelově dělit půdní bloky nebo jejich díly na části. Tyto části jsou pak už ale nadále vedeny zvlášť, takže kdyby se v příštím období zase pěstovala na celém bloku jen jedna plodina, je nutné při výběru zaškrtnout všechny části, podobně jako při stejné operaci pro více bloků. Stejně tak i pastva je možná přes více bloků, údaje se pak rozpočtou stejnoměrně. 
Kontakt pro přihlášení k posílání aktualizací, pro návrhy na vylepšení programu a připomínky: klir@vurv.cz