Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Změny v důchodovém pojištění od 1. ledna 2008

13/12/07
smf

Další oblastí, které se dotkne zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, je důchodové pojištění. Zdroj: ČSSZ, www.pamservis.cz
 

Změny v důchodovém pojištění od 1. ledna 2008  
Další oblastí, které se dotkne zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, je důchodové pojištění.

Dne 1. ledna 2008 nabývá účinnosti zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Tímto zákonem dochází i k některým změnám v oblasti důchodového pojištění. Stejným dnem nabývají účinnosti  i nařízení vlády č. 256/2007 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2008 a nařízení vlády č. 257/2007 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu pro rok 2006 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu. Níže uvádíme přehled změn:
Vyloučené doby pro stanovení výpočtového základu
V návaznosti na změny provedené v nemocenské pojištění, podle nichž náleží nemocenské až od čtvrtého dne trvání pracovní neschopnosti, došlo v zákoně o důchodovém pojištění k rozšíření okruhu vyloučených dob i na první tři dny nemoci, kdy nemocenské není vypláceno. Tímto opatřením byl v oblasti důchodového pojištění zachován stávající stav tzn., že doba nemoci (včetně prvních tří dnů, kdy nemocenské vypláceno není) negativně neovlivňuje důchodové nároky.
Péče o dítě do 10 let věku
Okruh pojištěných osob se rozšiřuje o osoby, které osobně pečují o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), pokud spolu žijí v domácnosti. Podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o osobu blízkou.
Maximální roční vyměřovací základ
V návaznosti na stanovení maximálního vyměřovacího základu pro odvod pojistného se v oblasti důchodového pojištění stanoví maximální výše vyměřovacího základu, který může být po roce 2007 započten pro účely stanovení výše důchodu. Pro rok 2008 je tímto maximálním vyměřovacím základem částka 1 034 880 Kč. Nad tuto částku lze započítat pouze vyměřovací základy  z nichž bylo odvedeno pojistné na dobrovolné důchodové pojištění.
Výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění
Pojistné na dobrovolné důchodové pojištění placené v roce 2008 (a to i za předcházející roky) činí 28 %  z částky, která se započítává plně do výpočtového základu. Tj. z částky 10 000 Kč. Nejnižší měsíční pojistné tedy od 1. 1. 2008 činí 2 800 Kč. (V roce 2007 se jednalo o 28 % z částky 9 600 Kč, tedy 2 688 Kč).
Změna redukčních hranic rozhodných pro výpočet důchodu
U důchodů přiznávaných v roce 2008 se mění redukční hranice osobního vyměřovacího základu pro stanovení výpočtového základu, a to následujícím způsobem:
  • plně se započítává částka do 10 000 Kč (v roce 2007 to bylo pouze do 9 600 Kč),
  • z částky přesahující 10 000 Kč, nejvýše však do 24 800 Kč, se započítává 30 % (v roce 2007se jednalo o rozmezí od 9 600 Kč do 23 300 Kč),
  • z částky přesahující 24 800 Kč se započítává 10 % (v roce 2007 se jednalo o částky nad  23 300 Kč).
Příklad:
Osobní vyměřovací základ občana za roky 1986 – 2007 činí 25 300 Kč.Pro stanovení výpočtového základu se částka do 10 000 Kč započítá plně, tj. 10 000 Kč. Částka  nad 10 000 Kč do 24 800 Kč ze 30 %, tj. 30 % ze 14 800 Kč = 4 440 Kč. A částka nad 24 800 Kč se započítá z 10 %, tedy. 10 % z 500 Kč = 50 Kč. Výpočtový základ, z něhož bude stanovena procentní výměra důchodu, bude celkem 14 490 Kč (tj. 10 000 + 4 440 + 50).
Valorizace důchodů
Základní výměra důchodu, jednotná pro všechny důchody, se zvýší z 1 570 Kč na 1 700 Kč měsíčně. Procentní výměra vzroste o 3 %. Navýšení procentní výměry nově, na rozdíl od předchozích let, nezávisí na tom, zda se jedná o tzv. starodůchodce či ostatní důchodce. Všechny důchody, tedy přiznané před 1. lednem 1996 i přiznané od 31. prosince 1995 do 31. prosince 2007, vzrostou od Nového roku stejně.

Příklad:
Pobírá-li v roce 2007 důchodce starobní důchod například 9 250 Kč, tvoří ho základní výměra 1 570 Kč a procentní výměra 7 680 korun. Od lednové splátky důchodu v roce 2008 se základní výměra zvýší o 130 Kč na 1 700 Kč a procentní výměra o 3 %, tj. o 231 Kč (částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru). Celkem tedy důchod vzroste o 361 Kč. Po valorizaci tak bude občan dostávat starobní důchod 9 611 Kč měsíčně.

Od ledna 2008 se o 3 % zvýší také příplatky k důchodu vyplácené podle zákona č. 357/2005 Sb. a nařízení vlády č. 622/2004 Sb. perzekvovaným osobám z období komunistického režimu a účastníkům národního boje za vznik a osvobození Československa a některým pozůstalým po nich.

11.12.2007, Zdroj: ČSSZ, www.pamservis.cz

Zařazeno v daně a účetnictví