Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Superhrubá mzda

01/12/07

Zákon o stabilizaci veřejných financí přináší nový princip ve výpočtu mezd

3.9.2007, Ing. Pavel Běhounek
Zákon o stabilizaci veřejných financí přináší nový princip ve výpočtu mezd.
Daňová reforma přináší kromě principu superhrubé mzdy celou řadu změn ve zdanění zaměstnaneckých požitků. Vládní návrh zákona o reformě veřejných rozpočtů obsahuje též důležité změny ve vyměřovacích základech pro pojistné na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění.
Princip superhrubé mzdy znamená, že vyměřovacím základem pro DPFO ze závislé činnosti je „mzda" zvýšená o pojistné (sociální a zdravotní) hrazené z této mzdy a je zakotven v nově vloženém odstavci 13 do § 6 ZDP:
§ 6 odst. 13
Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky, s výjimkou uvedenou v odstavcích 4 a 5 (týká se příjmů zdaněných srážkovou daní), zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů21) povinen platit zaměstnavatel sám za sebe, a u zaměstnance, na kterého se vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, zvýšené o částku odpovídající příspěvkům zaměstnavatele na toto zahraniční pojištění.
Princip superhrubé mzdy se neuplatní na příjmy ze závislé činnosti nepodléhající pojistnému – např. příjmy nad maximální vyměřovací základ pro pojistné, odměny členů představenstev, příjmy z pracovněprávních vztahů nezakládající účast na nemocenském pojištění dle nového systému nemocenského pojištění (mělo by být realizováno od roku 2009), odměny společníků, jednatelů a členů družstev nezakládající účast na důchodovém pojištění z důvodu nedosažení měsíčního rozhodného příjmu v řádu okolo 5 tis. Kč (mělo by být realizováno od roku 2009). U odměny nezatížených pojistným se plně projeví přínos 15% sazby daně a zvýšených slev na dani.
Pro zaměstnance bez prohlášení k dani zůstává pro aplikaci srážkové daně hranice příjmů ve výši 5 000 Kč měsíčně. Protože pojistné hrazené zaměstnavatelem je připočitatelnou položkou, bude se u poplatníka bez prohlášení k dani s příjmem 5 000 Kč, který podléhá pojistnému, počítat srážková daň z částky 6 750 Kč (5 000 + 35 % z 5 000 Kč).
Podle platné legislativy dochází k 1. 1. 2008 ke snížení sazby pojistného na důchodové zabezpečení hrazeného zaměstnavatelem ze současných 26 % na 25 % a od 1. 1. 2009 na 24,1 %. Součástí „stabilizace veřejných financí" je další odklad účinnosti nového systému nemocenského pojištění a zachování stávajících sazeb pojistného pro rok 2008. Proto bude v roce 2008 DPFO u příjmů podléhajících pojistnému počítána ze 135 % hrubé mzdy. Snížení sazby pojistného na sociální zabezpečení od roku 2009 resp. 2010 přinese určité snížení negativního dopadu principu superhrubé mzdy (zajímavé především u společníků, jednatelů a členů družstev, budou-li účastny důchodového pojištění z důvodu dosažení měsíčního rozhodného příjmu v řádu okolo 5 000 Kč).
Princip superhrubé mzdy se týká pouze DPFO a nebude aplikován na vyměřovací základy pro pojistné. I přes poměrně značné sblížení vyměřovacích základů pro DPFO a pro pojistné od 1. 1. 2008 (z hlediska příjmů patřících do těchto vyměřovacích základů) bude obvykle vyměřovací základ pro DPFO oproti vyměřovacímu základu pro pojistné v roce 2008 vyšší právě o 35 % mzdy.