Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Stavebnictví a DPH

06/12/07

Největší změna v oblasti stavebnictví spočívá v uplatňování sazeb DPH, a to nejen v tom, že snížená sazba se s účinností od 1. 1. 2008 změní z 5 % na 9 %.

23.11.2007, Dagmar Masná
Největší změna v oblasti stavebnictví spočívá v uplatňování sazeb DPH, a to nejen v tom, že snížená sazba se s účinností od 1. 1. 2008 změní z 5 % na 9 %.

Při stanovení sazby daně se vychází z obecného znění § 47 zákona o DPH, který určuje pro převod nemovitostí, u dodání stavby včetně nedokončené stavby, stavebních a montážních prací spojených s jejich výstavbou, rekonstrukcí, modernizací a opravami včetně konstrukcí, materiálů, strojů a zřízení, které se do stavby jako jejich součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují, použití základní sazby daně.

Výjimky z této zásady jsou uvedeny v § 48 a § 48a zákona o DPH s tím, že ve vyjmenovaných případech se při splnění stanovených podmínek uplatní snížená sazba daně.
Snížená sazba daně se uplatní:
1) Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství a při opravě těchto staveb. Jinými slovy platí, že se při pracích spojených se změnou nebo opravami těchto staveb uplatní snížená sazba daně. To však neplatí při jejich výstavbě.
Dále pak platí zásada, že jsou-li uvedené práce prováděny na jiné stavbě, u níž je určena pro bydlení jen část, uplatní se snížená sazba daně jen u těch prací, které byly provedeny na té části stavby, která je určena pro bydlení.
Důležitá je následující úprava. Pokud jsou zmíněné práce prováděny např. na rodinném domě, vztahuje se snížená sazba daně i k pracím provedeným na jeho příslušenství. Tím je např. plot, vedlejší stavby, samostatná garáž, bazén, příjezdová komunikace vedená na příslušejícím pozemku, vodovodní potrubí apod.
Příklad
Firma Beta provádí stavební opravy v polyfunkčním domě, který není bytovým domem – v 1. až 3. podlaží jsou prodejny a kanceláře, ve 4. a 5. podlaží jsou byty. Opravy budou prováděny jak v nebytových prostorech, tak v bytech. Firma musí postupovat tak, že u:
  • nebytových prostor uplatní základní sazbu daně, 
  • bytů a prostorů souvisejících uplatní sníženou sazbu daně.
Příklad
Pan Novák vlastní rodinný dům, v jehož přízemí provozuje restauraci. Vzhledem k potřebě provedení oprav jak v bytě, tak v restauraci, požádal firmu, která bude opravu provádět, o předložení kalkulace. Vzhledem k tomu, že firma uvedla u prací v bytě sníženou sazbu daně a u prací v restauraci sazbu daně základní, poukázal pan Novák na nové znění zákona s tím, že snížená sazba daně se uplatní u všech oprav. Firma tento postup po prostudování zákona uznala.
2) Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení včetně jejího příslušenství, změnou dokončené stavby pro sociální bydlení vymezenou v § 2 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti s opravou této stavby se uplatní snížená sazba daně.
Další novinkou je to, že snížená sazba daně platí i pro příslušenství, které je stavěno spolu se stavbou pro sociální bydlení nebo se změnou dokončené stavby pro sociální bydlení či opravou  této stavby.
3) Při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se bytový dům, rodinný dům, byt nebo prostor, který byl určen k jiným účelům, než k bydlení, mění na stavbu pro sociální bydlení.
Příklad
Podle rozhodnutí magistrátu bylo vyčleněno několik bytových domů k provedení změny na bytový dům pro sociální bydlení tak, že z bytů nad 120 m2 se vybudují byty menší. Pro tuto přestavbu se již uplatní snížená sazba daně.
4) U převodu staveb pro sociální bydlení a jejich příslušenství.
5) U zabudovávaných konstrukcí, strojů, přístrojů a zařízení – i když zákon v § 48 již neobsahuje stanovení snížené sazby daně u těchto komodit, snížená sazba daně se uplatní.
Rada
V tomto případě se vychází ze zásady stanovení základu DPH podle § 36 odst. 3 písm. f) zákona o DPH. Přesto, že toto ustanovení jasně stanoví, že konstrukce, materiál, stroje a zařízení, které se do stavby jako její součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují se zahrnují do základu daně, jde o velmi komplikovanou záležitost. Například za pevnou součást stavby lze považovat klimatizaci, zapojený nový sporák, lednici určenou k zabudování, vestavěnou kuchyňskou linku, vanu, vodovodní baterie apod..
K rozsáhlé problematice související s uplatněním snížené nebo základní sazby daně jsou dále uvedeny konkrétní příklady.
Příklady uplatnění sazby daně:
Titul
Sazba daně
Vestavěné kuchyně, které jsou pevně spojeny se stavbou při výstavbě stavby pro sociální bydlení 
snížená
Vestavěné kuchyně při výstavbě bytového nebo rodinného domu či bytu
základní 
Příjezdová cesta při výstavbě rodinného domu 
základní
Příjezdová cesta při výstavbě rodinného domu pro sociální bydlení
snížená 
Venkovní úpravy při výstavbě rodinného nebo bytového domu 
základní 
Venkovní úpravy při výstavbě rodinného nebo bytového domu pro sociální bydlení
snížená
Samostatná garáž 
základní
Samostatná garáž při výstavbě rodinného domu pro sociální bydlení
snížená 
Garáž jako součást bytového nebo rodinného domu pro sociální bydlení
snížená 
Oprava rodinného domu včetně opravy samostatné garáže 
snížená 
Oprava výtahu v bytovém nebo rodinném domu 
základní 
Zasklívání oken ve škole 
základní 
Zasklívání oken při opravách v bytovém nebo rodinném domu 
snížená
Zasklívání oken při výstavbě bytového nebo rodinného domu provedené dodavatelsky
základní 
Zasklívání oken z bytového domu provedené ve sklenářské provozovně 
základní 
Projektové práce 
základní 
Projektová dokumentace před vydáním stavebního povolení 
základní 
Služby architekta 
základní 
Stavební dozor 
základní 
Oprava polyfunkčního domu, který je domem bytovým 
snížená 
Rodinný dům pro sociální bydlení na klíč 
snížená