Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pojistné na důchodové pojištění

13/12/07

O změnách od 1. ledna 2008 už bylo napsáno mnoho. Ale je pravdou, že malé „opáčko“ nikdy neuškodí. Tentokrát Vás seznámíme se změnami v pojistném na důchodové pojištění.

3.12.2007, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer
O změnách od 1. ledna 2008 už bylo napsáno mnoho. Ale je pravdou, že malé „opáčko“ nikdy neuškodí. Tentokrát Vás seznámíme se změnami v pojistném na důchodové pojištění.
Pojistné na důchodové pojištění činí 29,6 % z vyměřovacího základu. Vyměřovací základ si OSVČ určuje mezi minimálním a maximálním vyměřovacím základem pro ni platným.
Minimální vyměřovací základ
Minimální vyměřovací základ:
  • činí 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji dosaženými v kalendářním roce, za který se Přehled podává,
  • nesmí však být nižší než „absolutní" minimální vyměřovací základ. Jeho výše je uvedena v tabulce na konci této části.
Maximální vyměřovací základ
Vyměřovací základ nesmí být vyšší než čtyřicetiosminásobek průměrné mzdy (před rokem 2008 vyšší než 486 000 Kč; za každý kalendářní měsíc, v němž nebyla činnost vykonávána, se tato částka snižovala o 40 500 Kč). Za rok 2008 činí maximální vyměřovací základ 1 034 880 Kč bez ohledu na to, zda samostatná výdělečná činnost byla vykonávána ve všech 12 měsících nebo po kratší dobu.
Vyměřovací základy v Přehledu
Výše vyměřovacího základu za příslušný kalendářní rok se vypočte a popř. i určí v Přehledu. Rozlišuje se vyměřovací základ vypočtený, minimální a určený:
  • vypočtený – činí 50 % rozdílu mezi příjmy a výdaji uvedenými v Přehledu,
  • minimální – je vypočtený vyměřovací základ, ale pokud by byl při podnikání po celý rok nižší než „absolutní" minimální vyměřovací základ, nebo by byl vyšší než 486 000 Kč do roku 2007 a od roku 2008 vyšší než čtyřicetiosminásobek průměrné mzdy, činí minimální vyměřovací základ tuto částku,
  • určený – ten si OSVČ stanovuje ve výši mezi minimální a maximální výší vyměřovacího základu, z něho se platí pojistné na důchodové pojištění. Z určeného vyměřovacího základu se vypočítává důchod.
Roční zúčtování a splatnost pojistného
Roční zúčtování pojistného a záloh se provádí na Přehledu. Od pojistného, které OSVČ musí za kalendářní rok zaplatit z určeného vyměřovacího základu, se odečtou zálohy zaplacené za jednotlivé kalendářní měsíce kalendářního roku, za který byl Přehled podán.
Pojistné musí být uhrazeno do osmi dnů ode dne, v němž byl nebo měl být podán Přehled.
„Absolutní" minimální roční vyměřovací základ
 
OSVČ hlavní
OSVČ vedlejší
2005
48 288
21 468
2006
56 508
22 608
2007
60 420
24 168
2008
64 680
25 872
Tyto částky platí pro OSVČ podnikající ve všech měsících kalendářního roku. Za každý kalendářní měsíc, v němž nebyla samostatná výdělečná činnost vykonávána, se uvedená částka snižuje o její jednu dvanáctinu.
V tabulce jsou výše vyměřovacích základů (VZ) v roce 2007 u tří OSVČ, u nichž rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 5 000 000 Kč, 100 000 Kč a 10 000 Kč. OSVČ podnikaly ve všech měsících roku 2007. OSVČ vedlejší s příjmem 10 000 Kč podala přihlášku k účasti na důchodovém pojištění v roce 2007.
 
5 000 000
      100 000 
       10 000 
Vypočtený VZ 
2 500 000
50 000
5 000
Minimální VZ OSVČ hlavní 
486 000
60 420
60 420
Minimální VZ OSVČ vedlejší 
486 000
50 000
24 168
Určený VZ OSVČ hlavní 
486 000
60 420 až 486 000
60 420 až 486 000
Určený VZ OSVČ vedlejší 
486 000
50 000 až 486 000
24 168 až 486 000
V roce 2008 bude u OSVČ s příjmem 5 mil. Kč činit minimální i maximální vyměřovací základ 1 034 880 Kč.
Pokud by OSVČ podnikala v roce 2007 jen v 10 měsících a rozdíl mezi příjmy a výdaji by činil částky jako v předchozí tabulce, měly by údaje tyto hodnoty:
 
5 000 000
100 000
10 000
Vypočtený VZ
2 500 000
50 000
5 000
Minimální VZ OSVČ hlavní
405 000
50 350
50 350
Minimální VZ OSVČ vedlejší
405 000
50 000
20 140
Určený VZ OSVČ hlavní
405 000
50 350 až 405 000
50 350 až 405 000
Určený VZ OSVČ vedlejší
405 000
50 000 až 405 000
20 140 až 405 000
Příklad:
OSVČ byla vedlejší do 30. 4. 2007, od 1. 5. 2007 je do konce roku hlavní. Rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2007 bude činit 60 000 Kč, v průměru na měsíc 5 000 Kč, z toho 50 % činí 2 500 Kč měsíčně. Za leden až duben činí minimální měsíční VZ 2 500 Kč za měsíc u OSVČ vedlejší, za květen až prosinec 2007 činí minimální vyměřovací základ 5 035 Kč za měsíc u OSVČ hlavní.
Minimálním ročním VZ za rok 2007 je 50 280 Kč (4 x 2 500 Kč + 8 x 5 035 Kč).
Příklad:
OSVČ byla vedlejší od 1. 1. do 31. 8. 2007, od 1. 9. do 31. 12. 2007 je hlavní. Od 15. 6. do 10. 10. pobírá nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 45 000 Kč. Tato OSVČ v 9 měsících vykonávala činnost, v průměru na měsíc připadá 5 000 Kč, z toho 50 % činí 2 500 Kč.
Minimálním ročním VZ je 30 105 Kč (6 x 2 500 Kč + 3 x 5 035 Kč).
Příklad:
OSVČ hlavní platila za všechny měsíce roku 2007 zálohy na pojistné ve výši 1 491 Kč. Za prosinec 2007 zaplatila zálohu až v únoru 2008.
I tato záloha bude odečtena od pojistného za rok 2007.
Minimální vyměřovací základ za rok 2006 a 2007
V roce 2006 činil minimální vyměřovací základ 56 508 Kč u OSVČ hlavní (12 x 4 709 Kč) a 22 608 Kč u OSVČ vedlejší (12 x 1 884 Kč), byla-li činnost vykonávána ve všech měsících roku 2006. Byla-li činnost vykonávána například jen v 10 měsících, činil minimální vyměřovací základ 47 090 Kč (10 x 4 709 Kč) u OSVČ hlavní a 18 840 Kč u OSVČ vedlejší (10 x 1 884 Kč). Byla-li OSVČ po část roku hlavní a po část roku vedlejší, byl jejím ročním minimálním vyměřovacím základem úhrn minimálních měsíčních vyměřovacích základů. Za měsíc, v němž nebyla činnost vykonávána, se považoval i takový kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc OSVČ pobírala nemocenské nebo PPM z pojištění OSVČ, anebo vykonávala vojenskou službu.