Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pardubický kraj vyhlásil grantové programy v oblasti kultury a památkové péče na rok 2008

10/12/07

Jde celkem o šest programů:

Program podpory kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2008
Program je určen na podporu festivalů a přehlídek, malířských a sochařských sympozií a plenérů, divadelních, tanečních a výtvarných projektů nekomerčního charakteru, projektů podporujících účast, zapojení starších osob do kulturních aktivit a dostupnost kulturních aktivit starším osobám ohroženým izolací a sociálním vyloučením. Všechny tyto projekty se musí konat na území Pardubického kraje.
Termín uzávěrky 11. ledna 2008 a 16. května 2008.

Program podpory preventivní péče o sbírky muzeí v Pardubickém kraji na rok 2008
Program je určen na zlepšení vybavení depozitářů a expozic muzeí, zlepšení péče o sbírkový fond a činnost subjektů zaměřených na oblast ochrany, prezentace a popularizace movitého kulturního dědictví.
Termín uzávěrky 29. února 2008.

Granty na podporu vlastníků kulturních památek v Pardubickém kraji pro rok 2008
Program je určen na opravy kulturních památek,

Příspěvky dle § 16 památkového zákona na opravy kulturních památek v Pardubickém kraji pro rok 2008
Program je určen na opravy kulturních památek,

Žádosti do těchto dvou programů budou přijímány v termínu do 23. ledna 2008 na územně příslušných obecních úřadech obcí s rozšířenou působností.

Granty na podporu vědeckého výzkumu památkové potenciálu kraje pro rok 2008
Program je určen na vědecko-výzkumnou činnost (dokumentace a průzkumy) ohrožených kulturních památek s výjimkou archeologických výzkumů, včetně informačního propagačního materiálu, který shrne výsledky dokumentace a průzkumu.
Termín uzávěrky 25. ledna 2008.

Granty na podporu projektů prezentující kulturní památky v Pardubickém kraji pro rok 2008
Program je určen na projekty prezentující a propagující kulturní památky v Pardubickém kraji, např. publikace materiálů ve formě tiskovin, nosičů CD, DVD apod. propagujících jednotlivé památky v kraji nebo jejich soubory.
Termín uzávěrky 25. ledna 2008.

Zásady a podmínky těchto grantových programů včetně formulářů žádosti jsou k dispozici na odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Pardubického kraje a také na internetových stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz (probíhající grantové programy).

Zdroj: Pardubický kraj

Zařazeno v Vzdělávání