Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Preventivní zdravotní prohlídky zaměstnanců

14/11/07
smf

Je preventivní zdravotní prohlídka zaměstnanců hrazena zdravotní pojišťovnou? Nebo ji má hradit sám zaměstnanec? Zdroj: VZP, www.du.cz
 

Preventivní zdravotní prohlídky zaměstnanců  
Je preventivní zdravotní prohlídka zaměstnanců hrazena zdravotní pojišťovnou? Nebo ji má hradit sám zaměstnanec?

Zdravotnické zařízení by v žádném případě nemělo za preventivní prohlídky v rámci závodní péče požadovat úhradu od zaměstnance. Jinak je však třeba mezi preventivními prohlídkami zaměstnanců z hlediska úhrady rozlišovat. Některé jsou totiž hrazeny zdravotními pojišťovnami, jiné hradí zaměstnavatel.
Závodní preventivní péče je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění pouze v rozsahu daném zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Pojišťovnami hrazená péče tedy zahrnuje periodické preventivní prohlídky zaměstnanců vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné, zaměstnanců na rizikových pracovištích, zaměstnanců, jejichž činnost může ohrozit zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných osob, a zaměstnanců, u nichž je vyžadována zvláštní zdravotní způsobilost, dále mimořádné prohlídky nařízené ze zdravotních důvodů, dispenzární prohlídky osob s hlášenou nemocí z povolání a osob, u kterých vlivy pracovních rizik působí i po ukončení expozice riziku, a zdravotní výkony provedené v rámci první pomoci.
Aby zdravotní pojišťovna mohla lékaři uhradit poskytnutou závodní preventivní péči, musí mít dané zdravotnické zařízení tuto činnost s pojišťovnou nasmlouvanou. Pokud tedy lékař vyžaduje od zaměstnanců, jimž má poskytovat závodní péči, úhradu v hotovosti, doporučujeme obrátit se na pracoviště naší pojišťovny v daném místě. Bylo by totiž třeba ověřit, zda s příslušným smluvním zdravotnickým zařízením jsou nasmlouvány kódy závodní preventivní péče, event. zda nedošlo ke změně.
Pokud se týká rozsahu a časového rozmezí periodických preventivních prohlídek zaměstnanců, zákon odkazuje na směrnici MZ ČR o posuzování zdravotní způsobilosti k práci. V ní jsou vyjmenovány profese, resp. pracovníci, kteří jsou povinni se podrobit těmto periodickým prohlídkám, hrazeným z veřejného zdravotního pojištění. Z veřejného zdravotního pojištění není ale hrazena administrativní činnost spojená s organizací prohlídky, zvaní zaměstnanců a opatřování podkladů potřebných pro provedení prohlídky, vypracování posudku ani případná konzultační a poradenská činnost pro zaměstnavatele. Náklady, které nespadají pod úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění, hradí zaměstnavatel.
Na zaměstnance, pro které nevyplývají z žádného předpisu ani kategorizace prací žádné periodické prohlídky, se vztahují řadové prohlídky prováděné u závodního lékaře. U zaměstnanců do 50 let věku se provádějí nejméně 1x za 5 let a u zaměstnanců nad 50 let věku nejméně 1x za 3 roky. Tedy i např. úřednice, na kterou se nevztahují zdravotní prohlídky vyplývající z kategorizace prací, by měla pravidelně absolvovat lékařské prohlídky v rámci závodní preventivní péče. Cílem těchto prohlídek je sledování vývoje zdravotního stavu zaměstnance a posouzení jeho zdravotní způsobilosti k práci. Náklady na tuto prohlídku má hradit zaměstnavatel, pro kterého jsou daňově uznatelným nákladem.
Je třeba ještě zdůraznit, že preventivní prohlídky prováděné u registrujícího praktického lékaře pacienta se závodní péčí nijak nesouvisejí. Je povinností zaměstnance se podrobit preventivním prohlídkám v rámci závodní péče, kterou má jeho zaměstnavatel nasmlouvanou s konkrétním zdravotnickým zařízením. Zákon k tomu uvádí, že pojištěnec má právo na výběr lékaře či jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví a zdravotnického zařízení s výjimkou závodní zdravotní služby.
12.11.2007, Zdroj: VZP, www.du.cz

Zařazeno v daně a účetnictví