Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Odpadní vody v zemědělském podniku

29/11/07
smf

Odpověď ing. Jana Klíra k problematice likvidace odpadních vod v zemědělském podniku. Autor: ing. Jan Klír, CSc., VÚRV Praha-Ruzyně, v.v.i.

Dotaz k odpadním vodám ve vztahu k vodnímu zákonu a k bezpečnosti:
 
Některé zemědělské podniky jímají odpadní vody do kejdového hospodářství a aplikují společně s kejdou , což lze ( mají to ve stavebním povolení) , některé ale jímají tyto vody samostatně ( mají malé ČOV nebo bezodtokové jímky ) a tyto odpadní vody aplikují na pozemek v době, kdy to aplikace umožňuje. Je to v pořádku nebo to na nějaké právní předpisy naráží, třeba dotace, vodní zákon, evidence hnojení a jiné?    
Odpověď:
 
Odpadní vody jsou definovány v § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.
Odpadní vody nejsou odpadem podle zákona o odpadech, nejsou hnojivem podle zákona o hnojivech ani závadnými látkami podle § 39 zákona o vodách.
Obecně by se měly odpadní vody čistit, ale také je možné jejich vypouštění do povrchových či podzemních vod. Na toto vypouštění ale musí být povolení vodoprávního úřadu. Na vypouštění do podzemních vod nebo do půdních vrstev, ze kterých se mohou do podzemních vod dostat může dostat dnes povolení jen vlastník domu či chaty, navíc ještě pokud prokáže, že vody jsou vyčištěny na potřebnou úroveň.
V zemědělském provozu je možné odpadní vody skladovat spolu s tekutými statkovými hnojivy, pokud je to tak projektováno. Pak se na to hledí jako na statkové hnojivo.
Kde jímají odpadní vody samostatně, mohou je likvidovat rozstřikem na ornou půdu.
Musí ale na to mít vytvořena pravidla. Není to vypouštění do vod, takže se to nedává schvalovat vodoprávnímu úřadu. Ale doporučuje se to tam konzultovat příp. to oznámit.
Aplikace odpadních vod se nemusí psát do evidence hnojení, protože nejsou hnojivem.
Doporučuje se – pro případy sporů – aplikaci někam zaznamenávat (třeba i do té evidence hnojení, ale bez živin), aby se mohlo dokázat, že byl plněn harmonogram a dodržena pravidla.
Z hlediska dotací zakazuje používání odpadních vod ke hnojení travních porostů nové AEO PRV (§ 9 odst. 6, písm. d,  NV 79/2007 Sb.).
 
Žadatel nepoužívá na půdních blocích,popřípadě jejich dílech zařazených do podopatření ošetřování travních porostů k hnojení
upravené kaly a odpadní vody“
 
Ale pokud se nejedná o „hnojení“, ale o likvidaci odpadních vod, které neobsahují živiny „v účinném množství pro výživu rostlin, pro udržení nebo zlepšení půdní úrodnosti a pro příznivé ovlivnění výnosu či kvality produkce“, tak by byla aplikace i tam možná. Muselo by se ale analýzou dokázat, že tam živiny nejsou nebo jsou v zanedbatelném množství, např. pod 0,025 % N (0,25 kg N/t, při aplikaci 40 t = 10 kg N/ha).
To opatření do nového AEO se dalo hlavně pro zabránění vyvážení žump a septiků na travní porosty, což se leckde dělo a byly z toho problémy.
 
Ing. Jan Klír, CSc.
Výzkumný ústav RV Praha-Ruzyně, v.v.i.