Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nezapomeňte na pastevní deníky!

09/11/07
smf

Žadatel každodenně vede pastevní deník podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 k NV 242/2004 Sb. a po skončení pastevního období podle písmene a) jej do 20 kalendářních dnů doručí Fondu.

                                  Nařízení vlády č.242/2004 Sb.

§7 (7) Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období, v němž je zařazen do podopatření ošetřování travních porostů, na travních porostech zařazených do tohoto podopatření a označených v žádosti o zařazení jako pastvina
 
a) dodržuje v průběhu alespoň stodvacetidenního pastevního období, jehož zahájení oznámí písemně Fondu nejméně 7 kalendářních dní předem, aktuální denní intenzitu chovu pasených vyjmenovaných hospodářských zvířat v rozsahu 0,5 až 1,25 velké dobytčí jednotky na 1 ha pastvin, s výjimkou pastvin, na nichž žadatel plní podmínky podle odstavce 8 písm. c) bodu 1; sledované pastevní období lze zahájit nejpozději 15. června kalendářního roku a skončit nejpozději 31. října kalendářního roku; pastevní období lze přerušit na základě písemného oznámení žadatele s uvedením délky přerušení a doručeného Fondu nejméně 2 dny před zahájením přerušení, s výjimkou přerušení způsobeného zásahem vyšší moci,[9]
 
b) používá herbicidy pouze bodově k likvidaci plevelů; žadatel hospodařící v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu[7] neaplikuje herbicidy ani bodově,
 
c) provádí sekání nedopasků do 30 dnů po skončení každého cyklu pastvy hospodářských zvířat, nejpozději však do 30 dnů po skončení sledovaného pastevního období, s výjimkou kdy
 
1. příslušný orgán ochrany přírody na příslušném půdním bloku, případně jeho dílu stanoví jinak a žadatel doručí Fondu do 30 dnů po zahájení sledovaného pastevního období písemné stanovisko tohoto orgánu, nebo
 
2. pastva je prováděna na půdním bloku, případně jeho dílu, jehož střední svažitost je vyšší než 12 stupňů,
 
d) zajistí paseným hospodářským zvířatům napájení a technicky, popřípadě organizačně zajistí pastvinu proti únikům hospodářských zvířat,
 
e) každodenně vede pastevní deník podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení a po skončení pastevního období podle písmene a) jej do 20 kalendářních dnů doručí Fondu; jestliže je pastevní deník veden digitálně, žadatel předloží Fondu jím podepsaný počítačově zpracovaný výstup; jestliže žadatel uplatňuje na pastvinách podmínky dodržování intenzity chovu pasených vyjmenovaných hospodářských zvířat podle písmene a) a současně podle odstavce 8 písm. c) bodu 1, vede pro sledování příslušných intervalů intenzit samostatné pastevní deníky,
 
f) neprovádí obnovu travních porostů nacházejících se ve zvláště chráněných územích[6] bez písemného povolení příslušného orgánu ochrany přírody,[20]
 
g) neaplikuje každoročně v průměru na celkovou výměru těchto pastvin více než 40 kg dusíku na hektar, a to včetně započtení aplikace statkových hnojiv[17] a hnojiv[18] podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení,
 
h) neaplikuje kejdu, s výjimkou kejdy skotu.

Zařazeno v Dotace, Zemědělství