Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Metodický výklad k preferenčnímu kritériu využítí a obnova existující stavby

04/11/07
smf

Metodický výklad k preferenčnímu kritériu využítí a obnova existující stavby. Zdroj: www.mze.cz
 

 

Metodický výklad k preferenčnímu kritériu využítí a obnova existující stavby
nepovinná příloha k podání Žádosti o dotaci)

 

V případě, že je v rámci opatření/podopatření/záměru preferováno využívání existujících staveb a žadatel za toto preferenční kritérium požaduje body, předkládá při podání Žádosti o dotaci nepovinnou přílohu „katastrem nemovitostí ověřená kopie stejnopisu geometrického plánu ne starší než 3 měsíce k datu podání Žádosti o dotaci, ze kterého je patrná výměra stavby – prostá kopie“.
 
V případě, že předmětem projektu je stavba, ke které se geometrický plán nedochoval, žadatel za účelem získání bodů nechává vyhotovit geometrický plán nový.
 
Pokud tento geometrický plán není vyhotoven pro některý z účelů podle § 73 odst. 1 vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), předkládá nepovinnou přílohu „geometrický plán vyhotovený v souladu s vyhláškou č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb. , o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), ověřený pouze ÚOZI (úředně ověřeným zeměměřičským inženýrem) – prostá kopie“.
Zdroj: www.mze.cz