Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K vypouštění odpadních vod

19/11/07
smf

Dotazy a odpovědi k problematice vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních. Zdroj: www.zanikpovoleni.cz
 

Vypouštění odpadních vod

 

Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona nebo podle předchozích právních předpisů.

 

Povolení není potřeba, pokud jsou odpadní vody likvidovány (např. odváděny do veřejné kanalizace nebo vyváženy ze žumpy apod.) kanalizační společností, která má povinnost zajistit si pro svou činnost příslušné povolení.

 

Vodoprávní úřad je část obecního/městského/krajského úřadu (většinou se jedná o odbor životního prostředí), který má na starosti vodní hospodářství. Podle druhu a způsobu užívání povrchových nebo podzemních vod jsou v prvním stupni příslušní k rozhodování buď obecní/městské nebo krajské úřady.

 

Odpadní voda je voda, která byla použitá v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických nebo jiných stavbách, dále voda použitá v zařízeních nebo dopravních prostředcích, a má změněnou jakost (tzn. složení nebo teplotu). Může to být i jiná voda odtékající z výše uvedených staveb nebo zařízení či dopravních prostředků, pokud může ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Jedná se např. o vodu z WC, myčky, pračky apod.

 

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo povrchových vod se tak může dotýkat např. následujících subjektů:

 

  • drobných živnostníků – předčištěné odpadní vody (např. vody z technologie, myčky aut, penziony, malé čistírny odpadních vod apod.);
  • obcí – čistírny odpadních vod; 
  • fyzických osob – domovní čistírny odpadních vod apod.;
  • a dalších.

 

Ten, kdo vypouští odpadní vodu do vod povrchových nebo podzemních bez příslušného povolení, vystavuje se sankčnímu postihu (pokutě), která může činit v případě:

 

  • fyzické osoby až 50 000 Kč
  • právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10 000 000 Kč

 

Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k vypouštění odpadních vod do v od povrchových nebo podzemních, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001.

 

Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále.

 

Povolení vydaná do 31. prosince 2001, která nabyla právní moci až po 31.12.2001, jsou také stále platná.

 

Právní moc by měla být vyznačena na konkrétním povolení. V případě pochybností o datu nabytí právní moci je třeba obrátit se na příslušný vodoprávní úřad, resp. na orgán, který povolení vydal.

 

Zánik povolení k vypouštění odpadních vod se tedy nevztahuje na:

·        povolení vydaná od 1.1.2002

·        povolení, která byla sice vydaná do 31.12.2001, ale právní moci nabyla až po 31.12.2001

Dotazy a odpovědi:
1.           V jakých případech je třeba k vypouštění odpadních vod povolení?
Povolení vodoprávního úřadu (zásadně obecního úřadu obce s rozšířenou působností) je třeba v případě, že jsou odpadní vody vypouštěny přímo do vod povrchových (vodní tok, rybník) nebo v případě, že jsou odpadní vody vypouštěny do vod podzemních (přes půdní vrstvy).
2.           Kdy se jedná o vypouštění odpadních vod do vod podzemních?
O vypouštění odpadních vod do vod podzemních se jedná v případě, že půdou prosakující odpadní vody mohou znečistit nebo ohrozit podzemní vody. V naprosté většině případů tomu tak je (jde o tzv. nepřímé vypouštění odpadních vod do vod podzemních). Každé vypouštění musí vodoprávní úřad posuzovat individuálně (např. s ohledem na písčité/jílovité podloží). V pochybnostech je potřebné zpracování hydrogeologického posudku.
3.           Je možné vypouštět odpadní vody přímo do vod podzemních?
Vypouštění odpadních vod přímo do vod podzemních (např. potrubí zaústěné přímo do zvodně) je zákonem zakázáno a je tedy nelegální.
4.           V jakých případech lze povolit (nepřímé) vypouštění odpadních vod do vod podzemních?
Toto povolení může vodoprávní úřad vydat pouze v případě vypouštění odpadních vod z jednotlivých rodinných domů a staveb k individuální rekreaci (§ 38 odst. 4 vodního zákona). Vypouštění odpadních vod do vod podzemních z jiných nemovitostí povolit nelze, pokud by k němu docházelo, jde o nelegální činnost.
5.           Musí mít povolení k vypouštění odpadních vod fyzické osoby (občané) i právnické osoby?
Z hlediska potřebnosti mít povolení v tomto rozdíl není. Povolení potřebuje každý, kdo odpadní vody vypouští do vod povrchových nebo podzemních. Liší se samozřejmě vlastní obsah povolení.
6.           Od kdy je potřebné mít povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních?
Povinnost mít povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních není nově zavedenou povinností, tuto povinnost ukládal už zákon o vodním hospodářství č. 11/1955 Sb. [§ 8 odst. 1 písm. b)] i vodní zákon č. 138/1973 Sb. [ § 8 odst. 1 písm. c)]. V současné době ji ukládá § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona č. 254/2001 Sb. Jde tedy o povinnost, která trvá už přes 50 let.
7.           Platí pro vypouštění odpadních vod také „zlomový“ rok 1955?
Nikoliv, pro veškeré vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních vždy bylo potřebné („papírové“) povolení.
8.           Za jakých podmínek lze prodloužit platné povolení k vypouštění odpadních vod?
Stávající povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních lze podle § 9 odst. 4 vodního zákona č. 254/2001 Sb. na návrh oprávněného prodloužit v případě, že se nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení uděleno. Vodoprávní úřad jej může prodloužit tehdy, pokud nedošlo v místě vypouštění ke změně přírodních podmínek (hydrologických, ekologických). Pokud vodoprávní úřad povolení neprodlouží, je třeba žádat o nové povolení podle požadavků vyhlášky č. 432/2001 Sb. Povolení nelze prodloužit v případě, že vodní zákon č. 254/2001 Sb. vydání povolení pro danou činnost vůbec neumožňuje – tzn. nelze prodloužit povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních z jiných nemovitostí než jsou rodinné domy a stavby pro individuální rekreaci.
9.           Kdy je potřebné povolení k vypouštění odpadních vod ze septiku?
(Septik je zařízení sloužící k předčištění odpadních vod, ze kterého jsou odpadní vody vypouštěny buď přímo do vodního toku nebo průsakem do podloží. Naproti tomu žumpa je stavba sloužící pouze ke shromažďování odpadních vod (bezodtoková jímka), nikoliv k jejich čištění, a odpadní vody z ní tedy nelze přímo vypouštět, ale musí být vyváženy na ČOV.)
Povolení je potřebné v případě, kdy jsou odpadní vody jsou ze septiku vypouštěny přímo do vod povrchových a dále v případě, že jsou odpadní vody vypouštěny průsakem do vod podzemních (případy, kdy se jedná o vypouštění do vod podzemních viz výše). Jsou-li odpadní vody ze septiku vypouštěny do sběrného systému zaústěného do vod povrchových, povolení není potřebné. Pro zařízení určená k individuálnímu čištění odpadních vod (tj. i septiky), ze kterých vyčištěná odpadní voda odtéká do sběrného systému, platí emisní limity dané kanalizačním řádem tohoto systému (smlouva s provozovatelem). Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových je třeba až v místě zaústění sběrného systému do vod povrchových (adresátem tohoto povolení je obvykle obec).
10.       Kdy lze užívat odpadní vody ze septiku nebo žumpy k zalévání?
Užívat odpadní vody k zalévání zahrad apod. lze pouze v případě, že tyto vody nemohou vniknout do vod podzemních ani je ohrozit (jedná se zejména o ochranu podzemních vod v blízkých studnách). Pokud by ke znečištění či ohrožení podzemních vod došlo, jedná se o nedovolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních, za které lze uložit pokutu.
Pokud odpadní vody nemohou znečistit ani ohrozit vody podzemní, lze zalévání provádět a není k tomu zapotřebí žádné povolení.
Doporučujeme informovat se u příslušného vodoprávního úřadu (obecní úřad obce s rozšířenou působností) ohledně hydrologických podmínek v místě vypouštění, tj. zda se v konkrétním případě jedná či nejedná o vypouštění odpadních vod do vod podzemních (v pochybnostech bude zapotřebí zpracovat hydrogeologický posudek).
11.       Je možné získat finanční dotaci na pořízení domovní čistírny odpadních vod?
Tato možnost zatím není. Dotace jsou poskytovány pouze obcím, a to na větší akce (obecní ČOV, obecní kanalizace).

Zařazeno v Aktuality, ochrana vod