Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Automobil na leasing

08/11/07
smf

Chcete pořídit automobil a nevíte, jestli zvolit úvěr nebo leasing? Rozhodnutí, jestli ho koupit ještě letos nebo až v roce 2008 značně ovlivní také daňový základ ! Autor: Ing. Otakar Machala, zdroj: www.du.cz
 

Automobil na leasing  

Chcete pořídit automobil a nevíte, jestli zvolit úvěr nebo leasing? Rozhodnutí, jestli ho koupit ještě letos nebo až v roce 2008 značně ovlivní také daňový základ, proto si dopředu vše pečlivě spočítejte!

Do 31. 12. 2007

Finanční pronájem
Automobil pořizovaný formou finančního leasingu či řečeno zákonem o daních z příjmů formou finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci představuje třetí velkou skupinu vozidel používaných k podnikání. Nejedná se ani o vozidlo, které je vloženo v obchodním majetku poplatníka, a u FO nejde ani o vozidlo soukromé, nepodnikatelské.
Obecně lze konstatovat, že daňovými náklady u těchto vozidel jsou:
  • leasingové nájemné [přirozeně v časovém rozlišení, blíže viz kapitola Pronájem (leasing)],
  • spotřeba PHM,
  • výdaje na běžnou údržbu,
  • výdaje na opravy a pojistné, jestliže tak stanoví leasingová smlouva.
Nájemné z titulu finančního leasingu představuje daňový náklad na základě ustanovení § 24 odst. 2 písm. h) bodu 2. ZDP.
U účtujících poplatníků vyplývá povinnost rovnoměrného časového rozlišení nájemného přímo z účetních předpisů.
Podmínky uznatelnosti nájemného
Výše zmíněné ustanovení zákona se dále odvolává na § 24 odst. 4 ZDP, který stanoví následující podmínky, za nichž je toto nájemné uznáno za daňový výdaj:
  1. Doba nájmu pronajímané věci je delší než 20 % stanovené doby odpisování podle § 30, minimálně však 3 roky (u nemovitostí 8 let). Doba nájmu se přitom počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu způsobilém obvyklému užívání.
  2. Po ukončení doby nájmu podle bodu 1. následuje bezprostředně převod vlastnických práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a nájemcem; přitom kupní cena najatého hmotného majetku není vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět nájmu měl při rovnoměrném odpisování podle § 31 ZDP k datu prodeje.
  3. Fyzická osoba zahrne předmět leasingu po skončení smlouvy do svého obchodního majetku.
Toto třetí ustanovení bylo do zákona doplněno jako obrana před praxí některých podnikatelů, kdy např. osobní automobil pořízený formou finančního leasingu podnikatel odkoupil a nezařadil do obchodního majetku, po roce jej prodal a využil osvobození od daně podle § 4 ZDP.
Úprava ve druhém bodě může činit problémy zejména v případech, kdy dojde k delší časové prodlevě od skončení doby nájmu do převodu vlastnictví předmětu nájmu mezi vlastníkem a nájemcem např. z důvodu vzájemných sporů.
S účinností od 1. 1. 2004 byla celková výše nájemného dle výše uvedeného ustanovení omezena u vozidel kategorie M1 (s výjimkou vozidel využívaných provozovatelem silniční motorové dopravy nebo taxislužby na základě vydané koncese a vozidel sanitních a pohřebních) částkou 900 000 Kč. Tato částka se od 1. 1. 2005 zvyšuje na 1 500 000 Kč. V případech, kdy celková výše nájemného tuto částku přesáhne, lze do daňových výdajů uplatnit v jednotlivých zdaňovacích obdobích pouze příslušnou část z 1 500 000 Kč.
Příklad
Společnost Joko, a.s., uzavřela v lednu 2004 smlouvu o finančním pronájmu s následnou koupí najatého vozidla na dobu 36 měsíců od 1. 2. 2004 do 31. 1. 2007. Celková výše nájemného za dobu leasingu činí 1 500 000 Kč. Společnost může jako daňový náklad uplatnit v roce 2004 11/36 z 900 000 Kč, tj. 275 000 Kč, v letech 2005 a 2006 12/36 z 1 500 000 Kč, tj. 500 000 Kč, a v roce 2007 1/36 z 1 500 000 Kč, tj. 41 667 Kč.
Omezení částkou 1 500 000 Kč, resp. v roce 2004 900 000 Kč, se přitom vztahuje i na případné technické zhodnocení hrazené nájemcem a dále výdaje související s pořízením najatého vozidla dle § 26 odst. 3 písm. c) ZDP. Součet těchto výdajů, technického zhodnocení provedeného nájemcem a celkového nájemného je daňově uznatelný opět pouze do výše 1 500 000 Kč.
Daňová reforma – od roku 2008
Od roku 2008 je totiž oblast leasingu velmi značně pozměněna a obecně lze říci, že nová úprava znevýhodňuje leasing oproti současnému stavu a klasickému odpisování majetku, kde došlo také ke značným změnám.
Chcete-li koupit auto na leasing – kupte ho ještě v roce 2007!
5.11.2007, autor: Ing. Otakar Machala, zdroj: www.du.cz

Zařazeno v daně a účetnictví