Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Změny zákona o daních z příjmů v roce 2007

08/10/07

K jakým změnám v zákoně o daních z příjmů došlo v průběhu roku 2007?

Změny zákona o daních z příjmů v roce 2007  
6.8.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer
K jakým změnám v zákoně o daních z příjmů došlo v průběhu roku 2007?
V průběhu roku 2007 byl zákon o daních z příjmů zatím novelizován čtyřikrát.
1.  Novela č. 29/2007 Sb. nabyla účinnosti 20. 2. 2007 a je použitelná poprvé pro období roku 2007, její praktický význam je nepatrný – výčet příjmů osvobozených od daně z příjmů fyzických osob byl doplněn o „příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, a to do výše poskytovaného příspěvku, je-li tato péče vykonávána fyzickou osobou, u níž se nevyžaduje registrace podle zákona o sociálních službách".
Paragrafy, ve kterých nastala změna novelou č. 29/2007 Sb. účinnou od 20. 2. 2007:
 • § 4 odst. 1 písm. i)
 • nové přechodné ustanovení
2.  Novela č. 67/2007 Sb.přinesla pouze drobnou změnu týkající se společného zdanění manželů. Novela sice nabyla účinností dnem vyhlášení 4. 4. 2007, ale podle přechodného ustanovení je použitelná již pro rok 2006. Jde o možnost uplatnění společného zdanění manželů v tragické situaci úmrtí jednoho z manželů.
Paragrafy, ve kterých nastala změna novelou č. 67/2007 Sb. účinnou od 4. 4. 2007:
 • § 13a odst. 9
 • nové přechodné ustanovení
3. Novela č. 159/2007 Sb.nabyla účinnosti 2. 7. 2007 a přináší u investičních pobídek zkrácení lhůty pro čerpání slev na dani z 10 na 5 let. Investiční pobídky poskytnuté přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti za podmínek a v rozsahu, v jakém byly poskytnuty.
Paragrafy, ve kterých nastala změna novelou č. 159/2007 Sb. účinnou od 2. 7. 2007:
 • § 35a odst. 3
 • § 35b odst. 4
 • nové přechodné ustanovení
4. Novela č. 179/2006 Sb. nabývá účinnosti 1. 8. 2007 a umožňuje např. úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání za určitých okolností uplatnit jako odčitatelnou položku od daňového základu fyzické osoby nebo jako její daňový výdaj.
Paragrafy, ve kterých nastala změna novelou č. 179/2006 Sb. účinnou od 1. 8. 2007:
 • § 15 odst. 8
 • § 24 odst. 2 písm. zv)
 • § 38k odst. 5 písm. j)
 • § 38l odst. 1 písm. l)