Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

UPOZORNĚNÍ  z PGRLF

19/10/07
smf

UPOZORNĚNÍ pro žadatele o poskytnutí finanční podpory pojištění pro rok 2007 Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.

Upozorňujeme žadatele o poskytnutí finanční podpory pojištění pro rok 2007 Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. že v souladu se Zásadami pro poskytování finanční podpory pojištění pro rok 2007 Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.
končí přijímání žádostí dne 1.11.2007 včetně.
Pro úplnost uvádíme, že podáním žádosti se rozumí datum registrace žádosti příslušným pracovištěm ZA-PÚ MZe, jejichž seznam je uveden na a internetové adrese www.mze.cz.
 • V souladu se Zásadami pro poskytování finanční podpory pojištění pro rok 2007 Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. poskytne Fond finanční podporu žadateli, který má sjednanou pojistnou smlouvu s pojišťovnou, se kterou má Fond uzavřenou smlouvu o spolupráci. Kterákoliv pojišťovna se může na Fond obrátit se žádostí o uzavření smlouvy o spolupráci. K 8. 10. 2007 smlouvu s o spolupráci s Fondem uzavřela: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.; Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, organizační složka (Agra pojištovna); Česká pojišťovna, a.s.; Generali Pojišťovna a.s.
 • Oznamujeme Vám tímto, že ministr zemědělství jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., svým Rozhodnutím schválil nové Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění pro rok 2007 Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.
  Termín přijímání žádostí o poskytnutí finanční podpory byl stanoven pro rok 2007 na den 3.9.2007. Tímto dnem je možné podávat žádosti o poskytnutí finanční podpory Pojištění. Ukončení přijímání žádostí je stanoveno na den 1.11.2007 včetně.
 • Oznamujeme Vám tímto, že ministr zemědělství jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., svým Rozhodnutím schválil nové Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.
  Termín přijímání žádostí o poskytnutí podpory byl stanoven na den 24. května 2007. Tímto dnem je možné podávat žádosti o poskytnutí podpory v rámci dotačních titulů Půda a Zemědělec včetně zvýhodnění pro mladé zemědělce.

  Režimy programu Zemědělec a Půda vycházejí z původních programů poskytovaných Fondem s tím, že je nově:

  • vymezen okruh subjektů, jenž jsou oprávněny přijmout podporu, tedy konkrétně bude podpora určena zemědělským prvovýrobcům a malým a středním podnikům ve smyslu doporučení EK 2003/361/ ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků,
  • výše jednotlivých podpor bude omezena maximální výší, jež může být jednotlivým žadatelům poskytnuta,
  • je taxativně vymezen účel užití úvěrových prostředků,
  • podpora je poskytována pouze ve formě dotace části úroků z úvěru.
 • Upozorňujeme naše klienty, že PGRLF a.s. v rámci své účasti v projektu MZE "Portál farmáře" poskytuje svým klientům informace o stavu jejich žádostí elektronickou cestou. Pro zřízení přístupu na Portál farmáře se prosím obracejte na místně příslušné regionální pracoviště Ministerstva zemědělství ČR.
 • Upozornění pro žadatele:
  Informace k řešení problematiky oznamovací povinnosti klientů – dodatky ke smlouvám o dotaci, naleznete v části soubory ke stažení.
  Informace k prodlužování výplaty dotací od 22.1.2007, naleznete v části soubory ke stažení.
  Oznámení o vyčerpání úvěru – Program Půda – upozorňujeme klienty, že dle platných Pokynů pro poskytování podpor výplata dotací (program Půda) bude zahájena až po doručení oznámení Banky o tom, že hypoteční úvěr byl vyčerpán, více informací naleznete v části soubory ke stažení.
 • Upozorňujeme klienty, kteří si podali žádost o poskytnutí podpory ve formě dotace části úroků z hypotečního úvěru v rámci programu Půda do 30. 4. 2005 včetně a do konce roku 2006 měli s PGRLF, a.s. uzavřenou Smlouvu o dotaci, na povinnost předkládat PGRLF, a.s. každoročně ke dni 31. 12. prohlášení příslušného regionálního pracoviště Ministerstva zemědělství ČR, že hospodaření (provozování zemědělské výroby) na nakoupené půdě trvá, a to do 60ti dnů od výše uvedeného data.
  Předložením Prohlášení o provozování zemědělské výroby k 31. 12. se rozumí doručení úředně ověřené kopie nebo originálu tohoto dokumentu na PGRLF, a.s.
 • 16. října 2006 bylo rozhodnutím jediného akcionáře obchodní společnosti PGRLF, a.s. schváleno prodloužení platnosti dobíhajícího programu Překlenovací úvěry pro subjekty LFA a to tak, že PGRLF bude akceptovat dohodu mezi bankou a klientem o prodloužení konečné doby splatnosti těchto úvěrů, nejdéle však do 30. dubna 2007 za předpokladu, že dojde ke snížení garance na 50% nesplacené jistiny. Zároveň představenstvo Fondu schválilo postup při administraci, kdy ke standardním přílohám k Žádosti o prodloužení podpory (dodatek úvěrové smlouvy a žádost klienta) bude přiloženo i Čestné prohlášení věřitele (soubory ke stažení).
 • Změna v systému výplaty dotací od 1. ledna 2007. Více.
 • O podporu nákupu soukromé půdy v rámci programu Půda požádalo ke dni 7.9.2007 856 zájemců – z toho 723 má smlouvu o dotaci části úroku z úvěru a 9 příslib dotace. Celková výměra nakupované půdy u schválených žádostí činí v tuto chvíli zhruba 33 369 hektarů.