Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Trh s mlékem a mléčnými výrobky

02/10/07
smf

Trh s mlékem a mléčnými výrobky: Rada podporuje zlepšení režimu nabídky mléka a mléčných výrobků ve školách a další zjednodušení . Zdroj: www.europa.eu
 

IP/07/1404
V Bruselu dne 26. září 2007
Trh s mlékem a mléčnými výrobky: Rada podporuje zlepšení režimu nabídky mléka a mléčných výrobků ve školách a další zjednodušení 
Ministři zemědělství Evropské unie dnes schválili soubor opatření ke zlepšení řízení odvětví mléka a mléčných výrobků, včetně výrazného zlepšení režimu nabídky mléka a mléčných výrobků ve školách. To umožní stanovit jednotnou míru podpory pro všechny kategorie mléka dodávaného do škol. Předchozí režim poskytoval vyšší míru podpory na mléko s vyšším obsahem tuku. V  době, kdy se obezita stává závažným veřejným zdravotním problémem a kdy je třeba omezit spotřebu tuku v mléčných výrobcích, a to zejména mezi školáky, to už není vhodné. Standardní mírou nezávislou na obsahu tuku EU ve skutečnosti v budoucnosti podpoří spotřebu nízkotučných mléčných výrobků mezi školáky. Další dnes přijaté změny povedou k postupnému zjednodušení společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky. Patří k nim liberalizace trhu s mlékem určeným k přímé spotřebě, aby bylo možné prodávat v maloobchodní síti mléko s různým obsahem tuku. Stávající kategorie (plnotučné, polotučné a odstředěné mléko) budou existovat i nadále. V budoucnosti však bude možné uvádět na trh i mléko s jiným obsahem tuku, pokud bude jeho obsah jasně vyznačen na obalu. Další chystané změny se týkají soukromého skladování, intervence u másla, dovozních licencí a normalizace obsahu bílkovin v trvanlivém mléce.
Mariann Fischer Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova, uvedla: „Jsem ráda, že můžeme zavést jednotnou míru podpory v rámci programu dodávek mléka do škol a zvýšit úroveň podpory. To nám umožní zohlednit měnící se preference spotřebitelů a zjednoduší řízení režimu na vnitrostátní úrovni. Naučit děti jíst zdravé mléčné výrobky nejlépe s nízkým obsahem tuku v raném věku je důležitou součástí naší snahy pomoci jim vytvořit si zdravé návyky. Ostatní opatření tohoto souboru představují významný příspěvek k našemu pokračujícímu úsilí o zjednodušení funkcí společné zemědělské politiky.“
Zavedení jednotné sazby podpory pro mléko dodávané do škol
Vzhledem k tomu, že současný režim je složitý a těžkopádný a nevyhovuje už stravovacím návykům v mnoha členských státech, bude platit jednotná míra podpory, bez ohledu na obsah tuku v mléce dodávaném žákům. Míra podpory bude činit 18,15 EUR / 100 kg pro všechny kategorie mléka. Školy si mohou vybrat, který druh mléka budou nabízet.


Konzumní mléko
Podle současného nařízení mohou být ve Společenství v současnosti vyráběny a uváděny na trh pouze tři kategorie konzumního mléka: 
       odstředěné mléko (s obsahem tuku nejvýše 0,5 %),
       polotučné mléko (s obsahem tuku mezi 1,5 a 1,8 %)
       plnotučné mléko (s obsahem tuku nejméně 3,5 %).
V reakci na měnící se stravovací návyky (tendence spotřeby mléčných výrobků s nižším obsahem tuku) a ve snaze podpořit produkci zemědělských produktů, po kterých je poptávka na trhu, bude v EU povolena produkce mléka s obsahem tuku mimo tři výše uvedené kategorie a jeho uvádění na trh. To bude možné za podmínky, že na etiketě bude jasně a čitelně uvedena informace o obsahu tuku. Tři stávající kategorie budou existovat i nadále.
Obsah bílkovin v sušeném a zahuštěném mléce
Odvětví mléka a mléčných výrobků v EU a vývozci sušeného a zahuštěného mléka již delší dobu požadují úpravu pravidel týkajících se obsahu bílkovin v těchto výrobcích tak, aby byly v souladu s mezinárodními normami (Kodex) a umožnily normalizaci na minimální obsah ve výši 34 %, vyjádřený v sušině s nulovým obsahem tuků. V současné době se přirozený obsah bílkovin u sušeného mléka pohybuje v rozmezí 31 až 37 %. Dohoda umožní producentům v EU vyrábět za stejných podmínek jako konkurenti mimo hranice Společenství, kteří se řídí těmito normami Kodexu, a byli tak až dosud ve srovnání s producenty EU relativně hospodářsky zvýhodněni.
Zrušení aktivačního podnětu pro intervenci u másla
Aby bylo možné odstranit administrativní zátěž způsobenou zahájením a pozastavením intervence u másla, která závisí na tržní ceně zaznamenané v každém jednotlivém členském státě, budou moci intervenční agentury prostě nakupovat máslo za 90 % intervenční ceny od 1. března do 31. srpna, nebo než bude dosaženo celkového stropu v rámci Společenství.
Zrušení některých podpor soukromého skladování
Protože hospodářské subjekty v minulosti podporu soukromého skladování smetany či sušeného odstředěného mléka jako podporu trhu s mlékem prakticky nevyužívaly, jsou tato dvě opatření zastaralá a budou ze základního nařízení o mléku vyňata.
Určení jakosti másla ve Společenství
Pro účel některých opatření na trhu Společenství bude 27 vnitrostátních jakostních tříd másla nahrazeno jednotnou definicí jakosti.
Zrušení povinného používání dovozní licence
Povinné používání systému dovozních licencí již není nezbytné, protože v některých případech existují vhodnější systémy (např. monitorovací systém GŘ pro daně a celní unii).


Zrušení podpory na odbyt poskytované ozbrojeným silám
Zastaralý režim, který bude zrušen.
Další informace: