Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

SZIF již vyplácí podpory na LFA

24/10/07
smf

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dnes odeslal první peníze na účty žadatelů o poskytnutí dotace na hospodaření v méně příznivých oblastech (LFA). Zdroj: www.agris.cz, 23.10.2007
 

SZIF již vyplácí podpory na LFA
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dnes odeslal první peníze na účty žadatelů o poskytnutí dotace na hospodaření v méně příznivých oblastech (LFA). Informoval o tom mluvčí fondu Vilém Frček s tím, že úhrnem jde o 2,8 miliardy korun, které budou vyplaceny více než 10 tisícům  farmářů. Tyto finanční prostředky jsou vypláceny v rámci Bruselem schváleného Programu rozvoje venkova 2007 – 2013. Rezort zemědělství je tak prvním, kterému se daří čerpat finanční prostředky ze zdrojů EU již letos.
Podpora pro LFA, na kterou SZIF přijímal žádosti v květnu tohoto roku, slouží jako kompenzace zemědělcům, kteří hospodaří v daném typu méně příznivé oblasti. SZIF obdržel 10 332 žádostí o dotaci na celkem 761 270 ha půdy a následně žadatelům vyplatí maximálně 2 794 mil. Kč. Výše vyrovnávacího příspěvku je přepočítávána na hektar travního porostu dle daného typu LFA. Dotace je hrazena ze 20% z národních a 80% z evropských zdrojů.
Podpora LFA nově spadá do Programu rozvoje venkova, Osy II, Opatření II.1. zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy, Podopatření II.1.1. Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA).
SZIF opět řádně akreditován
„Nezbytným předpokladem pro čerpání peněz z evropských fondů a tím i pro výplaty dotací zemědělcům, je řádně akreditovaná platební agentura. Jelikož SZIF splnil všechna akreditační kritéria, Ministerstvo financí ČR mu dne 10. října udělilo akreditaci k provádění opatření Společné zemědělské politiky (SZP) financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV),“ upozornil FVrček.
Akreditace opravňuje SZIF k administraci a výplatě finančních prostředků z fondů EU a tím garantuje zemědělcům a venkovu výplaty finančních prostředků z EU v letech 2007-2013.
Nynější získání akreditace navazuje na úspěšné akreditace SZIF z minulých období, tj. akreditace pro předvstupní období (Agentura SAPARD) a akreditace pro období 2004 – 2006 (Platební agentura Státní zemědělský intervenční fond) – Česká republika tak měla jako vůbec první ze všech nově přistoupivších zemí k EU řádně akreditovanou zemědělskou platební agenturu.

Zdroj: www.Agris.cz,  23.10.2007