Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Společné prohlášení chovatelů hospodářských zvířat

16/10/07
smf

Zdravotní výbor parlamentu propustil do druhého čtení novelu lékového zákona, který umožňuje prodej léčiv distributory chovatelům hospodářských zvířat. Zdroj: www.agris.cz, 15.10.2007
 

Společné prohlášení chovatelů hospodářských zvířat
Zdravotní výbor parlamentu propustil do druhého čtení novelu lékového zákona, který umožňuje prodej léčiv distributory chovatelům hospodářských zvířat. Podstata novely spočívá v tom, že chovatel si může koupit veterinární lék, který je na předpis, také od distributora.
O co se jedná?
Cílem novely je zavedení ve světě běžné praxe, kdy veterinář stanoví diagnózu a postup léčby, předepíše lék, který si chovatel koupí od veterináře, v lékárně nebo od distributora. Chovatel si může lék koupit pouze na základě předpisu vystaveného veterinárním lékařem.
Jak je to jinde?
Jedním ze základních pilířů politiky Evropské unie je princip volného pohybu zboží. Zbožím jsou i veterinární léčiva. Na tomto principu je dlouhodobě zakotvenou praxí v zemích EU, že veterinární lék, který je na lékařský předpis si chovatel může koupit od veterinárního lékaře, v lékárně nebo od distributora léčiv. Tím je zabezpečeno konkurenční prostředí na trhu s veterinárními léčivy. ČR je jednou z mála zemí EU, kde tomu tak není a veterinární lékař je téměř monopolním prodejcem veterinárních léčiv.
Ovlivní tato novela bezpečnost potravin?
Ano, pozitivně. Pokud nebude veterinární lékař finančně zainteresován na prodeji léků, dojde ke snížení jejich spotřeby. Potvrzují to zahraniční zkušenosti.
Může dojít k ovlivnění pozice domácí produkce na celoevropském trhu?
Nikoliv. Způsob prodeje veterinárních léčiv, který novela zavádí, je v ostatních zemích unie běžnou praxí. Chovatel může koupit lék jen na základě předpisu vystaveného veterinárním lékařem.
Veterinární zákon podrobně definuje podmínky, které musí splňovat zvířata a živočišné produkty z nich získané. Živočišné produkty musí být zdravotně nezávadné a bezpečné z hlediska ochrany zdraví lidí, nesmí obsahovat rezidua a kontaminující látky (§ 18 až 22 veterinárního zákona). Tyto podmínky jsou shodné pro celoevropský trh. V případě pochybení hrozí chovateli (majiteli) zvířat v rámci správního řízení tvrdý postih. Podrobné evidenční systémy umožňují dohledat každého dodavatele živočišných produktů a majitele zvířat.
Jedná se o uvolnění prodeje veterinárních léčiv?
Nikoliv. Chovatel si může koupit lék pouze na základě předpisu vystaveného veterinárním lékařem. Není tedy podstatné, od koho chovatel hospodářských zvířat veterinární léčiva získá.
Systém veterinární péče a podávání léčiv je bezpečný
Tento systém se po zavedení prodeje léčiv distributory chovatelům nezmění. Celý systém je podrobně legislativně upraven a je dobře kontrolovatelný. Chovatel má za povinnost o zvířata řádně pečovat, sledovat jejich zdravotní stav a v případě potřeby zajistit léčení (§ 4 zákona 166), pokud tak neučiní hrozí mu postih podle veterinárního zákona a dále podle zákona na ochranu zvířat proti týrání (zákon 246). O použití léčivého přípravku rozhoduje veterinární lékař, který také na základě svého uvážení rozhodne o tom, zda přípravek předepíše či vydá chovateli nebo ho bude podávat sám, pokud ho předepíše či vydá, je chovatel povinen lék aplikovat podle pokynů veterinárního lékaře (§ 4 zákona č.166/1999 Sb. „veterinární zákon“). Vyhláška 325/2003 stanovuje jasně povinnosti chovatele o evidenci veterinárního přípravku. Evidován je název přípravku, datum použití, druh a kategorie zvířat, počet a identifikace zvířat, důvod použití, dávka (množství přípravku), stanovená ochranná lhůta. Záznamy musí být uloženy nejméně 5 let.
Jak velké množství léčiv může chovatel nakoupit?
Jedná se o léky na lékařský předpis. Chovatel může získat pouze takové množství, které mu veterinární lékař předepíše. Množství léčivého přípravku, které může veterinární lékař předepsat nebo vydat je definováno v § 9 lékového zákona, který vychází z článku 67 směrnice 28/2004 EU. Profesní řád KVL § 9 odst. 2 udává: Ošetření zvířete nebo skupiny zvířat bez předchozího posouzení zdravotního stavu je nepřípustné. To znamená, že veterinární lékař může předepsat nebo vydat léky pouze pro ošetření zvířat, která vyšetřil, stanovil u nich léčbu a chovatel musí léky podávat podle jeho pokynů.
Lze ohlídat anabolika, steroidy a substance pro výrobu drog?
Určitě ano. Jedná se o léky na lékařský předpis. Je plně na rozhodnutí veterinárního lékaře zda takový lék předepíše nebo vydá do rukou chovatele.
Jaký je vztah veterinárního lékaře a chovatele?
Chovatel je povinen sledovat zdravotní stav zvířat, v odůvodněných případech jim včas poskytnout první pomoc a požádat o odbornou veterinární pomoc (§ 4, odst. 1 veterinárního zákona).
Veterinární lékař je při výkonu svého povolání zásadně svobodný. Může ošetření odmítnout, a to zejména tehdy, nabyl-li přesvědčení, že mezi ním a majitelem zvířete není potřebná důvěra (Profesní řád KVL § 9 odst. 7).
Proč tolik povyku?
V ČR se veterinární lékař postupně stal téměř monopolním dodavatelem, čili prodejcem léků chovatelům hospodářských zvířat. Pravým důvodem jsou marže, které veterinární lékaři mají z prodeje léčiv. Nejde tedy o nic méně, než o peníze z marží, o které veterináři touto novelou mohou částečně přijít.
Proč představitelé Komory veterinárních lékařů tolik křičí?
Zákon 381 o komoře veterinárních lékařů v § 2 udává: komora prosazuje a hájí profesní, sociální a hospodářské zájmy svých členů. Křičí proto, že jim to ukládá zákon, vlastně pouze naplňují ustanovení zákona a prosazují hospodářské zájmy členů komory. Současné postoje KVL svědčí o tom, že nadešel čas ke změně tohoto neobvyklého ustanovení zákona o profesní komoře.
V případě potřeby doplňujících informací je možné kontaktovat:Ing. Karel Horák, soukromý chovatel a předseda Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR,602387157, horak.zehun@seznam.czIng. Zelenka Jiří, předseda představenstva ZD Krásná Hora, místopředseda Unie chovatelů, 737289999, zd.krasna.hora@sedlcany.czIng. Jan Jadrníček, prokurista, Valašské ZOD, družstvo, 603523307, vzod.zasova@worldonline.czDoc. Jiří Motyčka, výkonný ředitel, Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, 602116740, motycka@holstein.cz

Zdroj: www.Agris.cz, 15.10.2007

Zařazeno v Aktuality, Informace z ČR