Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář v Rapotíně

27/10/07
smf

Pozvánka na mezinárodní vědeckou konferenci MULTIFUNKČNÍ OBHOSPODAŘOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ V LFA, která se koná dne 13.11. 2007 v konferenčním sále VÚCHS, s.r.o., Rapotín. Zahájení v 9:30 hod. Zdroj. www.kis-olomoucky.cz
 

Rapotín – 13. 11. 2007 – MULTIFUNKČNÍ OBHOSPODAŘOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ V LFA

Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. ve spolupráci s komisí výživy hospodářských zvířat a pícninářskou komisí odborů živočišné a rostlinné výroby České akademie zemědělských věd si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci
MULTIFUNKČNÍ OBHOSPODAŘOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ V LFA, která se koná dne 13.11. 2007 v konferenčním sále VÚCHS, s.r.o., Rapotín. Zahájení v 9:30 hod.

Program konference
Organizační pokyny
9.00-9.30 Prezence

9.30-9.45 Zahájení konference
Jednatel společnosti Ing. O. Kopp
Zástupce ČAZV
9.45-10.20 Multifunktionales Grünlandmanagement im Alpenraum
Univ. Doz. Dr. K. Buchgraber
HBLFA Raumberg-Gumpenstein
10.20-10.50 Trvalé travní porosty a přežvýkavci
Ing. J. Kvapilík, DrSc.1-prof. Ing. J. Pytloun, DrSc.2
1 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
2 Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
10.50-11.20 Einsatz der Diodenspektrometer auf Kleinparzellenerntemaschienen
zur operativen Auswertung des Grünlandfutters
Ing. R. Resch
HBLFA Raumberg-Gumpenstein
11.20-11.55 Perspektivy trvale udržitelného obhospodařování travních porostů v ČR chovem skotu
Ing. A. Kohoutek, CSc.1-Ing. J. Pozdíšek, CSc.2
1 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
2 Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.
11.55-12.20 Vliv intenzity hnojení a frekvence sečení na botanické složení trvalého travního porostu
Ing. V. Odstrčilová, Ph.D. a kol., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
12.20-12.50 Pestovanie ďatelinovín a ich miešaniek na ornej pôde podhorských a horských oblastí
Ing. I. Ilavská, PhD. a kol., SCPV Nitra, VÚTPHP Banská Bystrica
12.50-13.30 Oběd
13.30-13.50 Vliv přísevů trvalého travního porostu jetelovinotravní směsí na botanické složení, produkci a kvalitu píce v průběhu roků 1991 -2006
Ing. P. Komárek, Ph.D. a kol., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
13.50-14.10 Využití etologie při řízení masných stád skotu s ohledem na jejich welfare
Ing. J. Voříšková, Ph.D. a kol., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
14.10-14.25 Vliv vybraných dvouděložných bylin na preferenci příjmu lučního sena kozami Ing. B. Vondrášková, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
14.25-15.00 Diskuze a závěr konference
• Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 3.11.2007 na adresu:
Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.
Rapotín, Výzkumníků 267
788 13 Vikýřovice
Tel.: 583 392 146, 583 392 135
Fax: 583 392 129
E-mail: jan.pozdisek@vuchs.cz
• Jazyky jednání a textů publikovaných příspěvků:
Čeština, slovenština, němčina a angličtina.
• Vložné ve výši 150,-Kč (včetně 19 % DPH) prosíme uhraďte v hotovosti při prezenci proti poskytnutí daňového dokladu. Částku je možno uhradit na bankovní účet č. 103 713 855 / 0300, variabilní symbol 3018. Zahrnuje náklady na občerstvení a oběd.
• Přihlášení účastníci obdrží bezplatně sborník.
• Vpřípadě neúčasti se vložné nevrací, je možno vyslat náhradníka.
• Vyplněnou a zaslanou přihlášku, případně telefonické nahlášení Vaší účasti považujte
prosíme za závazný akt, a to z organizačních důvodů (zajištění kapacity sálu, zajištění obědů atp.).
• Předem nepřihlášeným účastníkům semináře nebude možno poskytnout občerstvení.
Konference je pořádána v rámci řešení výzkumného projektu QF3018.
Závazná přihláška na mezinárodní vědeckou konferenci
MULTIFUNKČNÍ OBHOSPODAŘOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ V LFA
která se koná dne 13.11.2007 od 9.30 hod. ve Výzkumném ústavu pro chov skotu, s.r.o., Rapotín
Vysílající organizace (název, adresa, IČ, DIČ):
Jména účastníků:

Přiložené dokumenty:
pozvanka_13112007.pdf