Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář ke konopí

30/10/07
smf

Pozvánka na seminář – téma „ PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ TECHNICKÉHO KONOPÍ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2007“.

Konopářský svaz České republiky
www.konopi.info 
 
         POZVÁNKA 
na III. Valnou hromadu Konopářského svazu České republiky a odborný seminář na téma „ PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ TECHNICKÉHO KONOPÍ V ČESKÉ REPUBLICE ROK 2007“
 
Vážení a milí členové Konopářského svazu ČR a i ostatní příznivci konopí setého, tímto si Vás dovoluji pozvat již na III. Valnou hromadu Konopářského svazu České republiky, která bude
spojena s odborným seminářem na téma „Pěstování a využití technického konopí v České republice rok 2007“.
 
Setkání všech „konopářů“ se uskuteční dne 21. listopadu   2007 ve Středisku ekologické výchovy Hl. m. Prahy, ve starobylých prostorách barokních stájí Toulcova dvora, Kubátova 1/32, 102 00 Praha 10, Hostivař, viz http://www.toulcuvdvur.cz/
 
Program bude rozdělen do dvou částí, v první části proběhne III. VH Konopářského svazu a ve druhé části se uskuteční odborný seminář, zaměřený na pěstování a využití technického konopí Česká republika   rok 2007.
 
Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete z důvodu zajištění občerstvení a informačních materiálů elektronickou poštou nejpozději do 19. 11. 2007na adresu:
 
 
PREZENCE ÚČASTNÍKŮ OD 9.00 hod. DO 09.30 hod.!
 
PRVNÍ ČÁST PROGRAMU – III. VALNÁ HROMADA KSČR 
09.30. hod. Zahájení III. VH KSČR   
Úvod –   předsedkyně Marie Široká  – přivítání účastníků a přednášejících a stručné seznámení s Výroční zprávou Konopářského svazu ČR za rok 2006 –   vyhodnocení činnosti Konopářského svazu ČR za rok 2006.
Zhodnocení vývoje konopného průmyslu v ČR – Projekt „Konopí jako alternativa pro zemědělství i průmysl České republiky „ – aktuální stav rok 2007
Program na rok 2008 – strategie Konopářského svazu ČR
 
DRUHÁ ČÁST PROGRAMU – ODBORNÝ SEMINÁŘ ZAMĚŘENÝ NA
PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ TECHNICKÉHO KONOPÍ V ČR ROK 2007.
 
11.00 hod. METODICKÉ ZÁSADY PRO PĚSTOVÁNÍ KONOPÍ SETÉHO
Ing. Prokop Šmirous, CSc., AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o., licencovaný
dodavatel certifikovaného osiva vyšlechtěných odrůd konopí setého    
 
11.30 hod. SOUČASNÝ STAV PĚSTOVÁNÍ TECH. KONOPÍ V ČR A CELKOVÁ SITUACE V EU   
MZe ČR ing. Marie Tošovská, CSc., – předsedkyně Poradenského odborného výboru 
pro komoditu len a konopí – seznámení s dotačními tituly a celkovou situací v EU 
v   oblasti pěstování tech. konopí
            
11.45 hod. SLOVENSKO – JUDr. Vlado Zemko, o. s. CANNABIA – zpráva o situaci
pěstování tech. konopí na Slovensku 
 
12.00 – 13.00 hod. – polední přestávka na oběd – Film MZe ČR o pěstování a využití
konopí setého.
 
13.00 hod. KONOPÍ ŠANCE PRO ZEMĚDĚLCE I PRŮMYSL – EKONOMICKÉ
ZHODNOCENÍ –   Ing. Václav Sladký, CSc., VÚZT Praha 6, Ruzyně
 
13.30 hod. VÝSLEDKY POKUSŮ A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S PĚSTOVÁNÍM
KONOPÍ SETÉHO
Ing. Roman Honzík, VÚRV Praha Ruzyně, oddělení ekotoxikologie Chomutov, výsledky
pokusů a a praktické zkušenosti s pěstováním konopí setého,
záměr vybudovat zpracovatelské centrum na tech. konopí u Podbořan na Plzeňsku
 
Dále budou následovat příspěvky jednotlivých pěstitelů – prvozpracovatelů, kteří postupně představí svá zpracovatelská centra, sklízecí a zpracovatelské technologie, jejich kapacitu a seznámí účastníky se svými zkušenostmi s pěstováním, zpracováním a možnostmi odbytu konopné produkce a průmyslové výroby v ČR: 
          
14.00 hod. ZPRACOVATELSKÉ CENTRUM RAKOVNICKO
Ing. Josef Benedikt – CHLUM U RAKOVNÍKA – jeden z prvních akreditovaných prvozpracovatelů- pěstitel a majitel malé farmářské tírny systém Benedikt – Hevr
Václav Lapka – Ryšín – pěstitel a producent prvních ekologických briket, lisovaných z
konopného pazdeří
           
14.30 hod. ZPRACOVATELSKÉ CENTRUM TEPLICKO
Tomáš Beneš – BUKOVICE – pěstitel a další akreditovaný prvozpracovatel a licencovaný dovozce certifikovaného osiva, producent ekologických briket z konopného pazdeří 
 
15.00 hod. ZPRACOVATELSKÉ CENTRUM PŘÍBRAMSKO
Václav Říha – CHRAŠTICE – Hemp production, s.r.o. , pěstitel, majitel univerzálního
sklízeče na tech. konopí, poskytující služby zemědělcům, výhradní dovozce konopných
potravin z Německa – příspěvek na téma sklizňová technologie, české konopné potraviny –
olej, těstoviny a čokoláda, záměr postavit na Příbramsku další zpracovatelské centrum na
konopí seté
 
15.30 hod. ZPRACOVATELSKÉ CENTRUM HODONÍNSKO
Jan Provazník, provozní ředitel společnosti CANABIA, a.s. HODONÍN – další, dosud největší akreditovaný   prvozpracovatel a producent konopného vlákna a   ekologických peletek z konopného pazdeří, dodavatel žacích lišt a upravené sklízecí techniky na konopí seté – nahrabovačů a lisů
 
16.00 hod. JUTA, a.s.
Ing. Zbyněk Cuchý, ředitel společnosti JUTA TURNOV, a.s. – seznámení se  
záměrem   vybudovat provoz na výrobu stavebních tepelných izolačních materiálů
z tech. konopí 
           
Diskuze a závěr 
 
 
Jednotlivé vstupy přednášejících budou trvat cca 15 – 20 minut plus čas na dotazy.
 
Účastnický poplatek   je možné zaplatit v hotovosti při prezenci
                                    200.00 Kč pro členy KSČR
                                    250.00 Kč pro ostatní 
Přednášející a zástupci sdělovacích prostředků mají vstup zdarma.
 
Občerstvení – oběd – je v ceně.
 
Na toto setkání zveme i zástupce MZE, MPO, MŽP, MMR, AK ČR, SZIF, PGRLF, KIS, Svaz průmyslu a dopravy ČR    a zástupce z průmyslové výroby.
 
 
S pozdravem   Marie Široká
předsedkyně 
Konopářský svaz České republiky
kontakt: + 420 777 145 787   e-mail: siroka@konopi.info
www.konopi.info                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PŘIHLÁŠKA  
 
NA III. VALNOU HROMADU KONOPÁŘSKÉHO SVAZU ČESKÉ REPUBLIKY
 A ODBORNÝ SEMINÁŘ NA TÉMA „PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ KONOPÍ SETÉHO V ČESKÉ REPUBLICE   ROK 2007“
                  
 
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………….
 
 
 
Organizace:    …………………………………………………………………………………………
 
                        
 
 
Adresa (PSČ): …………………………………………………………………………………………
                         
                          …………………………………………………………………………………………
 
                          …………………………………………………………………………………………
 
                          …………………………………………………………………………………………
 
 
Tel.: ……………………………………………      Fax: ……………………………………………..
 
E – mail.adresa: ………………………………………………………………………………………
 
Zároveň uveďte, jste-li vegetarián (zajištění oběda)
 
Datum: ………………………………………..
 
 


Zařazeno v Semináře, Zemědělství