Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Schodek na svěřených hodnotách

04/10/07

Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, upravuje zákoník práce v § 252 – 254.

Schodek na svěřených hodnotách  
5.6.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer
Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, upravuje zákoník práce v § 252 – 254.
Byla-li se zaměstnancem uzavřena dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dále jen "dohoda o odpovědnosti"), za které se považují hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny, odpovídá za schodek vzniklý na těchto hodnotách.
Dohoda o odpovědnosti smí být uzavřena nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne 18 let věku. Dohoda o odpovědnosti musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Je-li uzavřena dohoda o odpovědnosti, může se zaměstnanec zprostit odpovědnosti zcela nebo zčásti, jestliže prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění, zejména, že mu bylo zanedbáním povinnosti zaměstnavatele znemožněno se svěřenými hodnotami nakládat.
Zaměstnanec může od dohody o odpovědnosti odstoupit, vykonává-li jinou práci, je-li převáděn na jinou práci nebo na jiné pracoviště, je-li překládán, nebo pokud zaměstnavatel v době do 15 kalendářních dnů od obdržení jeho písemného upozornění neodstraní závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami. Při společné odpovědnosti může zaměstnanec od dohody o odpovědnosti také odstoupit, jestliže je na pracoviště zařazen jiný zaměstnanec nebo ustanoven jiný vedoucí nebo jeho zástupce. Odstoupení musí být oznámeno zaměstnavateli písemně.
Dohoda o odpovědnosti zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno zaměstnavateli, není-li v odstoupení od této dohody uveden den pozdější.
Zaměstnavatel je povinen zabezpečit provedení inventarizace při uzavření dohody o odpovědnosti, při jejím zániku, při výkonu jiné práce, při převedení zaměstnance na jinou práci nebo na jiné pracoviště, při jeho přeložení a při skončení pracovního poměru.
Příklad č. 1
Pokladní v bance vyplatila hotovost v jiné měně a způsobila manko ve výši 256.000 Kč. Za škodu odpovídá v plné výši, pokud neprokáže spoluvinu zaměstnavatele.
Zaměstnavatel musí se zaměstnankyní uzavřít dohodu o srážkách ze mzdy, aby mohl zahájit úhradu závazku. Pokud zaměstnankyně dohodu nepodepíše, musí zaměstnavatel svůj nárok uplatnit u soudu. Teprve po obdržení soudního rozhodnutí může začít provádět srážky ze mzdy bez souhlasu zaměstnankyně.