Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pozor na zveřejňování účetní závěrky – hrozí sankce

05/10/07

Společnosti mají povinnost každoročně zasílat účetní závěrku na sbírku listin pouze v elektronické podobě. Sankce za nezveřejnění se může vyšplhat až na hodnotu 3 % celkových aktiv.

Pozor na zveřejňování účetní závěrky – hrozí sankce  
30.8.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer
Společnosti mají povinnost každoročně zasílat účetní závěrku na sbírku listin pouze v elektronické podobě. Sankce za nezveřejnění se může vyšplhat až na hodnotu 3 % celkových aktiv.

Zákon o účetnictví v § 21 říká, že všechny společnosti zapsané v obchodním rejstříku mají povinnost každoročně odesílat účetní závěrku do sbírky listin obchodního rejstříku, který je každému přístupný. Každý do něj může nahlížet a pořizovat si z něj kopie či výpisy.

Účetní závěrku tedy zveřejňují [§ 34 odst. 1 zákona č. 513/1991 (obchodní zákoník)]:
  • a) obchodní společnosti a družstva,
  • b) zahraniční osoby podle § 21 odst.4,
  • c) fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou občany České republiky nebo některého z členských států Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, pokud o zápis požádají; to platí obdobně pro fyzické osoby, které jsou podnikateli a mají v některém z uvedených států trvalý pobyt, a
  • d) další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní předpis.
Vyhláška č. 516/2006 o digitalizaci obchodního rejstříku, která nabyla účinnosti k 1. 1. 2007 mění způsob zasílání účetní závěrky. Od roku 2007 (tedy i za zdaňovací období 2006) lze doručovat účetní závěrky pouze v elektronické formě ve formátu PDF (Portable Document Format).
Technická specifikace souborů PDF
1.       Každá jednotlivá listina se předává jako právě jeden PDF soubor; není tedy možné rozdělit jednu listinu do více PDF dokumentů ani slučovat více listin do jednoho PDF dokumentu.
2.       Doporučujeme Vám ověřit si, zda žádná část Vámi poskytované listiny neobsahuje informace, které nemohou být podlezákona zveřejněny. Pokud tomu tak bude, soud bude nucen PDF dokument odpovídající dané listině celý odmítnout.
3.       Velikost předávaných PDF dokumentů je omezena a nesmí přesáhnout 150kB na 1 stránku listiny; např. listina o 20 stránkách může tedy mít maximálně 3 MB.
4.       Je vhodné, aby Vaše PDF listina (pokud je to možné) byla raději vytvořena převodem z vstupních textových dokumentů (např. z MS Word) než aby byla získána jako grafický obraz (a to jak softwarově – pomocí grafického editoru nebo prostřednictvím naskenování z papírových podkladů).
5.       PDF listiny je možno ověřit zaručeným elektronickým podpisem i nastavit jejich zabezpečení (encryption); není však možné omezit (ani heslem) jejich plnohodnotné zobrazení nebo tisk.
6.       PDF soubory do celkové velikosti 8 MB na jedno podání je možno předávat pomocí elektronické pošty na podatelnu příslušného rejstříkového soudu; pokud bude velikost PDF dokumentu větší, je třebapředat jej na CD-R médiu (možno zaslat i poštou).
Tyto listiny lze rejstříkovému soudu zaslat:
  • elektronickou poštou nebo
  • na datovém nosiči Compact Disc Recordable (CD-R).
Rejstříkový soud doručené nosiče dat nevrací a po uplynutí 6 měsíců od doručení je skartuje.
Podpisy statutárních orgánů na jednotlivých výkazech nejsou vyžadovány a není nutné použít elektronický podpis.
Sankce
Účetní jednotce, která nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu způsobem stanoveným zákonem o účetnictví se může uložit pokuta do výše 3 % hodnoty aktiv celkem.