Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Daňová reforma a zdravotní pojištění

19/10/07
smf

Odhlédneme-li od zavádění regulačních poplatků u léků a lékařů, přinese zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů i další důležité změny do oblasti zdravotního pojištění. Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňová reforma a zdravotní pojištění  
Odhlédneme-li od zavádění regulačních poplatků u léků a lékařů, přinese zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů i další důležité změny do oblasti zdravotního pojištění.

Ty nejpodstatnější se týkají:
  • změny vokruhu osob, které jsou považovány za zaměstnance,
  • zavedení maximálního vyměřovacího základu.
Dále dojde k:
  • upřesnění ve stanovení vyměřovacího základu zaměstnanců,
  • zrušení povinnosti osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) podávat potvrzení o podání daňového přiznání,
  • poskytování informací plátcům pojistného a zakotvení splátkových kalendářů, vyčíslení výpočtových konstant pro stanovení záloh a vyměřovacích základů.
Zásadním způsobem se mění okruh osob, které jsou považovány za zaměstnance. Dochází k odklonu od nemocenského pojištění. Za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo  funkčních požitků podle § 6 zákona o daních z příjmů
Nově se tak za zaměstnance považují (bez výjimky – pokud jim plynou příjmy podle § 6 ZDP) například:
  • členové statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob (členové představenstva, členové správních a dozorčích rad atd.),
  • zaměstnanci činní na základě mandátní smlouvy dle obchodního zákoníku,
  • zaměstnanci činní na základě příkazní smlouvy podle občanského zákoníku,
  • likvidátoři,
  • prokuristé apod.

15.10.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zařazeno v daně a účetnictví