Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Biopaliva: podpora na hektar se snižuje, protože byla překročena plocha 2 milionů hektarů

18/10/07
smf

Řídící výbor pro přímé platby dnes jednomyslně podpořil návrh Evropské komise na snížení plochy, na kterou může v roce 2007 každý zemědělec žádat o zvláštní podporu pro energetické plodiny. Zdroj: www.europa.eu
 

IP/07/1528
V Bruselu dne 17. října 2007
Biopaliva: podpora na hektar se snižuje, protože byla překročena plocha 2 milionů hektarů
Řídící výbor pro přímé platby dnes jednomyslně podpořil návrh Evropské komise na snížení plochy, na kterou může v roce 2007 každý zemědělec žádat o zvláštní podporu pro energetické plodiny, protože byla překročena plocha 2 milionů hektarů, na niž lze podporu poskytnout. Podpora byla zavedena reformou společné zemědělské politiky z roku 2003 a jejím cílem bylo motivovat zemědělce ke zvýšení produkce biopaliv a elektrické a tepelné energie vyráběné z biomasy. Do maximálně zaručené plochy 2 milionů hektarů dostávají zemědělci 45 EUR na hektar, jestliže uzavřeli smlouvu s nákupčím nebo prvním zpracovatelem, aby bylo zajištěno, že plodiny budou použity ke zpracování na příslušné energetické produkty. Je-li tato hranice překročena, plocha, na kterou může zemědělec žádat o podporu, se snižuje podle koeficientu, aby nedošlo k překročení rozpočtu ve výši 90 milionů EUR. V roce 2007 dosáhla plocha přibližně 2,84 milionů hektarů, proto byl stanoven koeficient snížení 0,70337. Jinými slovy, zemědělci dostanou podporu 45 EUR/ha pouze na nepatrně více než 70 % půdy, na kterou žádali o podporu.
„Tato platba byla pro rozvoj evropského odvětví biopaliv velmi podnětná,“ uvedla Mariann Fischer Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova. „Ovšem až příští měsíc přistoupíme ke kontrole stavu společné zemědělské politiky, budeme si muset položit otázku, zda je tato platba stále ještě nutná. V současné době máme pro biopaliva závazný cíl a vzkvétající trh.
Číselné údaje předložené členskými státy ukazují, že plocha, na kterou byly podány žádosti o podporu v letošním roce, dosáhla rozlohy přibližně 2,84 milionů hektarů. V letošním roce mohlo rovněž poprvé požádat o tuto podporu deset „nových“ členských států, které používají režim jednotných plateb na plochu. Maximální plocha byla proto zvýšena z 1,5 milionů hektarů na 2 miliony.
K popularitě režimu mezi zemědělci a zpracovatelským průmyslem zjevně přispělo jeho zjednodušení, které Komise nedávno zavedla. Nové prvky, jako možnost pro členské státy nahradit jistotu „dobrovolným systémem schválení“ nákupčího nebo prvního zpracovatele, významně snížily administrativní zátěž.
Režim začal být uplatňován v roce 2004, kdy celková plocha, na kterou se vztahoval, činila 0,31 milionů hektaru. V následujících dvou letech se plocha rozšířila (v roce 2005 na 0,57 milionu ha a v roce 2006 na 1,23 milionu ha). Letos celková plocha dosáhla rozlohy přibližně 2,84 milionu ha.
Rozšíření ploch v rámci režimu v roce 2007 je jeho odrazem úspěšného uplatňování v členských státech. Zájem zemědělců o produkci energetických plodin za pouhé čtyři roky významně vzrostl a v roce 2007 bude poprvé vyčerpán celkový rozpočet ve výši 90 milionů EUR.