Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Biomasa – alternativní palivo z hlediska chemického složení

11/10/07

Biomasa je základem obnovitelných zdrojů energie

O biomase

Biomasa je základem obnovitelných zdrojů energie, o čemž v současné době již nikdo nepochybuje. Zaujímá až 75 % v rámci všech obnovitelných zdrojů, jako je voda, vítr, slunce apod. Proto je také podrobována stále většímu zkoumání z hlediska jejího využívání. Sleduje se nejen výhřevnost a efektivita spalování, ale rovněž zplodiny jejího hoření – emise. Energetická biomasa využívaná pro přímé spalování je veškerá rostlinná hmota, tedy fytomasa, včetně dřeva, slámy a nejrůznějších druhů rostlin. Vlastnosti fytomasy se proto mohou značně různit, podle jednotlivých rostlinných druhů. Hlavní rozdíly jsou mezi fytomasou dřevní a fytomasou nedřevní (z rostlin bylinného charakteru), z nichž lze za hlavního představitele považovat např. slámu. Základní vlastnosti si přitom tato fytomasa zachovává při různém způsobu jejího zpracování a využívání, jako jsou balíky slámy, řezanka, brikety či pelety.
Biomasa je stěžejním zdrojem obnovitelných zdrojů energie a proto je třeba využívat všechny její dostupné možnosti. Pro docílení žádoucího objemu biomasy je nezbytné získávat ji také cíleným pěstováním „energetických“ rostlin. V zájmu příznivějšího chemického složení není rozhodně vhodné tento program zajišťovat výhradně slámou, či pouze k tomu pěstovanými obilninami. Pěstování obilovin (zejména tritikale) je běžné, ale je výhodné je doplňovat v širší míře dalšími druhy cíleně pěstovaných energetických rostlin (též s nižším obsahem chloru). Je to důležité i z ekologického hlediska, pro rozšíření druhové biodiversity. Sláma má zpravidla nejvyšší obsah chloru, který je v poslední době kritizován z hlediska možné koroze kotlů při spalování. Podstatou zabránění korosivních účinků je ale nejdůležitější správný způsob spalování a zejména nízká vlhkost paliva. „Nebezpečí“ chloru pro spalovací zařízení vyvrací též skutečnost, že se sláma využívá již řadu let v úspěšně fungujících kotelnách u nás i v zahraničí, aniž by prostory kotle zkorodovaly.

Autoři: Vlasta Petříková, Miroslav Punčochář         celý článek s grafy a fotografiemi