Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Termín pro výsev meziplodin

27/09/07
smf

Dne 10. října končí termín pro výsev stanovených meziplodin dle NV č.242/2004 Sb. – dotace AEO.

          Titul pěstování meziplodin
 
§10 (1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření péče o krajinu titulu pěstování meziplodin uvede
 
a) celkovou výměru orné půdy jím obhospodařovanou vedenou v evidenci půdy,[5]
 
b) výměru orné půdy, kterou požaduje zařadit do tohoto titulu a na níž hodlá pěstovat meziplodiny v průběhu příslušného pětiletého období.
 
§10 (2) Žadateli, u něhož podíl výměry orné půdy, a níž hodlá pěstovat meziplodiny podle odstavce 1 písm. b), nebude k datu podání žádosti o zařazení činit alespoň 3 %, nejvýše však 10 % z celkové výměry orné půdy obhospodařované žadatelem vedené v evidenci půdy,[5] se žádost o zařazení do tohoto titulu zamítne.
 
§10 (3) Žadatel v rámci podopatření péče o krajinu titulu pěstování meziplodin
 
a) vyseje
 
1. v období od 20. června do 10. října příslušného kalendářního roku osivo meziplodiny, které je uvedeno v bodech 8 až 17 na seznamu v příloze č. 5 k tomuto nařízení, v minimálním objemu výsevu na 1 ha, uvedeném v této příloze, nejdéle do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva[24],
 
2. současně s osevem plodiny na ochranu vzcházejícího porostu v období do 31. května příslušného kalendářního roku osivo meziplodiny, které je uvedeno v bodech 1 až 7 na seznamu v příloze č. 5 k tomuto nařízení, v minimálním objemu výsevu na 1 ha, uvedeném v této příloze, nejdéle do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva[24],
 
b) provede nejdříve 16. února a nejpozději 31. května kalendářního roku zapravení porostu meziplodiny do půdy a následný vysev hlavní plodiny, nepoužije-li žadatel bezorebnou technologii pro výsev hlavní plodiny,
 
c) předloží každoročně Fondu současně s žádostí o poskytnutí dotace, nejpozději však do 15. května kalendářního roku,
 
1. na Fondem vydaném formuláři seznam půdních bloků, případně jejich dílů a výměru plochy v rámci jednotlivých půdních bloků, případně jejich dílů, na níž předpokládá pěstování meziplodin v rámci tohoto titulu v příslušném kalendářním roce pětiletého období, přičemž souhrnná výměra plochy oseté meziplodinami, na niž žadatel požaduje pro příslušný kalendářní rok dotaci podle tohoto nařízení, nesmí být nižší o více než 25 % oproti výměře zařazené do tohoto opatření; meziplodiny nelze pěstovat na půdním bloku, případně jeho dílu, na kterém je uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle §2 odst. 1 písm. b) nebo e) nebo podle §2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 2, 4 nebo 5 anebo je na něm uplatňována některá dohoda v rámci opatření programu SAPARD[16], s výjimkou dohody Blaník č. 3 a č. 4 a Moravský kras č. 2 a č. 3,
 
2. specifikaci příslušné meziplodiny podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení pěstované na jednotlivých půdních blocích, popřípadě jejich dílech podle bodu 1,
 
3. zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů, na kterých bude v příslušném kalendářním roce vyseta meziplodina podle bodu 1.
 
§10 (4) Fond poskytne v příslušném kalendářním roce dotaci v rámci podopatření péče o krajinu titulu pěstování meziplodin na výměru, na níž byly skutečně pěstovány meziplodiny v souladu s podmínkami podle odstavce 3, nejvýše však na výměru zařazenou do tohoto opatření podle odstavce 1 písm. b).

„Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

Meziplodiny pro účely podopatření péče o krajinu titulu pěstování meziplodin (§10)

 

Poř. číslo

Meziplodina

Minimální výsev (Kg/ha)

Doporučené datum výsevu

1

srha laločnatá

12

do 30. září

2

kostřava červená

12

do 30. září

3

žito trsnaté (lesní)

100

do 15. září

4

jílek mnohokvětý

40

do 15. září

5

jílek jednoletý

40

do 31. srpna

6

jílek jednoletý + jílek vytrvalý

30 + 20

do 31. srpna

7

jílek vytrvalý

20

do 15. srpna

8

hořčice bílá

20

do 31. srpna

9

svazenka vratičolistá

10

do 31. srpna

10

pohanka obecná

60

do 15. srpna

11

slunečnice roční

40

do 31. července

12

ředkev olejná

20

do 15. srpna

13

řepka jarní

10

do 15. srpna

14

světlice barvířská (saflor)

30

do 31. srpna

15

sléz krmný

15

do 31. srpna

16

lesknice kanárská

20

do 15. srpna

17

směsi výše uvedených

podle poměrného zastoupení

 

 

 

druhů

jednotlivých druhů ve směsi

 

 

Zařazeno v Aktuality, HRDP