Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Program rozvoje venkova – I. osa „Programu rozvoje venkova“

04/09/07
smf

Program rozvoje venkova – I. osa „Programu rozvoje venkova“ – příprava na 2. výzvu k podávání žádostí o podporu. Zdroj: www.strukturalnifondy.info, autor: ing. Emil Machálek

Převážná část opatření v rámci I. osy byla již předmětem I. výzvy v polovině t.r. Příjem žádostí v rámci očekávané druhé výzvy se bude týkat naprosté většiny opatření PRV, jenž nebyla vyhlášena v rámci kola prvního, konkrétně:

I.1.2. Investice do lesů
I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
I.3.4 Pozemkové úpravy
I.3.1 Odborné vzdělávání a informační činnost

Čtenáře upozorňujeme, že výklad některých pojmů používaných v textu je součástí 1. článku (http://www.strukturalnifondy.info/clanek.php?clanek=2371), na který Vás odkazujeme.

Východiska, charakteristika a základní informace o opatřeních, která budou předmětem výzvy:

Skupina Opatření I.1 – Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj
fyzického kapitálu a podporu inovací

I.1.2 Investice do lesů
Východiska opatření, charakteristika, zaměření
Opatření sleduje strategický cíl zlepšení konkurenceschopnosti lesnictví, zejména se zaměřuje na podporu rozvoje dynamického podnikání v lesnictví, vyšší výkonnosti lesnických podniků, na restrukturalizaci lesnického sektoru a zlepšení ochrany životního prostředí v lesnictví.
Podporované akce by měly řešit problematické oblasti, jako nízkou úroveň investic v lesnickém sektoru a zastaralé a technicky nevyhovující vybavení lesnických podniků. Dále podpora napomáhá řešit problémy spojené s nedostatečnou infrastrukturou v lesnictví.
Podpoří opatření zaměřená na investice do lesnických strojů a stavební investice do lesní infrastruktury. Navíc se podpora doplní o technické vybavení pro finalizaci a pro tržní zhodnocení produktu v lesním hospodářství.
Podpora bude směřovat ke zlepšení lesnické techniky, která v současné době nesplňuje požadavky moderních technologií a nejsou tak splněny předpoklady pro konkurenceschopné hospodaření. Konkrétně se jedná o pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží, zařízení pro turistiku a strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi. Také přispěje k vytváření a udržení stávajících malých provozů, které s sebou přinesou vytvoření pracovních míst pro nekvalifikované i kvalifikované pracovníky ve venkovských oblastech a zvýšení podílu lokálního zpracování dřevní suroviny (dojde ke zkvalitnění technického vybavení pro finalizaci a pro tržní zhodnocení produktu
v lesním hospodářství).
Zkvalitnění lesnické infrastruktury podpoří racionalizaci a ekologizaci v lesním hospodářství.

Podporované oblastí
Projekt je realizován na území České republiky, mimo území hl.města Prahy.

Podmínky poskytnutí podpory
• projekt obsahuje souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí, a to v případě podpory:
– výstavby lesních cest,
– výstavby, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy zařízení upravujících vodní režim v lesích.
• v případě technického vybavení provozoven se podpora neposkytuje podnikům v nesnázích

I.1.2.1. Lesnická technika
Příjemci podpory
Fyzická nebo právnická osoba, obec nebo jejich družení hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich sdružení;

Podmínky poskytnutí podpory
• Podpora poskytuje na investice, které jsou v souladu s lesním hospodářským plánem.
• Podpora se poskytuje na lesní majetky o minimální výměře 3 ha.

Způsobilé výdaje
Pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží, zařízení pro turistiku a strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi,

Forma a výše podpory
Druh podpory: přímá nenávratná dotace.
Způsob financování: podílové financování.
Výše podpory:
Dotace bude poskytnuta formou příspěvku na vynaložené způsobilé výdaje, a to maximálně o výše 50 % způsobilých výdajů.
Způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora jsou od 20 000 Kč do
15 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt.
Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory může být 30 000 000 Kč v období
2007 – 2013.

I.1.2.2. Technické vybavení provozoven
Příjemci podpor
Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které mají méně než 10 zaměstnanců a jejichž roční obrat je nižší než 2 mil. € (dle doporučení Komise 2003/361/ES).

Způsobilé výdaje
• Pořízení a modernizace technologií (včetně nehmotných investic), které umožní
zpracování a využití zůstatkové biomasy pro energetické a jiné účely,
• vybudování, modernizace malokapacitních venkovských provozů, které budou
produkovat výrobky s větším podílem přidané hodnoty (včetně nehmotných investic),

Forma a výše podpory
Druh podpory: přímá nenávratná dotace.
Způsob financování: podílové financování.
Výše podpory:
Dotace bude poskytnuta formou příspěvku na vynaložené způsobilé výdaje, a to maximálně do výše 50 % způsobilých výdajů.
Způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od 20 000 Kč do
10 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt.
Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory může být 20 000 000 Kč v období
2007 – 2013.

I.1.2.3. Lesnická infrastruktura.
Příjemci podpory
Fyzická nebo právnická osoba, obec nebo jejich sdružení hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich sdružení
Způsobilé výdaje
• výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest nad 2 m šíře, včetně souvisejících objektů,
• výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy zařízení upravujících vodní režim v lesích, včetně souvisejících objektů,
• výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství.

Forma a výše podpory
Druh podpory: přímá nenávratná dotace.
Způsob financování: podílové financování.
Výše podpory: 100 % způsobilých výdajů.

Způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od 60 000 Kč do
20 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt.
Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory může být 60 000 000 Kč v období 2007 – 2013.

I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Východiska opatření, charakteristika, zaměření
Opatření navazuje na strategický cíl zlepšení konkurenceschopnosti zemědělskopotravinářského odvětví, zejména se zaměřuje na podporu výkonnosti zpracovatelských podniků, dále na rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty, podporu marketingu zemědělských výrobků, rozvoje inovací v rámci zemědělsko–potravinářské výroby, a to spoluprací se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji. ¨
Podporované akce by měly řešit problematické oblasti jako jsou nízká produktivita práce, nízký stupeň inovací, nízký podíl produkce s vyšší přidanou hodnotou a nedostatečná úroveň finalizace produktů včetně marketingového zaměření.
Podpora je zaměřena na hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování, a/nebo uvádění na trh, a/nebo vývoje nových produktů, procesů a technologií vztažených k produktům uvedeným v Příloze I Smlouvy o založení ES (s výjimkou produktů rybolovu) a dodržují standardy ES vztahující se k dotyčné investici. Investice zlepšují celkovou výkonnost podniku a přispívají ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělskopotravinářského odvětví.
Za účelem zajištění konkurenceschopného a perspektivního zemědělsko-potravinářského odvětví jako celku, resp. řešení otázek rozvoje venkova, nebude Česká republika omezovat zaměření opatření na vybrané sektory.
Pokud jde o investici prováděnou za účelem splnění standardů ES, může být podpora poskytnuta pouze na investice, které provádějí drobné podniky za účelem splnění nově zavedených standardů ES. V takovém případě lze pro splnění uvedených standardů poskytnout odklad v délce nejvýše 36 měsíců ode dne, kdy se standard stane pro podnik závazným.

Vymezení podporovaných oblastí
Projekt je realizován na území České republiky, mimo území hl.města Prahy.

Podmínky poskytnutí podpory
• soulad s normami Společenství použitelnými pro dotyčné investice,
• provádět investice za účelem dodržování nově zavedených norem Společenství mohou pouze mikropodniky a odklad k této normě lze poskytnout v délce nejvýše 36 měsíců ode dne, kdy se norma stane pro podnik závaznou.

I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Příjemci podpory
– výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který splňuje definici drobného, malého nebo středního podniku, popř. má méně než 750 zaměstnanců nebo obrat nepřesahující korunový ekvivalent částky 200 mil. EUR. Podpořit lze výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň jsou uvedeny v Příloze I Smlouvy o založení ES, s výjimkou produktů rybolovu.
– výrobce krmiv, který splňuje definici drobného, malého nebo středního podniku, popř. má méně než 750 zaměstnanců nebo obrat nepřesahující korunový ekvivalent částky 200 mil. EUR. Podpořit lze výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů a zároveň jsou uvedeny v Příloze I Smlouvy o založení ES, s výjimkou produktů rybolovu.
– zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba provozující zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku, který vyrábí potraviny nebo suroviny určené pro lidskou spotřebu, definované zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň uvedené v Příloze I Smlouvy o založení ES, s výjimkou produktů rybolovu, a splňuje definici drobného, malého nebo středního podniku, popř. má méně než 750 zaměstnanců nebo obrat nepřesahující korunový ekvivalent částky 200 mil. EUR.
Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje samostatný podnikatel, pokud splňuje kritéria doporučení Komise č. 2003/361/EC.

Způsobilé výdaje
Podporu lze poskytnout na:
• stavební a technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a potravinářských produktů, včetně nezbytných manipulačních ploch,
• investice ke zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských produktů,
• investice spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských a potravinářských produktů, postupů a technologií v zemědělsko-potravinářské výrobě (náklady jsou hrazeny výrobci potravin nebo surovin (viz definice žadatele), který aplikuje výsledky výzkumu a vývoje ve spolupráci s dalšími subjekty podílejícími se na tomto vývoji nebo výzkumu),
• nákup zařízení přímo souvisejících s finální úpravou, balením a značením výrobků ve vztahu ke zvyšování kvality včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů.

Forma a výše podpory
Dotace bude poskytnuta formou příspěvku na vynaložené způsobilé výdaje, a to maximálně
do výše:
• 50 % způsobilých výdajů projektu
• 25 % způsobilých výdajů projektu u podniků, na něž se nevztahuje definice drobného, malého a středního podniku, a které mají méně než 750 zaměstnanců nebo obrat menší než 200 mil. EUR.
Částka způsobilých výdajů na jeden projekt činí od 100 tis. Kč do 30 mil. Kč.
Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory činí 90 mil. Kč za období
2007 – 2013.

I.1.4 Pozemkové úpravy
Východiska opatření, charakteristika, zaměření
Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových faktorů pro rozvoj venkova. Prostřednictvím tohoto opatření je řešena problematika vlastnických vztahů pozemkové držby, nedostatečná zemědělská infrastruktura či absence prvků ekologické stability krajiny. Opatření také nepřímo napomáhá rozvoji podnikání a má nesporný efekt v oblasti udržitelného rozvoje krajiny.

Při provádění pozemkových úprav dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání
pozemků všech vlastníků půdy v daném katastrálním území a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto pozemků v terénu. Nedílnou součástí pozemkových úprav je i realizace tzv. „plánu společných zařízení“.

Vymezení podporovaných oblastí
Projekt je realizován na území České republiky, mimo území hl.města Prahy.

Podmínky poskytnutí podpory
• rozsah geodetických prací musí být v souladu s potřebami vytvoření návrhu pozemkových úprav,
• vytyčování nově navržených pozemků musí být provedeno na základě schváleného
návrhu pozemkových úprav,
• realizace společných zařízení musí být v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav, společná zařízení zahrnují územní systém ekologické stability (ÚSES), opatření zajišťující zpřístupnění pozemků, protierozní opatření pro ochranu půdního fondu, opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a prevenci před povodněmi
• vyměřování pozemků na základě § 21 a) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů musí být provedeno na základě požadavků vlastníků.

Příjemci podpory
Pozemkové úřady

Způsobilé výdaje
Podporu lze poskytnout na následující typy projektů:
• realizace plánů společných zařízení na základě schváleného návrhu pozemkových úprav
• realizace opatření ke zpřístupnění pozemků,
• realizace protierozních opatření pro ochranu půdního fondu,
• realizace vodohospodářských opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami,
• realizace opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny.
• geodetické projekty
• zaměření území a všech polohopisných prvků a další geodetické práce prováděné za účelem zpracování návrhu pozemkových úprav,
• vytyčení nově navržených pozemků na základě schváleného návrhu pozemkových úprav,
• vyměřování pozemků na základě § 21a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Forma a výše podpory
Druh podpory: přímá nenávratná dotace
Způsob financování: plné financování
Výše podpory: 100 % způsobilých výdajů
Způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od 300 tis. Kč do 50 mil. Kč na každý jednotlivý projekt.
Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory (tj. pozemkový úřad) může být 180 mil. Kč v období 2007 – 2013.

Skupina Opatření I.3 Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu
I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost
Východiska opatření, charakteristika, zaměření
Specifické charakteristiky zemědělské pracovní síly – špatná rekvalifikovatelnost a nízká mobilita, geriatrizace odvětví, podmíněná prvořadě nízkou úrovní mezd a přetrvávající disparitou mezd v zemědělství vůči jiným odvětvím, spolu s nízkou nabídkou zemědělských pracovních míst, nepříznivě podmiňují konkurenceschopnost zemědělské pracovní síly na agrárním i venkovském trhu práce i konkurenceschopnost odvětví jako takového. Proto bude podpora zaměřena na připravenost a informovanost v oblasti inovací vedoucích jak ke zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví tak k potřebné a různorodé diverzifikaci zemědělské činnosti. Opatření bude sledovat jeden ze strategických cílů Společenství, kterým jsou investice do lidského kapitálu.

Opatření má průřezový charakter a kromě osy I bude využíváno také v rámci témat osy II.
Podpora je cílena na vzdělávací projekty zaměřené na získávání, prohlubování a inovaci znalostí a dovedností a šíření informací k jednotlivým opatřením EAFRD a k cílům Společné zemědělské politiky a to především v oblasti:
• zákonných požadavků na hospodaření vztahujících se k nárokům na přímé platby (crosscompliance),
• osvětové činnosti k zavádění nových výrob, výrobních metod a technologií, které jsou slučitelné s trvale udržitelným rozvojem,
• zvyšování efektivnosti hospodaření subjektů působících v resortu,
• možností diverzifikace činnosti zemědělských podniků v rámci priorit osy I a II,
• zachování a údržby krajiny a ochrany životního prostředí, řešení problémů souvisejících s erozí půdy, znečišťováním vod, snižování energetické zátěže, zvyšování biodiverzity a rozmanitosti krajiny, oblastmi NATURA 2000, nitrátově a jinak zranitelnými oblastmi potravinářství, lesnického a lesnicko-environmentální hospodaření.

Podmínky poskytnutí podpory
• podporovaný projekt nezahrnuje výuku organizovanou v rámci školské vzdělávací
soustavy.

Příjemci podpory:
Fyzická nebo právnická osoba, která má vzdělávání v předmětu činnosti.

Konečnými příjemci (uživateli) dotace na Další odborné vzdělávání a informační činnost jsou zemědělci, potravináři a osoby hospodařící v lesích.

Způsobilé výdaje
Podporu lze poskytnout na zabezpečení a provádění vzdělávacích a informačních aktivit včetně konzultací a praxe, které odpovídají účelu podpory, tj na:
• zabezpečení výukových prostor a zařízení,
• technické zabezpečení včetně nákladů na pronájem techniky a dodávku technických služeb,
• přípravu a poskytnutí výukových a informačních materiálů,
• nákup kancelářských potřeb maximálně do výše 1 % způsobilých výdajů,
• vlastní organizaci vzdělávacích a informačních akcí – mzdové a režijní náklady organizátorů,
• výdaje na činnost odborných lektorů (přednášejících),
• náklady spojené se zajištěním překladů a tlumočení,
• náklady na propagaci vzdělávacích a informačních aktivit.

Forma a výše podpory
Druh podpory: přímá nenávratná dotace
Způsob financování: podílové financování
Výše podpory: 100 % způsobilých výdajů
Způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od 200 tis. Kč do 1mil. Kč na jeden projekt vzdělávacích a informačních činností.
Maximální výše podpory na jednoho předkladatele projektů je 50 mil. Kč pro období 2007 – 2013.

Na základě informací MZe a schváleného Programu rozvoje venkova zpracoval:
Emil Machálek