Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Na Program LEADER ČR půjde téměř šedesát milionů korun

07/09/07
smf

Celkem 24 žádostí podpořených 59 859 tis. Kč ze státního rozpočtu schválila  Hodnotitelská komise MZe pro program LEADER ČR 2007. Zdroj: www.mze.cz
 

Na Program LEADER ČR půjde téměř šedesát milionů korun
Celkem 24 žádostí podpořených 59 859 tis. Kč ze státního rozpočtu schválila dnes Hodnotitelská komise MZe pro program LEADER ČR 2007. Původně alokovaných 50 milionů bylo navýšeno rozhodnutím ministra zemědělství ze dne 4. září 2007. Nově podpořené „místní akční skupiny“ (MAS) tak získají praktické zkušenosti s výběrem a administrací investičních projektů, které budou moci zúročit ve IV. Ose Programu rozvoje venkova. Dosud prostředky na realizaci strategie čerpalo 36 MAS. Celkově je v republice aktivních asi 154 MAS.
                                                                                    
"Program LEADER je velkým přínosem k rozvoji venkova, jeho prostřednictvím se samotní zemědělci a místní samosprávy učí společně rozhodovat o budoucnosti našeho venkova a převzít za ni skutečnou odpovědnost,“ říká ministr zemědělství Petr Gandalovič. „Pro rok 2007 bylo ze státního rozpočtu na program vyčleněno padesát milionů korun. Z důvodu velkého zájmu o tuto systémovou investiční dotaci ze strany aktivních tzv. místních akčních skupin jsme tuto částku navýšili o dalších deset milionů.“
 
Program LEADER ČR využívá investiční prostředky ze státního rozpočtu na základě zákona o státním rozpočtu na příslušný rok.
 
Vzhledem k tomu, že v letošním roce je Program LEADER ČR vypisován jako příprava místních akčních skupin pro druhé kolo výzvy v Programu rozvoje venkova z EAFRD – osa IV, které bude vyhlášeno v roce 2008, mohly do programu předkládat žádosti jen ty místní akční skupiny, které dosud nebyly podpořeny v rámci Programu LEADER ČR 2004 – 2006 ani v rámci OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – podopatření 2.1.4..
 
Z celkového počtu cca 150 místních akčních skupin aktivních na území České republiky, má jen 36 místních akčních skupin s metodou Leader při realizaci strategie praktické zkušenosti, je důležité umožnit dalším místním akčním skupinám osvojit si „metodu Leader“ a příslušnou administrativu spojenou s výběrem a kontrolou projektů, a to ještě před jejich případným vstupem do Programu rozvoje venkova ČR, kde bude nutno administrovat větší objemy ročních finančních prostředků po dobu 7 resp. 6 roků.
 
Z téhož důvodu bylo cílem Program LEADER ČR podpořit v tomto roce z alokovaných prostředků co největší počet místních akčních skupin.
 
Z rozhodnutí ministra zemědělství ze dne 4. září 2007, bylo sumu alokovanou pro Program LEADER ČR pro rok 2007, 50 mil. Kč, možné navýšit o dalších 10 mil. Kč, z důvodu velkého zájmu o tuto systémovou investiční dotaci na realizaci vybraných projektů ze strany aktivních „Místních akčních skupin“ v České republice.
 
Jako minimální výše dotace při které je lze očekávat naplnění cíle Programu – získání praxe s výběrem a administrací investičních projektů, byla Hodnotitelskou komisí stanovena částka 2,5 mil. Kč. Při rovném rozdělení dotace bude z prostředků Programu možno podpořit 24 místních akčních skupin.
 
Pro rok 2007 bylo z 57 předložených žádostí obodováno 56 záměrů místních akčních skupin. Jeden záměr byl z důvodu hrubého porušení pravidel Programu vyřazen.
 
V termínu od 10. srpna 2007 do 31. srpna 2007 proběhlo dvoukolové bodování předložených záměrů a bylo sestaveno pořadí žadatelů podle počtu získaných bodů.
 
Hodnotitelská komise na svém zasedání 4. září 2007
  1. Schválila pořadí evaluace předložených žádostí.
  2. Doporučila podporu 24 místních akčních skupin (viz přiložená tabulka) s nejvyšším počtem získaných bodů získaných aritmetickým vyhodnocením dvoukolového systému bodování.
  3. Schválila jednotnou výši přidělovaných finančních prostředků vybraným žadatelům ve výši 2,5 mil. Kč, s výjimkou 2 žadatelů, jejichž předkládaný požadavek nedosahoval stanovené částky. (Jedná se řádově o 10 tisíc korun.) 
 
Programu Leader ČR pro rok 2007.
 
Mgr. Ilona Chalupská
ředitelka odboru