Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vzor havarijního plánu

10/08/07
smf

Podle vyhlášky č. 450/2005 Sb. musí každý, kdo zachází se závadnými látkami v určitém množství zpracovat a vodoprávnímu úřadu ke schválení předložit „havarijní plán“.  Autor: ing.Jan Leština,CSc., VÚRV Praha

Vzor havarijního plánu

Podle vyhlášky č. 450/2005 Sb. musí každý, kdo zachází se závadnými látkami v určitém množství zpracovat a vodoprávnímu úřadu ke schválení předložit "havarijní plán". od 1.5.2006 musí tento plán splňovat náležitosti uvedené vyhlášky.
V zemědělství jsou závadnými látkami např.: hnůj, močůvka, kejda, silážní šťávy, oplachové vody, nafta, motorové oleje, minerální hnojiva a pesticidy.
 • Zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu:
  – kapalná látka s obsahem ZL – zařízení s celkovým množstvím v něm obsažené závadné látky nad 500 l
  – kapalná látka v přenosných, k tomu určených obalech s celkovým množstvím v nich obsažených závadných látek nad 1000 l
  – pevné závadné látky – celkové množství nad 1000 kg
 • O zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu se nejedná, je-li nakládáno s uhlovodíky ropného původu jako pohonnými hmotami při provozu jednotlivých dopravních prostředků silniční, kolejové, lodní a letecké dopravy a mobilních mechanizačních prostředků a při přímé aplikaci hnojiv a prostředků na ochranu rostlin
 • Zacházení se závadnými látkami, které je spojeno se zvýšením nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody:
  – pásma ochrany vodních zdrojů I. a II. Stupně, přírodních léčivých zdrojů a zdrojů minerálních vod
  – v záplavových územích, na vodních tocích či vodních nádržích nebo v jejich blízkosti
  – v bezprostřední blízkosti kanalizačních vpustí a šachet svedených do kanalizace pro veřejnou potřebu nebo do povrchových vod
  – neplatí pro zvlášť nebezpečné ZL v kapalném skupenství v zařízení do 10 l včetně a pro pevné látky do 15 kg včetně
  – neplatí pro nebezpečné ZL v kapalném skupenství do 100 l včetně a v pevném skupenství do 150 kg včetně, kapalina ve zvláštním, k tomu určeném obalu – do 150 l včetně
  – neplatí pro pohonné hmoty v nádržích strojů a pro přímou aplikaci pesticidů a hnojiv
 • Havarijní plán: písemný dokument vypracovaný podle §39 odst. 2 písm. A) vodního zákona uživatelem ZL zacházejícím s nimi ve větším rozsahu nebo se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody
Vzor havarijního plánu      VZOR-HP-230406.doc
Součástí havarijního plánu je i popis jednotlivých závadných látek. Tyto informace vám musí poskytnout dodavatel této látky.Některé z nich najdete ze:
Nafta: bl_motorova_nafta.pdf [pdf ; 197958 bytů]
Benzín: autobenzin(24).pdf [pdf ; 265465 bytů]
PHM : PHM.doc [doc ; 30720 bytů]
Olej PP90:  bl_mogul_pp90.txt [txt ; 10534 bytů]
Ledek amonný s vápencem: LOVOFERT-LAV-27-EU.doc [doc ; 302080 bytů]
Směs dusičnanu a monného a síranu amonného: LOVODASA-25-10S-EU.doc [doc ; 299520 bytů]
Charakteristiku statkových hnojiv najdete ve vzoru havarijního plánu
Vzor záznamu o úniku závadných látek + Vzor potvrzení o hlášení havárie a o dostavení se příslušných osob:  Tiskopisy
Autor: ing. Leština, CSc., VÚRV Praha

Zařazeno v Aktuality, ochrana vod