Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pracovní podmínky mladistvých

07/08/07
smf

Od 1. 1. 2007 byla § 79 zákoníku práce upravena pracovní doba mladistvých zaměstnanců. Zdroj: www.pamservis.cz  

Pracovní podmínky mladistvých  

Zákoník práce ukládá zaměstnavateli – mimo jiné – vést seznam mladistvých zaměstnanců.

Od 1. 1. 2007 byla  § 79  zákoníku práce upravena pracovní doba mladistvých zaměstnanců. U zaměstnanců mladších 18 let je povolena 30 hodin týdně s tím, že délka směny      v jednotlivých dnech    nesmí     přesáhnout 6 hodin.    Délka    stanovené    týdenní    pracovní doby ve  více pracovněprávních vztazích zaměstnance mladšího než 18 let nesmí ve svém souhrnu přesáhnout 30 hodin týdně. Znamená to, že u každého mladistvého zaměstnance je nutné při přijetí do zaměstnání zkoumat, zda-li má nebo nemá uzavřen jiný pracovněprávní vztah a v jakém rozsahu. V osobním spisu je proto nutné mít o této skutečnosti prohlášení.
Zaměstnavatel může s mladistvými uzavírat jak pracovní poměr, tak dohody o pracích mimo pracovní poměr.
Zaměstnavatel nesmí mladistvé zaměstnance zaměstnávat prací přesčas a prací v noci. Výjimečně mohou mladiství zaměstnanci starší než 16 let konat noční práci nepřesahující 1 hodinu, jestliže je to třeba pro jejich výchovu k povolání, a to pod dohledem zaměstnance staršího 18 let, je-li tento dohled pro ochranu mladistvého zaměstnance nezbytný. Noční práce mladistvého zaměstnance musí bezprostředně navazovat na jeho práci připadající podle rozvrhu směn na denní dobu.
Zaměstnavatel je povinen poskytnout mladistvému zaměstnanci přestávku na jídlo a odpočinek nejpozději po 4,5 hodinách výkonu práce.
Mladiství zaměstnanci nesmějí být zaměstnáváni pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol a dále pracemi, které se zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto věku jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví. Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy práce a pracoviště, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a podmínky, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. Zaměstnavatelé nesmějí zaměstnávat mladistvé zaměstnance také pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob.
V souladu s § 246 odst. 5 zákoníku práce je zaměstnavatel  povinen vést seznam mladistvých zaměstnanců, kteří jsou u něj zaměstnáni; seznam obsahuje jméno, příjmení, datum narození a druh práce, který tento zaměstnanec vykonává.
Zaměstnavatel je povinen zabezpečit na své náklady, aby mladiství zaměstnanci byli vyšetřeni lékařem pracovnělékařské péče:
a) před vznikem pracovního poměru a před převedením na jinou práci,
b) pravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
Znamená to, že zaměstnavatel musí v případě uzavření pracovního poměru s mladistvým zajistit a uhradit vstupní lékařskou prohlídku.
2.8.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer, www.pamservis.cz

Zařazeno v daně a účetnictví