Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace o zdravotním stavu porostů k 7.8.2007

08/08/07
smf

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA informuje. Informace č. 17/07, obvodní oddělení Ústí nad Orlicí (UO ).

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA informuje č. 17/07
obvodní oddělení Ústí nad Orlicí(UO ).
 
Informace o zdravotním stavu porostů k 7.8.2007
Ozimá řepka- zakládání nových porostů                                                                  OLEJNINY
 Vzcházející porosty řepky ozimé mohou být v letošním roce poškozeny žírem slimáků (Limax sp.) a slimáčků (Deroceras sp.). Pro určení počtu třídy výskytu se používá černý čtverec např. z lepenky o délce stran 50 cm, který se umístí do vzcházejícího porostu řepky. Druhý den se provede kontrola lapáku.
Stupnice pro určení intenzity výskytu:
Bez výskytu
0
Slabý výskyt
Méně než 3
Střední výskyt
3 – 8
Silný výskyt
Více než 8
 
V případě středních až silných výskytů je třeba použít registrované přípravky na ochranu rostlin proti plžům (moluskocidy). Většinou postačí ošetření krajů nebo pásové ošetření.
Vzcházející porosty řepky ozimé mohou být ohroženy i výskytem brouků dřepčíka olejkového (Psylliodes chrysocephala). Brouci vyžírají chodbičky v řapících listů a stvolech. V chodbičkách se nacházejí až 7 mm ploché světlé larvy. Žír brouků na listech je škodlivý jen ojediněle, ale podkopěnky larev mohou způsobit vyzimování rostlin, protože se do nich dostává voda. Monitoring výskytu brouků se provádí pomocí žlutých Mörickeho misek 2x týdně.
Stupnice pro určení třídy výskytu: (dle počtu brouků na 1 misku)
Bez výskytu
0
Slabý výskyt
Méně než 50
Střední výskyt
50 – 100
Silný výskyt
Více než 100
 
                                                                                                                                    Obilniny
Na Žambersku byl rozborem potvrzen výskyt mazlavé sněti pšeničné (Tilletia tritici) ve sklizeném zrnu pšenice.
Zakládání porostů:
Vzhledem k silným populacím mšic i kříska polního (Psammotettix alienus) a k pozitivním výskytům virových zakrslostí WDV (Wheat dwarf virus) a BYDV (Barely yellow dwarf virus) na Ústeckoorlicku v jarním období u mnoha obilnin (pšenice ozimá, ječmen ozimý, ječmen jarní, oves a kukuřice), je třeba počítat s preventivními opatřeními proti virózám, tj. včasná likvidace napadených výdrolů dříve, než začínají ozimy vzcházet, pozdní osev, vyrovnaná výživa porostů, dále i použití mořeného osiva a hubení přenašečů povolenými přípravky aj. Bezorebná technologie přípravy půdy výrazně přispívá ke zvýšení koncentrace přenašečů (mšic i křísů). Aktuální informace o situaci a prognóze vývoje letové aktivity mšic a dalších škodlivých organismů jsou uváděny v Aphid Bulletinu SRS (www.srs.cz).
 
Kukuřice
Na 6 lokalitách v okrese UO byly instalovány feromonové lapače na monitorování výskytu samců bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte ). První výskyt brouků byl zaznamenán na PB Běstovice (20.7.) a Damníkov (25.7.). 
Na Choceňsku je pozorován četný výskyt sněti kukuřičné (Ustilago maydis).  Zkrmováním siláže, do které byla použita kukuřice se silným výskytem snětí, dochází u krav k častým zánětům vemene. V mléce stoupá počet somatických buněk a dochází ke zhoršení kvalitativních vlastností mléka. 
V rámci okresu UO byl zaznamenán slabý, lokálně střední výskyt housenek zavíječe kukuřičného (Ostrinia nubilalis).
                                                                                                                                        
                                                                                                                                         OKOPANINY
Cukrovka
 Téměř všechny porosty jsou na Ústecoorlicku po ošetření fungicidy proti skvrnatičce řepné (Cercospora beticola) bez výskytu chorob. 
 
Brambory
Konzumní brambory  – u raných brambor probíhá sklizeň hlíz.
Konzumní brambory polorané a polopozdní – v pravidelných intervalech ošetřovány proti plísni bramboru (Phytophthora infestans).
 
Sadbové brambory – všechny porosty jsou desikovány a bude proveden odběr hlíz k rozboru na bakteriózy.
                                                                                                   
                                                                                                                             Ovocné dřeviny
Potvrzení výskytu bakteriální spály jabloňovitých rostlin (Erwinia amylovora) na hrušních v lokalitě Knapovec a na jabloni v lokalitě Tatenice. V letošním roce jsou velmi příznivé podmínky pro šíření této závažné choroby.
Častý je i výskyt moniliové hniloby plodů (meruňky, broskvoně, višně, hrušky, jablka aj.) – Monilia sp.
Přetrvává střední výskyt obaleče švestkového (Cydia funebrana) a slabý výskyt obaleče jablečného (Cydia pomonella) ve feromonových lapačích na Ústeckoorlicku.
 
           
Dne  6.8. 2007                                                                               L.Vyčítalová
                                                                                                 SRS ODO Ústí n.O.
 
V případě zájmu nás kontaktujte na adrese:                    
SRS ODO
                     Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí                 
                                                            telefon 465 553 220, 553 221 (záznamník)                                                       
 e-mail: oko.ustinadorlici@srs.cz       
      fax 465 524 241      mobil 724 248 915